Azərbaycan Mərkəzi Bankı dünya iqtisadiyyatının yeni çağırışlarına müqavimət göstərməyə hazırdır

Azərbaycan, Bakı, 23 sentyabr /Trend, müxbir İ.Xəlilova/

Son illərdə Azərbaycanda iqtisadi inkişafın dinamikası, maliyyə sisteminin sürətli artımı və qlobal iqtisadi mühitin möhkəmlənməsi ölkənin Mərkəzi Bankı qarşısında yeni çağırışlar formalaşdırıb. Bununla əlaqədar, Mərkəzi Bank iqtisadi inkişaf və insan kapitalının inkişafına dəstəyin, institusional idarəetmənin müasir təcrübə ilə uyğunlaşdırılması, bu çağırışlara cavab vermək məqsədilə makroiqtisadi sabitliyin və bank sisteminin sabitliyinin gücləndirilməsi istiqamətində yeni prioritetləri müəyyən edib.

Bu ilin iyulunda Mərkəzi Bankın 2011-2014-cü illər üçün strateji planı açıqlanıb. Qarşıdakı üç il ərzində AMB tərəfindən yerinə yetirilməli olan vəzifələr barədə Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti sədrinin müavini Xaqani Abdullayev Trend-ə müsahibəsində danışıb.

- Ölkənin bank sektorunda hansı yeni risk əsaslı prudensial nəzarət çərçivəsinin tətbiqi planlaşdırılır? Bank sektorunun sabitliyinin dəstəklənməsi üçün hansı yeni mexanizimlər tətbiq ediləcək?

- Mərkəzi Bankın 2011-2014-cü illər üçün Strateji Planı qəbul edilmişdir. Strateji Plana əsasən, bank nəzarətinin strateji hədəfi kimi risk əsaslı yeni prudensial nəzarət çərçivəsinin formalaşdırılması müəyyən edilmişdir.

Bank sektorunda risk əsaslı nəzarət çərçivəsinin genişmiqyaslı tətbiqi istiqamətində ilk növbədə müvafiq konsepsiya hazırlanacaqdır. Banklarda risklərin idarə edilməsi üzrə yeni hüquqi normativ bazanın təkmilləşdirilməsi, əsas risk kateqoriyalarının, risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət sistemlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni metodoloji baxışın formalaşdırılması planlaşdırılır.

Bank sektorunda sabitliyin qorunub saxlanılması məqsədi ilə bank sektoruna makro-prudensial nəzarət, eləcə də effektivliyin artırılması üçün risk əsaslı nəzarət mexanizminin inkşaf etdirilməsi və ən yaxşı beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Qlobal səviyyədə aktual olan "Bazel III" Kapital Sazişinin təklif etdiyi yeni nəzarət alətlərinin tətbiqi məsələsinə dərindən baxılması planlaşdırılır. Bu çərçivədə artıq "leverec" əmsalının tətbiqinə başlanılmışdır. Beynəlxalq səviyyədə "Bazel III"-ün tətbiqi 2013-cü ildən etibarən başlayacaqdır.

- Statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində məcmu xarici borcun statistikasının aparılması nəzərdə tutulubmu? Bu məlumatların digər standart statistik məlumatlarla yanaşı aylıq əsasda çapı nə zaman mümkün olacaqdır?

- Məlum olduğu kimi, ölkənin məcmu xarici borcu haqqında statistik baza dövlət sektoru və özəl sektorun xarici borcunun icmalı əsasında formalaşır.

Hazırda Azərbaycan Mərkəzi Bankında dövlət sektoru, o cümlədən dövlətə məxsus təşkilat və müəssisələrin xarici borcu, habelə bank sisteminin xarici borcu haqqında ilkin statistik informasiya bazası formalaşdırılmışdır. Özəl sektorun xarici borcu haqqında statistik uçotun aparılması və bazanın yaradılması rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı çərçivəsində təmin olunur. Bununla əlaqədar müvafiq dövlət orqanları ilə iş aparılır.

- Tam əhatəli Real Sektorun Monitorinqi sisteminin yaradılmasında məqsəd nədir?

- Azərbaycan Mərkəzi Bankında yaradılan Real Sektorun Monitorinqi sisteminin məqsədi real sektorda bizness mühitinin ölçülməsi, korporativ sektorun inflyasiya, məşğulluq habelə gələcək satış, istehsal və xidmət gözləntiləri barədə məlumat toplamaqdan ibarətdir. Bu iş bir çox ölkələrin Mərkəzi Bankları tərəfindən aparılır. Monitorinq sisteminin tam qurulması üçün bir neçə il vaxt tələb olunur.

- Bank sistemi üçün Yeni Hesablar Planı Mərkəzi Bankın pul və bank sisteminin təhlili, o cümlədən dünya maliyyə bazarlarındakı dəyişikliklərə çevik reaksiya vermə qabiliyyətini nə qədər genişləndirəcəkdir?
- Bank sistemi üçün Hesablar Planının təkmilləşdirilməsi bank sisteminin dünya və ölkə iqtisadiyyatında baş verən prosseslərə çevik reaksiyasını təmin etmək, bank statistikasının zənginləşdirmək, əməliyyatların daha detallı statistik təsnifatını həyata keçirmək, habelə AMB-də aparılan müxtəlif təhlil və tədqiqatların keyfiyyətini artırmağa imkan verəcək.

- Empirik tədqiqat bazasının yaradılması hansı məqsəd daşıyır? Bu baza, məzənnənin proqnozlaşdırılmasının effektivliyini nə qədər artıracaqdır?

- Modelləşdirmə iqtisadiyyatda səbəb-nəticə əlaqələrinin aşkara çıxarılmasında və proqnozların verilməsində geniş istifadə edilir. Modellərin empirik nəticələri pul siyasəti qərarlarının qəbulu zamanı "fənər" rolunu oynayır. Azərbaycan Mərkəzi Bankında indiyədək inflyasiya, pula tələb, daşınmaz əmlak köpükləri, tarazlı məzənnə, idxal-ixrac, iqtisadi artım və s. modellər qurulmuş və istifadə edilməkdədir. Qabaqcıl mərkəzi bankçılıqda son zamanlar istifadə edilən Dinamik stoxastik ümumi tarazlıq modelinin Azərbaycan şəraitində proyeksiyası da tamamlanmaq ərəfəsindədir.

AMB-də məzənnə siyasəti müəyyən olunarkən də digər amillər və iqtisadi muhakimə ilə yanaşı həmçinin model nəticələrinə istinad olunur. Məlum olduğu kimi, məzənnə pul siyasətinin əməliyyat hədəfi olmaqla əsasən 3 kanalla iqtisadiyyata təsir edir: inflyasiya prosesləri, rəqabət qabiliyyəti və maliyyə sabitliyi. Məzənnənin inflyasiyaya və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinə (həm idxalla rəqabət aparan, həm də ixracyönümlü sektorlarda) təsiri bilavasitə modellər vasitəsilə ölçülür. Bu modellərdə asılı dəyişən rolunda müvafiq olaraq nominal və real effektiv məzənnə indeksləri çıxış edir. Məzənnənin maliyyə sabitliyinə təsirini müəyyən etmək üçün isə stress-testləşdirmədən istifadə olunur. Beləliklə, hər 3 kanal üzrə məzənnənin mümkün təsirləri araşdırıldıqdan sonra məzənnə siyasətinin cari və strateji istiqamətləri müəyyən olunur.

- Xərc mühasibatlığı sistemini tətbiqi nəticəsində illik xərclərin hansı miqdarının qənaəti proqnozlaşdırılıb?

- Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2011-2014-cü illər üçün Strateji planı çərçivəsində bankda Xərc Muhasibatlığı sisteminin tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur.

Xərc Mühasibatlığı sistemi faktiki cəkilmiş xərclərə əsasən təşkilatın missiyasına uyğun göstərdiyi fəaliyyətin (xidmətlərin) maya dəyərinin müəyyən olunmasına əsaslanan maliyyə idarəetməsi sistemidir.

Aparılan əməliyyatların dəqiqləşdirilməsi və onların maya dəyərinin ölçülməsi, əməliyyatların səmərəliliyinin artırılması, idarəetmə baxımından hər bir struktur bölmənin fəaliyyətinin və təşkilatçılıq qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, işçilərin qiymətləndirilməsi üçün obyektiv məlumat bazasının yaradılması, habelə optimal və real büdcənin tərtib edilməsi bu layihənin AMB-də tətbiqinin əsas məqsədlərini təşkil edir.

Beləliklə, bu layihənin reallaşdırılması Mərkəzi Bankda həyata keçirilən fəaliyyətlərin səmərəliliyinin və keyfiyyət amilinin yüksəldilməsinə, nəticə etibarilə resursların optimal istifadəsinə, həmçinin daha dəqiq büdcə proqnozlaşdırılmasına şərait yaradacaqdır.

- Makroiqtisadi stabilliyin idarə olunması sahəsində hansı yeniliklər gözlənilir? Bu dəyişikliklər yeni dünyəvi çağırışlara qarşı dayanmağa nə qədər imkan verəcək?

- Son illərdə qlobal iqtisadi mühitdə, beynəlxalq əmtəə və maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənliklər artmış, bir sıra qlobal risklər hələ də qalmaqdadır. Dünya iqtisadiyyatının artım dinamikasının kövrəkliyi, inflyasiyanın qlobal amlillərinin güclənməsi, aparıcı valyutaların məzənnələrinin yüksək volatilliyi müşahidə olunur. Qlobal iqtisadi şəraitin dəyişkənliyi və ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına açıq olması şəraitində makroiqtisadi sabitliyin qorunmasına dəstək Mərkəzi Bankın əsas vəzifəsidir. Hal-hazırda pul siyasəti və maliyyə sabitliyi dizaynının yeni çağrışlara uyğun şəkildə daha da təkmilləşdirilməsi, makroiqtisadi risklərin adekvat qiymətləndirilməsi və ona operativ reaksiya mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində çoxsaylı tədqiqat və təhlil işləri aparılır. Post-böhran dövrünün yeni çağırışları ölkədə qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsi ilə eyni zamanda maliyyə sisteminin tənzimlənməsinin yeni arxitekturasının formalaşdırılmasını zəruri edir. Bu istiqamətdə Mərkəzi Bank maliyyə sabitliyini təmin edən yeni mexanizmləri inkişaf etdirmək məqsədilə qlobal miqyasda formalaşan yeni standartları əsas götürəcəkdir. Bununla belə bu standartların tətbiqi prosesində yeni xüsusiyyətlər də nəzərə alınacaqdır.

- Nağd pul idarəetməsinin yeni modelinin hazırki sistemdən fərqi nədə olacaqdır? Hansı infrastrukturun yaradılması planlaşdırılır?

- Nağd pul idarəetməsinin ən müasir standartlarının formalaşdırılması strategiyası çərçivəsində nağd pul sferasında dünyada mövcud olan yeni innovasiya və texnologiyaların tətbiqi, bu istiqamətdə ən mütərəqqi dünya təcrübəsinə əsaslanan Nağd Pul Mərkəzinin (Cash Center) yaradılması və nağd pulun idarəedilməsi üzrə tam inteqrasiya olunmuş Cash Menecment İnformasiya Sisteminin (CMİS) tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur.

"Cash Center"in yaradılması modern texnologiyalar əsasında tam avtomatlaşdırılmış və robotlaşdırılmış xəzinə infrastrukturunun formalaşmasına, nağd pula bağlı biznes proseslərin səmərəli və təhlükəsiz idarə edilməsinə, risklərin minimuma endirilməsinə və nəzarət mexanizmlərinin güclənməsinə şərait yaradacaqdır.

Tətbiq olunacaq CMİS isə bütövlükdə Mərkəzi Bank və bank sektorunun Mərkəzi Bankla nağd pul əməliyyatlarını real vaxt rejimində əhatə etməklə mərkəzləşdirilmiş vahid informasiya şəbəkəsinin qurulmasını və nağd pulun idarə edilməsi üzrə qərarların qəbul edilməsində zəruri məlumat bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Müvafiq sistemin tətbiqi ilə Mərkəzi Bankda pul nişanlarının saxlanması, daşınması, emalı, mədaxili, məxarici və məhv edilməsi əməliyyatlarında nəzarət mexanizmlərinin yüksəlməsinə və potensial risklərin çevik idarə olunmasına nail olunacaqdır.

- Pul nişanlarının ekspertiza və dizaynı üzrə institutların yaradılmasında məqsəd nədir?

- Mərkəzi Bankın qarşısında duran prioritet hədəflərdən biri də pul nişanlarının mühafizə sistemini inkişaf etdirmək, eyni zamanda saxta pul nişanlarının müəyyən edilməsi üzrə ən son texnoloji sistemlərin və innovasiyaların tətbiqini təmin etməkdir. Belə ki, pul nişanlarının ekspertizası sahəsində müasir sistemlərin tətbiqi milli valyuta pul nişanlarını və eləcə də saxtalaşdırılmış pul nişanlarını daha dərindən təhlil etməyə şərait yaradacaqdır.

Qeyd etmək istərdik ki, saxtakarların uğurlu olmalarının əsas amillərindən biri də əhalinin pul nişanlarının mühafizə elementlərini tam müəyyən edə bilməməsi ilə səciyyələnir. Bu məqsədlə Mərkəzi Bank aidiyatı dövlət orqanları ilə əməkdaşlığı dərinləşdirəcək və ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirməsi üzrə müvafiq proqram hazırlayaraq tətbiq edəcəkdir.

Eyni zamanda, ekspertiza institutunun yaradılması dünyada pul nişanlarının dizaynı və mühafizə elementləri üzrə baş verən dəyişikliklərin davamlı müşahidə edilməsi, bu sahədə yenilikləri tətbiq edilməsi və xarici partnyorlardan asıllığın aradan qaldırılması istiqamətində Mərkəzi Bankda müvafiq dizayn potensialının formalaşdırılması proseslərinə də təkan verəcəkdir.

Levon Aronyan Ermənistan adından yarışmaqdan imtina etdi
Levon Aronyan Ermənistan adından yarışmaqdan imtina etdi
"Arsenal" Avropa Liqasının 1/8 finalına çıxıb
"Arsenal" Avropa Liqasının 1/8 finalına çıxıb
Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" "Borussiya"nı, "Real" "Atalanta"nı məğlub etdi
Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" "Borussiya"nı, "Real" "Atalanta"nı məğlub etdi
Loading Bars
Xəbər lenti
Prezident İlham Əliyev: Xocalı soyqırımı törədiləndə dünya susmuşdu
NATO-nun mənzil-qərargahında Xocalı soyqırımını anım tədbiri keçirilib (FOTO)
Şuşada Xocalı qurbanları yad edilib (VİDEO)
Azərbaycandan Türkiyəyə qaz tədarükü 19 faiz artıb
Ədliyyə orqanlarında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
İordaniyada Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar anım gecəsi keçirilib (FOTO)
“Xocalı - faciədən doğan intiqam” adlı tədbir keçirilib (FOTO)
“Dərs vaxtı”nda cədvələ uyğun mövzular təqdim olunub
Rektor Şahin Bayramov Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı açıqlama verib
Xocalı soyqırımı - insanlığa qarşı amansız terror!
Ankarada Xocalı soyqırımına həsr olunan anım mərasimi keçirilib
Gənclər təşkilatları “Ana harayı” abidəsini ziyarət etdi (FOTO)
Xocalı soyqırımı dünya mediasında geniş işıqlandırılıb
Estoniyadan diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına məhdudiyyət tətbiq olundu
Ermənilər hamilə əmim qızını öldürdülər - Faciədə hər iki valideynini itirən Xocalı şahidi
ADU-nun Tərcümə fakültəsində “Xocalı soyqırımından Qarabağ zəfərinə” adlı tədbir keçirilib
"ADY Container" MMC Türkmənistandan Türkiyəyə kükürd daşıyır
Azərbaycanda çay plantasiyalarının güzəştli sığortası başlayıb
Bu mətbuat konfransı Azərbaycanın beynəlxalq informasiya məkanında növbəti əzəmətli qələbəsidir - Hikmət Hacıyev
Baş İdarə Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirib
Qazaxıstan və Azərbaycan “Satti” qurğusunun quyu qazması barədə razılıq əldə edib
Milli Məclisdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş rəsm sərgisi təşkil olunub
Azərbaycan Prezidenti: Bəzilərinin gözləntiləri həddindən artıq çoxdur, amma hər şeyin öz vaxtı, öz yeri var
AzTU tələbələri işlə təmin etmək üçün taksi xidməti yaratdı
Tbilisidə Xocalıya həsr edilmiş anım mərasimi və fləşmob təşkil edilib (FOTO)
AMEA-da virtual laboratoriyalar yaradıla bilər
BTC vasitəsilə Türkiyəyə neft nəqli azalıb
Türkiyə gəncləri ‘XOCALIYA ƏDALƏT’ tələb edir (FOTO)
AHİK Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yaydı
Azercell ilə TikTok indi daha əlçatandır!
Xocalı faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönümünə həsr olunmuş videokonfrans keçirildi (FOTO)
Bütün ölkədə Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub (FOTO)
Ermənistan prezidenti Paşinyana qarşı çıxdı: Baş qərargah rəisi vəzifəsində qalır
Azərbaycan Prezidenti: Minalanmış sahələrin xəritələrini verməmək cinayətdir
Azərbaycan könüllüləri Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat veriblər
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz plakatı nəyə görə Ermənistanda hər hansı bir qıcıq doğurur
Azərbaycan iqlim dəyişmələri ilə mübarizə üçün plan hazırlayır
Prezident İlham Əliyev: 10 noyabr Bəyanatı Ermənistan tərəfindən tam icra olunmalıdır
Varşavada Xocalıya həsr olunmuş məlumatlandırma aksiyası təşkil edilib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana telefonla zəng edib
Xocalı həqiqətləri Avropanın nüfuzlu media orqanında
Azərbaycan Prezidenti: Müharibə bitəndən 20 gün sonra hərbi əsir ola bilməz, bunlar terrorçu və təxribatçılardır
Bizi Qarabağdakı əsas tapşırıqdan heç nə yayındırmamalıdır - Mariya Zaxarova
Dövlətimiz şəhid ailələri, müharibə əlilləri üçün əlindən gələni edir - Deputat
Yeni və təcrübəsi az olan nəzarətçi-müəllimlər üçün seminar-məşğələləri yekunlaşıb
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanan "www.khojalytoday.com" saytı təqdim edilib (FOTO/VİDEO)
Diaspor təşkilatı Avstriyanın Federal kanslerini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb
ABŞ-ın Sanni Ayles Biç şəhərində 26 fevral tarixi Xocalının anım günü elan edilib (FOTO)
Baş Prokurorluğun nümayəndələri beynəlxalq tədbirə qatılıb
Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Qarabağı müzakirə etdi
Dinc sakinlərə qarşı aqressiya bunu törədənin zəifliyinin göstəricisidir - Rusiyalı ekspert
Danimarka rəsmilərinin diqqəti Xocalı soyqırımına cəlb edilib
“Muğanbank” ASC-nin reytinqləri üzrə proqnoz yenidən baxılaraq, “Neqativ”-dən “Stabil”-ə dəyişdirilmişdir
Portuqalıya kinoşirkəti “STORY of KHOJALI” adlı film ekranlaşdırıb (VİDEO)
Azərbaycanda 180 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 219 nəfər yoluxub, 4 nəfər vəfat edib
Qəbələdə ağac kəsən şəxs cəzalandırılıb
Srebrenitsa anaları Ağdamda olublar (FOTO)
Əfv komissiyası hansı müraciətlərə baxıb?
Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümü Bolqarıstanda anılıb (FOTO)
Şirvanda qadını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutuldu
Azərbaycan və Pakistan diaspor gənclərinin əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib
Naqif Həmzəyev “A Haber” televiziya kanalında Xocalı soyqırımından danışıb (FOTO/VİDEO)
Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib (FOTO)
“Azərsun Holdinq” Xocalı faciəsini yad edib (FOTO)
ADU-nun Çinşünas tələbələri Xocalı faciəsini yad edib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev 4 saatdan çox davam edən konfransda 50-yə yaxın sualı cavablanıdırb
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərə görə 304 erməni axtarışa verilib - Baş prokuror
Azərbaycan Prezidenti: Təəssüf ki, vaksinlər dünya ölkələri arasında ədalətli bölünmür
Prezident İlham Əliyevin bir neçə dildə danışması xarici jurnalistləri təəccübləndirib: Rekorda imza atdınız (VİDEO)
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Seulda silsilə tanıtım və məlumatlandırma aksiyaları davam etdirilib (FOTO)
Xocalıda cinayətlərin törədilməsində günahkar olan hər kəs ədalətli cəzasını almalıdır - Ukraynalı ekspert
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Bakıda və regionlarda ağaclar əkilib (FOTO)
Vətəndaşlar "Ana harayı" abidəsini ziyarət edirlər (FOTOREPORTAJ)
İranda ötən sutkada 69 nəfər koronavirusdan ölüb
Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazir müavinlərinin növbəti görüşünün vaxtı açıqlanıb
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü Bolqarıstan mətbuatında işıqlandırılıb (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda peyvəndləməyə başlamış birinci ölkədir
Qarabağla bağlı razılaşmalar icra olunur - Peskov
"Azİz" Assosiasiyası beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb
Paşinyanın “lift diplomatiyası” – O, Düşənbədə Azərbaycan Prezidentinə nə barədə söz veribmiş? (VİDEO)
Vaşinqtonun küçələrində Xocalı həqiqətlərini əks etdirən məlumatlandırma aksiyası başlayıb (FOTO)
Xocalı faciəsinin ildönümü ilk dəfədir ki, başıuca formada qeyd olunur - Alim
İsraildə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş videokonfrans keçirilib
Martın 1-dən yenidən külək güclənəcək, rayonlara qar yağacaq
Gövhər Baxşəliyevanın Xocalı soyqırımı barədə məqaləsi İordaniyada yayımlanıb
Mingəçevir Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımı mövzusunda mühazirə keçirilib (FOTO)
Levon Aronyan Ermənistan adından yarışmaqdan imtina etdi
1992-ci ildə Xocalıda həlak olanların xatirəsini anırıq - ABŞ səfiri
Azərbaycanda çay plantasiyalarının güzəştli sığortası başlayıb
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş musiqi əsərinin Kaliforniyada premyerası keçirilib
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib (FOTO/VİDEO)
Məcburi köçkünlərin aylıq müavinətdən “YAŞAT” fondu üçün vəsait tutulmayıb - Komitə
Əlindəki fənər bu uşağı Xocalıda qurban olmaqdan xilas edib (VİDEO)
Prezident İlham Əliyevdən jurnalistin sualına sərt reaksiya: Bu, sadəcə olaraq Azərbaycanı ittiham etməkdir (VİDEO)
Xəzər rayonunda Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri ziyarət olunur (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Statusun ünvanını göstərmişəm, status haradadır, onu hər kəs bilir (VİDEO)
Sabah 13 dərəcəyədək isti olacaq
Gəncədə Xocalı qurbanlarının xatirəsinə 613 ağac əkilib (FOTO)
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Prezident İlham Əliyev: Təklif edirəm ki, "Dağlıq Qarabağ"da suaxili dilini “rəsmi dövlət dili” elan etsinlər (VİDEO)
Bütün xəbərlər