...

"İki sa­hil" qə­ze­ti Neft Daş­la­rı­nın 65 il­li­yi mü­na­si­bə­ti ilə xü­su­si bu­ra­xı­lış ha­zır­la­yıb

Cəmiyyət Materials 7 Noyabr 2014 14:03 (UTC +04:00)
"İki sa­hil" qə­ze­ti Neft Daş­la­rı­nın 65 il­li­yi mü­na­si­bə­ti ilə rəng­li və yük­sək di­zayn­lı xü­su­si bu­ra­xı­lış ha­zır­la­yıb.
"İki sa­hil" qə­ze­ti Neft Daş­la­rı­nın 65 il­li­yi mü­na­si­bə­ti ilə xü­su­si bu­ra­xı­lış ha­zır­la­yıb

Trend-i buradan izləyin

Azərbaycan, Bakı, 7 noyabr /Trend/

"İki sa­hil" qə­ze­ti Neft Daş­la­rı­nın 65 il­li­yi mü­na­si­bə­ti ilə rəng­li və yük­sək di­zayn­lı xü­su­si bu­ra­xı­lış ha­zır­la­yıb. Bu­ra­xı­lı­şın üz qa­bı­ğın­da ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­yev­lə Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin şə­kil­lə­ri əks olun­maq­la hər iki döv­lət xa­di­mi­nin Neft Daş­la­rı ilə bağ­lı məz­mun­lu və də­yər­li fi­kir­lə­ri əks olu­nub.

Ulu ön­də­rin "Neft Daş­la­rı XX əsr­dən XX1 əs­rə atıl­mış kor­pü­dür" söz­lə­ri bu mə­ka­nın öl­kə­miz üçün bö­yük iq­ti­sa­di də­yə­ri­nin ol­du­ğu­nu bir da­ha sü­but edir.

Bu­ra­xı­lış­da ulu ön­də­rin Neft Daş­la­rın­da ol­du­ğu müx­tə­lif dövr­lə­ri əha­tə edən "Ümu­mil­li li­der Hey­dər Əli­yev Neft Daş­la­rın­da" baş­lıq­lı ge­niş mə­qa­lə və şə­kil­lər yer­ləş­di­ri­lib. Bu­ra­da ulu ön­də­rin Neft Daş­la­rı ilə bağ­lı ma­raq­lı fi­kir­lə­ri­ni oxu­maq müm­kün­dür.

Ey­ni za­man­da, xü­su­si bu­ra­xı­lış­da Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin Neft Daş­la­rı­na sə­fər­lə­ri­ni əha­tə edən ya­zı­lar və şə­kil­lə­rə ge­niş yer ve­ri­lib. Öl­kə­mi­zin baş­çı­sı­nın söy­lə­di­yi "Neft Daş­la­rı Azər­bay­can xal­qı­nın , Azər­bay­can döv­lə­ti­nin ay­rıl­maz bir də­yə­ri­dir, çox gö­zəl in­ki­şaf nü­mu­nə­si­dir" fik­ri ilə baş­la­yan mə­qa­lə­də möh­tə­rəm Pre­zi­den­ti­mi­zin bu əf­sa­nə­lər mə­ka­nın in­ki­şa­fı­na da­ir gös­tə­riş və tap­şı­rıq­la­rı əks et­di­ri­lib.

Xü­su­si bu­ra­xı­lış­da ARDNŞ-nin pre­zi­den­ti Röv­nəq Ab­dul­la­ye­vin he­sa­bat xa­rak­ter­li ge­niş mə­qa­lə­sin­də Neft Daş­la­rı­nın ötən dövr­lə­ri və bu gü­nü ba­rə­də əha­tə­li mə­lu­mat ve­ril­mək­lə, bu mö­cü­zə­lər qə­sə­bə­si­nin 65 il­lik yu­bi­le­yi neft qaz sə­na­ye­si ta­ri­xin­də əla­mət­dar ha­di­sə ki­mi də­yər­lən­di­ri­lir.

Bu­ra­xı­lış­da oxu­cu­lar ARDNŞ- in bi­rin­ci vit­se- pre­zi­den­ti, AMEA-nın aka­de­mi­ki Xoş­bəxt Yu­sif­za­də­nin "Gənc­li­yi­mi­zin ya­di­ga­rı" baş­lıq­lı ma­raq­lı və məz­mun­lu ya­zı­sı­nı da oxu­ya bi­lə­cək­lər. Ya­zı­da Xoş­bəxt Yu­sif­za­də ma­raq­lı xa­ti­rə­lə­ri­ni də qə­lə­mə alıb.

Həm­çi­nin, ARDNŞ-in vit­se-pre­zi­den­ti Sü­ley­man Qa­sı­mo­vun "Neft Daş­la­rı neft­çi­lər üçün bö­yük təc­rü­bə mək­tə­bi­dir" baş­lıq­lı ya­zı­sın­da bu­ra­da­kı çə­tin və la­kin şə­rəf­li neft­çi əmə­yin­dən söh­bət açı­lır.

ARDNŞ-in vit­se-pre­zi­den­ti Mi­ka­yıl İs­ma­yı­lo­vun "Əf­sa­nə­vi Neft daş­la­rı: Qəh­rə­man­lıq tən­tə­nə­si" baş­lıq­lı di­gər bir mə­qa­lə­də onun bu­ra­da­kı xa­ti­rə­lə­ri yer alıb.

ARDNŞ-nin vit­se- pre­zi­den­ti Rəh­man Qur­ba­no­vun da Xü­su­si bu­ra­xı­lış­da "Neft Daş­la­rı igid in­san məs­kə­ni, bö­yük hü­nər mey­da­nıdır" ad­lı mə­qa­lə­sin­də Neft Daş­la­rı­nın dün­ya­da də­niz neft çı­xar­ma­sı­nın pio­ne­ri ol­du­ğu vur­ğu­la­nır.

Xü­su­si bu­ra­xı­lış­da "Azər­bay­can Xə­zər Də­niz Gə­mi­çi­li­yi" QSC-nin səd­ri Ra­uf Və­li­ye­vin, ARDNŞ-nin "Az­neft" İs­teh­sa­lat Bir­li­yi­nin baş di­rek­to­ru Daş­qın İs­kən­də­ro­vun, "Neft Daş­la­rı" NQÇİ-nin rəi­si Qo­ça­lı Mah­mu­do­vun, İda­rə­nin baş mü­hən­di­si Ba­la­mir­zə Ağa­rə­hi­mo­vun, ARDNŞ-nin Geo­fi­zi­ka və Geo­lo­gi­ya İda­rə­si­nin rəi­si Va­qif Ab­dul­la­ye­vin, ARDNŞ-nin İn­for­ma­si­ya Tex­no­lo­gi­ya­la­rı və Ra­bi­tə İda­rə­si­nin rəi­si İl­ham As­la­no­vun, ARDNŞ-nin "Neft­qaz­ti­kin­ti" Tres­ti­nin mü­di­ri Mir­ka­zım Aba­so­vun, ARDNŞ-nin "Neft­qa­zel­mi­təd­qi­qatla­yi­hə" İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru Fəx­rəd­din İs­ma­yı­lo­vun, ARDNŞ-nin Təh­lü­kə­siz­lik İda­rə­si­nin rəi­si Rə­şad Əli­ye­vin və "Neft Daş­la­rı" NQÇİ-nin əmək­daş­la­rı­nın mə­qa­lə­lə­ri və xoş tə­əs­sü­rat­la­rı­na da ge­niş yer ve­ri­lib.

Son­da xü­su­si bu­ra­xı­lış Neft Daş­la­rı haq­qın­da çox ma­raq­lı və zən­gin ta­ri­xi xro­ni­ka ilə ta­mam­la­nır.

Məqalədə:
Xəbər lenti

Xəbər lenti