"İki sa­hil" qə­ze­ti Neft Daş­la­rı­nın 65 il­li­yi mü­na­si­bə­ti ilə xü­su­si bu­ra­xı­lış ha­zır­la­yıb

"İki sa­hil" qə­ze­ti Neft Daş­la­rı­nın 65 il­li­yi mü­na­si­bə­ti ilə xü­su­si bu­ra­xı­lış ha­zır­la­yıb

Azərbaycan, Bakı, 7 noyabr /Trend/

"İki sa­hil" qə­ze­ti Neft Daş­la­rı­nın 65 il­li­yi mü­na­si­bə­ti ilə rəng­li və yük­sək di­zayn­lı xü­su­si bu­ra­xı­lış ha­zır­la­yıb. Bu­ra­xı­lı­şın üz qa­bı­ğın­da ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­yev­lə Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin şə­kil­lə­ri əks olun­maq­la hər iki döv­lət xa­di­mi­nin Neft Daş­la­rı ilə bağ­lı məz­mun­lu və də­yər­li fi­kir­lə­ri əks olu­nub.

Ulu ön­də­rin "Neft Daş­la­rı XX əsr­dən XX1 əs­rə atıl­mış kor­pü­dür" söz­lə­ri bu mə­ka­nın öl­kə­miz üçün bö­yük iq­ti­sa­di də­yə­ri­nin ol­du­ğu­nu bir da­ha sü­but edir.

Bu­ra­xı­lış­da ulu ön­də­rin Neft Daş­la­rın­da ol­du­ğu müx­tə­lif dövr­lə­ri əha­tə edən "Ümu­mil­li li­der Hey­dər Əli­yev Neft Daş­la­rın­da" baş­lıq­lı ge­niş mə­qa­lə və şə­kil­lər yer­ləş­di­ri­lib. Bu­ra­da ulu ön­də­rin Neft Daş­la­rı ilə bağ­lı ma­raq­lı fi­kir­lə­ri­ni oxu­maq müm­kün­dür.

Ey­ni za­man­da, xü­su­si bu­ra­xı­lış­da Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin Neft Daş­la­rı­na sə­fər­lə­ri­ni əha­tə edən ya­zı­lar və şə­kil­lə­rə ge­niş yer ve­ri­lib. Öl­kə­mi­zin baş­çı­sı­nın söy­lə­di­yi "Neft Daş­la­rı Azər­bay­can xal­qı­nın , Azər­bay­can döv­lə­ti­nin ay­rıl­maz bir də­yə­ri­dir, çox gö­zəl in­ki­şaf nü­mu­nə­si­dir" fik­ri ilə baş­la­yan mə­qa­lə­də möh­tə­rəm Pre­zi­den­ti­mi­zin bu əf­sa­nə­lər mə­ka­nın in­ki­şa­fı­na da­ir gös­tə­riş və tap­şı­rıq­la­rı əks et­di­ri­lib.

Xü­su­si bu­ra­xı­lış­da ARDNŞ-nin pre­zi­den­ti Röv­nəq Ab­dul­la­ye­vin he­sa­bat xa­rak­ter­li ge­niş mə­qa­lə­sin­də Neft Daş­la­rı­nın ötən dövr­lə­ri və bu gü­nü ba­rə­də əha­tə­li mə­lu­mat ve­ril­mək­lə, bu mö­cü­zə­lər qə­sə­bə­si­nin 65 il­lik yu­bi­le­yi neft qaz sə­na­ye­si ta­ri­xin­də əla­mət­dar ha­di­sə ki­mi də­yər­lən­di­ri­lir.

Bu­ra­xı­lış­da oxu­cu­lar ARDNŞ- in bi­rin­ci vit­se- pre­zi­den­ti, AMEA-nın aka­de­mi­ki Xoş­bəxt Yu­sif­za­də­nin "Gənc­li­yi­mi­zin ya­di­ga­rı" baş­lıq­lı ma­raq­lı və məz­mun­lu ya­zı­sı­nı da oxu­ya bi­lə­cək­lər. Ya­zı­da Xoş­bəxt Yu­sif­za­də ma­raq­lı xa­ti­rə­lə­ri­ni də qə­lə­mə alıb.

Həm­çi­nin, ARDNŞ-in vit­se-pre­zi­den­ti Sü­ley­man Qa­sı­mo­vun "Neft Daş­la­rı neft­çi­lər üçün bö­yük təc­rü­bə mək­tə­bi­dir" baş­lıq­lı ya­zı­sın­da bu­ra­da­kı çə­tin və la­kin şə­rəf­li neft­çi əmə­yin­dən söh­bət açı­lır.

ARDNŞ-in vit­se-pre­zi­den­ti Mi­ka­yıl İs­ma­yı­lo­vun "Əf­sa­nə­vi Neft daş­la­rı: Qəh­rə­man­lıq tən­tə­nə­si" baş­lıq­lı di­gər bir mə­qa­lə­də onun bu­ra­da­kı xa­ti­rə­lə­ri yer alıb.

ARDNŞ-nin vit­se- pre­zi­den­ti Rəh­man Qur­ba­no­vun da Xü­su­si bu­ra­xı­lış­da "Neft Daş­la­rı igid in­san məs­kə­ni, bö­yük hü­nər mey­da­nıdır" ad­lı mə­qa­lə­sin­də Neft Daş­la­rı­nın dün­ya­da də­niz neft çı­xar­ma­sı­nın pio­ne­ri ol­du­ğu vur­ğu­la­nır.

Xü­su­si bu­ra­xı­lış­da "Azər­bay­can Xə­zər Də­niz Gə­mi­çi­li­yi" QSC-nin səd­ri Ra­uf Və­li­ye­vin, ARDNŞ-nin "Az­neft" İs­teh­sa­lat Bir­li­yi­nin baş di­rek­to­ru Daş­qın İs­kən­də­ro­vun, "Neft Daş­la­rı" NQÇİ-nin rəi­si Qo­ça­lı Mah­mu­do­vun, İda­rə­nin baş mü­hən­di­si Ba­la­mir­zə Ağa­rə­hi­mo­vun, ARDNŞ-nin Geo­fi­zi­ka və Geo­lo­gi­ya İda­rə­si­nin rəi­si Va­qif Ab­dul­la­ye­vin, ARDNŞ-nin İn­for­ma­si­ya Tex­no­lo­gi­ya­la­rı və Ra­bi­tə İda­rə­si­nin rəi­si İl­ham As­la­no­vun, ARDNŞ-nin "Neft­qaz­ti­kin­ti" Tres­ti­nin mü­di­ri Mir­ka­zım Aba­so­vun, ARDNŞ-nin "Neft­qa­zel­mi­təd­qi­qatla­yi­hə" İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru Fəx­rəd­din İs­ma­yı­lo­vun, ARDNŞ-nin Təh­lü­kə­siz­lik İda­rə­si­nin rəi­si Rə­şad Əli­ye­vin və "Neft Daş­la­rı" NQÇİ-nin əmək­daş­la­rı­nın mə­qa­lə­lə­ri və xoş tə­əs­sü­rat­la­rı­na da ge­niş yer ve­ri­lib.

Son­da xü­su­si bu­ra­xı­lış Neft Daş­la­rı haq­qın­da çox ma­raq­lı və zən­gin ta­ri­xi xro­ni­ka ilə ta­mam­la­nır.

İranın XİN başçısı Kəlbəcərin işğaldan azad olması münasibətilə Ceyhun Bayramovu təbrik edib
İranın XİN başçısı Kəlbəcərin işğaldan azad olması münasibətilə Ceyhun Bayramovu təbrik edib
“France-24” kanalı Kəlbəcərin azad edilməsi haqqında reportaj yayımlayıb (FOTO/VİDEO)
“France-24” kanalı Kəlbəcərin azad edilməsi haqqında reportaj yayımlayıb (FOTO/VİDEO)
Fransanın hazırkı hakimiyyəti əsl mahiyyətini göstərməyə davam edir - Tamam Cəfərova
Fransanın hazırkı hakimiyyəti əsl mahiyyətini göstərməyə davam edir - Tamam Cəfərova
Loading Bars
Xəbər lenti
Qələbəyə bir gün qalmış və ya İnqilabın Qəmzəsi... - Şəhidlə olmayan müsahibə (VİDEO)
İranın XİN başçısı Kəlbəcərin işğaldan azad olması münasibətilə Ceyhun Bayramovu təbrik edib
Ümumi təhsil pilləsi məktəbəhazırlıq mərhələsini, ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrini əhatə edəcək
“France-24” kanalı Kəlbəcərin azad edilməsi haqqında reportaj yayımlayıb (FOTO/VİDEO)
“Equinor” “Qarabağ” və “Əşrəfi-Dan ulduzu-Aypara” layihələrinin statusu barədə (FOTO)
Dieqo Maradona vəfat edib
Ucqar kəndlərdə məktəblərin azkomplektli formada fəaliyyətinə yol veriləcək
Bank Respublika “Faydalı Cümə” kampaniyasına start verir
22 obyektdə epidemiya əleyhinə rejim pozulub - İqtisadiyyat Nazirliyi
Fransanın hazırkı hakimiyyəti əsl mahiyyətini göstərməyə davam edir - Tamam Cəfərova
Azərbaycanda Türkiyənin birinci Ticarət evi açılacaq
Azərbaycan Ordusu düşməni BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin icrasına məcbur etdi - Adil Əliyev
Xidməti pasport almaq hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısında dəyişiklik edilib
Bakıda qəza: Yolda sıxlıq var
Heç kim həqiqəti ermənilərə anlatmaq gücündə deyil - Deputat
Baş Prokurorluğun Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası ilə əməkdaşlığı uğurla davam etdirilir (FOTO)
Xocalı rayonunun Quşçubaba kəndi Baharlı adlandırılıb
Xocavənd rayonunun Tsakuri kəndinin Hünərli adlandırılması təsdiqləndi
Azərbaycan universitetlərinin livanlı məzunları Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər
Azərbaycanda 3 469 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1 229 nəfər sağalıb, 30 nəfər vəfat edib
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şri-lankalı iş adamları Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb
Azərbaycanın siyasi partiyaları Fransa Senatında Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumun tanınması məsələsinə baxılması ilə bağlı bəyanat yayıblar
DYP texniki baxışla bağlı sürücülərə müraciət edib
27 il 7 aydan sonra Kəlbəcərimiz vandal, quldur düşmənlərimizdən təmizləndi - Cavid Qurbanov
Azərbaycan enerji sektorunda bazar islahatları üzrə seminar keçirilib (FOTO)
Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsində qaz xətlərinin təmirinə başlanıldı (FOTO)
Dünya ictimaiyyəti Ermənistanın tarixi və dini abidələrimizin məhvinə yönəlmiş terror siyasətini kəskin şəkildə pisləməlidir - Vüqar Rəhimzadə
Fransa Senatının Rəyasətində qəbul edilən qətnamə layihəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə açıq hörmətsizlikdir - Rauf Əliyev
Gəncədə evdən kişi meyiti tapılıb
Müharibədə yaralanmış Elçin Səmədovun ailəsi üçün ev tikiləcək (FOTO)
Bakı Dövlət Universitetinin dekanı COVİD-19-dan ölüb
Şuşada 27 ildən sonra ilk taksimiz (VİDEO)
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki hava limanları ICAO reyestrinə daxil ediləcək
Qarabağın turizm potensialı beynəlxalq sərgidə təqdim edilib
Sosial Xidmətlər Agentliyi postmüharibə dövrü üçün psixoloji dəstək tədbirlərinə başlayıb
Noyabrın 26-da manatın dollara qarşı məzənnəsi
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda psixoloqla tələbələrin onlayn görüşü keçirilib (FOTO)
Biləsuvarın sabiq icra başçısının həbs müddəti yenidən uzadıldı
Lənkəranda sitrus bağlarına qənim kəsilənlər saxlanılıb
AXC-nin xəyanəti ilə işğal edilmiş torpaqlarımız Prezident İlham Əliyevin düzgün siyasəti nəticəsində azad edildi - Deputat
Direktor vəzifəsinə işə qəbulla bağlı son 3 ilin nəticələri açıqlandı
Kəlbəcərdəki yataqların mövcud vəziyyətinin monitorinqi aparılacaq - Xidmət rəisi (ÖZƏL)
“Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəyə görə sağ ol, Azərbaycan əsgəri!” devizi altında tədbirlər keçirilib (FOTO)
Abşeron, Binəqədi və Sabunçu rayonlarına içməli su məhdudiyyətlə veriləcək
Biləsuvarın sabiq icra başçısının məhkəməsi başlayıb
DOST Agentliyi ESSA mükafatçılarının finalçıları siyahısındadır
BMT QAK Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində didərgin düşmüş şəxsləri müdafiə edəcək
Sahibkarlar üçün “İnvoysun maliyyələşdirilməsi” kreditinin şərtləri asanlaşdı
Azərbaycanda iki yeni sitrus meyvəsinin kütləvi yetişdirilməsinə başlanılıb
Azərbaycan Rusiya və Almaniyaya tibbi maska satışına başlayacaq
Bölmələrimizin Kəlbəcər rayonuna daxil olmasının növbəti görüntüləri (FOTO/VİDEO)
Dilindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəs “Qarabağ Azərbaycandır” dedi - Naqif Həmzəyev
Xilaskar Prezident
Şəmkir sakinindən silah götürülüb (FOTO)
Azərbaycana daha 5 zubr gətirilib (FOTO/VİDEO)
SOCAR-ın Kulevi terminalı vasitəsilə daşımalarının həcmi açıqlanıb
Astarada daha 2 koronavirus xəstəsi yaşayış yerini tərk edib
Kəlbəcər sakinləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər (FOTO)
UNESCO Qarabağın mədəni və dini irsinin mühafizəsində iştirak edəcək
Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi strateji, siyasi və iqtisadi baxımdan böyük qələbədir - Alim
Ödənişləri PAŞA Bank kartı ilə etmək üçün daha bir səbəbiniz var!
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Dağlıq Qarabağın ingiliscə yazılış forması dəyişdirilir
Məşhur rusiyalı aktyor koronavirusa yoluxub
Naxçıvan Muxtar Respublikasının statistik göstəriciləri açıqlanıb
Azərbaycan dilinin xarici dil imtahanı kimi ərsəyə gətirilməsi əcnəbi tələbələrin sayının artmasına şərait yaradacaq - DİM sədri
İranda ötən sutka 14 minə yaxın şəxs koronavirusa yoluxub, 469 nəfər ölüb
Türkiyə bütün savaş müddətində Azərbaycana qarşı siyasi təzyiqlərə cavab verib - Səfir
Nazirlik səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılan tələbələrlə bağlı qərar verdi
Kəlbəcərin azad edilməsi hərb meydanında qazandığımız Böyük Qələbəmizin davamıdır - Pərvin Kərimzadə
Merkelin iqamətgahına avtomobil çırpıldı - İclas təxirə düşdü (FOTO)
Azərbaycan ordusunun gücü vadar etdi ki, Ermənistan ərazilərimizdən çıxsın - Deputat
Beynəlxalq layihə hazırlanmasa, yoxsul insanların peyvənd əldə etməsi çətin olacaq - Əli Əhmədov
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
ABŞ-da kütləvi toy mərasiminə görə yəhudi sinaqoqu cərimələnib
SOCAR və LUKoil əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalayacaq? - Rəsmi cavab
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı təbrik edib (FOTO)
Bəzi həmsədr ölkələrin narahatlığının heç bir əhəmiyyəti yoxdur - Ərdoğan
Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə yürüş keçirilir (FOTO)
Kəlbəcərin azad edilməsi ölkəmiz üçün yeni imkanlar açacaq - Deputat
PAŞA Bank Visa və “Sumqayıt Nəqliyyat” MMC ilə tərəfdaşlıqda Sumqayıt ictimai nəqliyyatında gediş haqqının təmassız ödəniş sistemini təqdim edir
Şabranda tibbi maskadan istifadə etməyənlərə qarşı reyd keçirilib (FOTO)
Ali Baş Komandan qətiyyətli mövqeyi ilə bu sevinci bizə yaşatdı - Kəlbəcər sakini (VİDEO)
Azərbaycan tibb elminə ağır itki üz verib
Döyüşdə elə məqam olub ki, Babək Səmidli məni həyata qaytarıb - Korpus komandiri (VİDEO)
Rusiyada koronavirusdan gündəlik ölüm sayı 500-ü keçdi
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Azərbaycan Prezidenti: Biz düşməni Şuşadan qovanda su xəttini sıradan çıxarıb., indi Şuşada su yoxdur
Prezident İlham Əliyev: Bizi nədəsə ittiham etmək istəyən getsin, ilk növbədə, güzgüyə baxsın
Prezident İlham Əliyev: Paşinyan, harada imzalamısan sən bu kapitulyasiya aktını?
Prezident İlham Əliyev: Paşinyan 7 şərti bizə irəli sürəndə demişəm, sənin yeddi şərtini zibil yeşiyinə atıram
Biləsuvarda rayondan çıxmaq istəyən koronavirus xəstələri postda saxlanılıb
Azərbaycan Prezidenti: Düşmən “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın xəritələrini düzəltmişdi, hanı o xəritələr?
Prezident İlham Əliyev: Əsgərlərimiz Ağdam rayonunun bir kəndində erməni əhalisinə çıxmaq üçün şərait yaradıb
Dağ Yəhudiləri beynəlxalq təşkilatları Azərbaycan xalqının ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə çağırıb
Azərbaycan Prezidenti: Dəymiş bütün ziyan beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə hesablanacaq
Prezident İlham Əliyev: Mən Ağdam şəhərində olarkən bir salamat bina tapmadım, elə bil ki, vəhşi qəbilə keçib oradan
Rektor etiraz etdi, Yerevanda keçiriləcək iclas və seçki ləğv olundu
Bütün xəbərlər