İstifadə şərtləri

www.trend.az veb-saytında dərc edilən materiallar üzrə bütün hüquqlar TREND İnformasiya Agentliyinə (bundan sonra Trend) məxsusdur. Materialların özündə və ya onlara əlavə edilən qeydlərdə yer alan mənsubiyyət hüququnun göstərildiyi materiallar istisna təşkil edir.

Trend-in Azərbaycan, rus, ingilis, fars və ərəb dillərində materiallarının yenidən dərc edilməsi zamanı aşağıdakı şərtlərə əməl etmək lazımdır:

  • Trend-in materiallarından istifadə yalnız Trend İnformasiya Agentliyinin yazılı razılığı ilə mümkündür;
  • Materialların istifadə edilməsi deyəndə, təkrar dərc edilmə, yayma, ümumi nümayiş, televiziya və radio efirə vermə, yenidən işlənmə və Azərbaycam Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş istifadə qaydaları və digər imkanlar nəzərdə tutulur;
  • Əsl qaydalar etibarlılığını informasiya agentliklərinə, Trend-in informasiya məhsulları və servisləri abunəçilərinə, şirkətin rəsmi veb-saytlarına, elektron KİV-lərə, həftəlik nəşrlərə, aylıq nəşrlərə və digər kütləvi informasiya vasitələrinə, nəşrlərə, qəzetlərə, jurnallara, fiziki və hüquqi şəxslərə (bundan sonra İstifadəçilər) aid edir;
  • Mətbu nəşrlərdə və mətbuat “daycest”ində təkrar dərc edilmə zamanı İstifadəçi mənbəni – Trend - mütləq göstərməlidir;
  • İnternetdə təkrar dərc zamanı İstifadəçi www.trend.az saytına hiper-istinad verməlidir;
  • Materialların yenidən dərc edilməsi zamanı onların orijinal mətninin təkrar işlənməsinə yol verilmir. Materialın hissələrinin azaldılması və ya yenidən tərtib edilməsinə onun mahiyyətinin təhrif edilməsinə gətirib çıxarmayacaq ölçüdə yol verilir;
  • Materiallar yenidən dərc edilərkən yol verilən səhvlər nəticəsində yaranmış təhrifə görə məsuliyyət İstifadəçinin üzərinə düşür.

Trend-in materiallarının kommersiya istifadəsi:

  • Hüquqları Trend-ə məxsus olan materialların istifadəsinə zərurət yarandığı halda İstifadəçilər agentliklə əlaqə saxlamalı və materialların ödənişli əsasda istifadəsinə yazılı icazə almağı gözləməlidirlər;
  • Trend-in bütün materiallarının, məhsullarının və xidmətlərinin kommersiya istifadəsi məsələləri üzrə Satış şöbəsinə aşağıdakı telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamaq olar: (+994 12) 437-12-68, faks: (+994 12) 497-30-89 və ya elektron poçt: [email protected]

Əsas qaydalar müqavilə hesab olunmur.

Trend İstifadəçilərə bildirmədən əsl qaydaları istənilən vaxt dəyişmək hüququna malikdir. İstənilən dəyişikliklər http://www.trend.az/-da yerləşdiriləcək və İstifadəçinin vəzifəsi sayta daxil olmaqla Qaydaların şərtləri ilə tanış olmaqdan ibarətdir. Dəyişikliklər onların saytda dərc edilməsi ilə qüvvəyə minir.

Xəbər lenti

Xəbər lenti