Gerçəkləşən yuxu……

Gerçəkləşən yuxu……

Xəzangül Hüseynova, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Avrasiya Yazarlar Birliyinin üzvü

Nigar Rəfibəylinin mənim həyatıma hardasa ağlın qəbul edə bilmədiyi tərzdə, qeyri-adi təsiri olmuşdur. Hərdən mənə elə gəlir ki, bəlkə mən bir az ifrata varıram. Amma yox, bu mənim gerçək həyatımın həqiqət adlı hekayəsidir.

Gənc idim, Gəncə şəhər 43 nömrəli məktəbdə kimya fənnini tədris edirdim. Bir gün çox qəribə bir yuxu gördüm. Gördüm ki, həmin məktəbin direktoru olmuşam. Məktəbin həyətində Nigar Rəfibəylinin heykəlini qoydurmuşam. Yuxu elə özəl, elə canlı idi ki, elə bil obyektiv bir reallıqla qarşılaşdım.

Oyandım, özümün öz yuxuma gülməyim gəldi. Çünki direktor olmaq arzusu mənə yad idi. Həm də məktəbin direktoru çox səmimi, nüfuzlu, savadlı və sadə insan olan Fatma Quliyevaya hörmətim vardı. Bu yuxunun boş bir röya olduğunu qəbul edib, yaddaşımdan atdım. O zamandan bəlkə 9-10 il ötəndən sonra SSRİ MK-nın katibi Andropov oldu. Onun məşhur "Yenidənqurma" islahatı cəmiyyətdə böyük dəyişikliklərə səbəb oldu. Müəssisə rəhbərləri seçki yolu ilə seçilməyə başladı. O vaxt Fatma müəllimə təqaüdə çıxmışdı. Məktəbi direktor müavini idarə edirdi. Qəflətən şəhərin icra rəhbərlərinin məktəbə gəlməsi məsələsi ortaya çıxdı. Mən onda təşviqat otağının rəhbəri idim. Narahat olub təşviqat otağını səliqəyə salmağa başladım. Bir azdan komissiya məktəbə daxil oldu. Sən demə, onlar seçki yolu ilə məktəbə yeni direktor təyin etmək üçün gəlmişdilər. Bütün məktəb kollektivinin iştirakı ilə yığıncaq keçirildi. Əsas məsələ direktorluğa namizədin verilməsi oldu. İştirakçılar bu vəzifəyə 3 namizəd irəli sürdülər. Biri mən və başqa iki nəfər. Birinci mənim namizədliyim səsə qoyuldu. Açıq səs vermə yolu ilə mənim direktor olmağıma razılıq verildi.

Qeyd etmək istəyirəm ki, o biri namizədlərin hansını birinci səsə qoysaydılar, yəqin ki, bu vəzifəyə onlar da layiq görülə bilərdi.

O gün sevinc duyğuları ilə birgə çətin məsuliyyət hissi məni bu sferadan kənara çıxmağa qoymurdu. Bütün bunların necə baş verdiyinə heyrətlənirdim. Və birdən yadımdan çıxmış yuxum yadıma gəldi. Mənə möcüzə təsiri bağışlayan yuxum gerçək olmuşdu. Çin olan yuxumda Nigar Rəfibəyli heykəli nida işarəsi kimi mənim iç dünyamı dalğalandırırdı. Qərara gəldim ki, adı olmayan bu məktəb Nigarın adını daşımalı və onun ruhu bu məktəbin başı üstə dayanmalıdı.

1987-ci il mayın 12-də 43 nömrəli məktəbə direktor təyin olunmağımın sərəncamı verildi. Demək olar ki, vəzifəyə başladığım gündən Nigar xanım mənim fikirlərimin, işgüzar planlarımın ən uca zirvəsində mənə yol göstərən aparıcıya, stimula çevrildi. Zaman o zaman oldu ki, mənfur qonşumuzun xəyanət zərbəsindən sarsıldıq. O dövrün hərc-mərcliyi bizi özümüzdən almışdı, başımızın üstə tüğyan edən qasırğanın bizə necə zərər vuracağını anlaya bilmirdik. Buna baxmayaraq, Nigar adının bu məktəbin simvolu olması üçün çalışırdım.

Pedaqoji Şuranın qərarını Nazirlər Kabinetinə göndərdik. Mənə çox uzaq gələn zamandan sonra 1989-cu ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə məktəb Nigar Rəfibəylinin adını daşıdı. Mən məktəb kollektivinin sevinc qanadları üstündə xoşbəxtcəsinə uçurdum. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu işdə yazıçı-dramaturq Qərib Mehdinin, mərhum yazıçı, filoloq, professor Bağır Bağırovun, Gəncə şəhər Təhsil İdarəsinin o zamankı rəisi Rasim İbrahimovun köməyi çox oldu.

Sonra isə Nigar Rəfibəyli heykəlinin inşası istedadlı heykəltəraş Məşdi qardaşa tapşırıldı. Bu heykəl məktəbimizin gələcək uğurlarının inikası kimi mətanətli, iradəli olmağa çağırırdı. Məktəbimiz, demək olar ki, bir növ Nigarlaşdı. Onun şeirləri məktəb şagirdlərinin dilinin əzbəri oldu. Heç bilmirəm bunların hamısını, yox, bir qismini niyə yazıram? Bəlkə də bütün bunları Nigarın ruhudu mənə yazdıran...

Onun 100 illiyinin qeyd edildiyi zamanda onun adını daşıyan məktəbdən, məktəbdə mənim üçün darıxan heykəlindən uzaq düşməyimin təsiridimi bu? Yox, o əvvəldən mənim ürəyimin ən gizli, ən dərin guşəsində yer tutmuşdu. O məkanda Nigar həmişə mənimlə olub. Dar günlərimdə məni ovunduran, yol göstərən dayağım olub. Mən məktəbdə hər səhər işə başlamazdan əvvəl onunla salamlaşır, iş qurtaranda xudafizləşirdim. Aydındır ki, mənə canlı kimi görünən heykəli ilə dərdləşib, söhbətləşirdim. Bütün bunlar nə demək idi? İndi də mən o heykəl üçün darıxıram, niyə? Deməli, burda izahı mümkün olmayan bir sirr var.

Mən belə qənaətə gəldim ki, istedadlı, göydən gələn ətalı insanların ruhu bu dünyanı tərk etsə də, etməsə də diri ruhdur. Bu diri ruh onu sevənlərin sevgisini, məhəbbətini duyur, bir növ o sevginin, o müqəddəs məhəbbətin təmasında olur. Ona görə də canlı insanların biri kimi, diri kimi onlarla dərdləşib, danışa bilirsən. Buna ruh dili deyərdim mən. Səs eşidilməsə də, ruh dili ilə danışıb, dərdləşir ruhlar. Bu dünyada yaşayanın da, yaşamayanın da ruhları mənəvi tərəfdən yaxın olduqda onlar dostlaşır, onlar bir-birini duyur, dərk edir. Bəlkə də mənim bu fikirlərimi ifrata varan kimi qəbul edəcəklər, amma bu, mənimçün gerçəkdi, həqiqətdi...

Nigar Rəfibəylinin ruhu ona aid olan hər yerdə, şeirlərinin xüsusi misralarında, doğma ocağında, sevdiyi təbiət mənzərələrində, Ayda, Günəşdə, onu sevənlərin əhatəsində təzahür edir. Tərcümə etdiyi Məhsəti Gəncəvi rübailərindən, "Ovod" əsərinin sətirlərindən onun ruhu boylanır. İstər-istəməz onun aşağıdakı misraları bütün ruhumla məni özünə tabe edir:

Uzaq ölkələrə, iraq ellərə,

Axışan buludlar, axan buludlar.

Bir ilıq nəvaziş umarkən sizdən,

Könlümü həsrətlə yaxan buludlar!

Solan çiçəkləri siz öpərsiniz,

Siz ey köksümüzdə örpək buludlar!

Yanan səhralara su səpərsiniz,

Ey atlas buludlar, ipək buludlar!

Onun həyat yolu elə də asan olmayıb. Azərbaycan tarixi salnaməsinin uca zirvəsində qərar tutan Xudadat bəyin övladı olması onun yolunda yoxuşa, kola-kosa çevrilərək, onu addım-addım izləmişdi. Bu kol-koslar bəzən əlini, üz-gözünü cırsa da, bu atanın qızı olmaq qürurundan doğan bir vüqarla bu keşməkeşli yolunda dayanmadan irəli gedirdi. Onun öz genindən gələn millət sevgisi, xalq məhəbbəti onu sınmağa qoymayıb, onu sonsuzluğa, nəhayətsizliyə doğru aparırdı.

Dost dilində əzbər olan,

Yurdum, şöhrətim mənim.

Nizami ünvanlı, Füzuli imzalı

Millətim mənim.

O, yol gedirdi. Bu yolun ən təlatümlü, ən çətin, daşlı-kəsəkli bir yerində, bir əl onun həyansız qalmış əllərindən tutdu. Bu əlin istisi, bu əlin məhəbbəti bu çətin yolun çətinliyini ona unutdurdu. Bu, Rəsul Rza əli idi. Nigar Rəfibəyli əllərinin yiyəsi. Bunları elə aydınlıqla gözümün önünə gətirdim ki, Nigar olub xəyalən Rəsul Rzaya dedim.

Bir əl yoxdur əllərindən tutum mən,

Baş götürüb ilim-ilim itim mən.

İsa, Musa quşu olub ötüm mən

Sən hardasan, əl yiyəsi, hardasan?

Bu, deyəsən Göylərin hökmü idi. Rəsul Rza əlləri Nigar əllərinin xilaskarı olmuşdu. Bu xilaskar əllərin əllərindən tutub yol getməyin özü də əsl qəhrəmanlıq idi. Bu əllərin hər hüceyrəsində, hər toxumasında izahı mümkün olmayan elə qüdrət, elə qüvvət varıydı ki, gözəl Nigarın zərif əlləri bu qüvvət qarşısında əyilə bilərdi... Amma Nigar özünün daxili dünyasından gələn məğrur, vüqarlı bir qüvvənin, bəlkə də ilahi bir qüvvənin varlığına sığınıb, ondan güc, qüvvət aldı. O, Rəsul Rza qadını, Azərbaycan xalqının sevimli şairi oldu. Əsl ana, nənə, ictimai xadim, Vətənini, elini-obasını sevən vətəndaş oldu. Onun ailəsinə olan məhəbbəti həzin nəğmələrə, deyimlərə çevrildi. Rəsul Rza məhəbbətinin idealı oldu. Bunu toylarının 20 illiyində R.Rzanın Nigara yazdığı məktub təsdiq edir: "Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsa idi, inan ki, ömrümü sənə bağlayar, həyatın daha çətin yollarında, tərəddüdsüz sənlə əl-ələ verib gedərdim. Qoy üç sevimli balamızın sevinc və səadətli günləri gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm".

Ərin öz qadını haqqında söylədiyi bu sözlərin ucalığında Nigar fədakarlığı, Nigar məhəbbəti, Nigar vəfa və sədaqəti dururdu. Bu məhəbbətin ən təsirli cavabı Nigar qəlbindən süzülən "Neyləyim" şeiridi.

Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr,

Bir il kimi uzun olur, neyləyim?

Bağçamızda qızıl güllər hər səhər,

Tezdən açar, vaxtsız solar, neyləyim?

Qadın psixologiyasının, qadın ismətinin, utancaq məhəbbətin, təmizliyin, ülviliyin inikasıydı bu şeir.

Tez gələsən, bəlkə əlac verəsən,

Sünbüllərin saçın yığıb hörəsən.

Çiçəkləri gəlib özün dərəsən,

Yolda qalıb baxışları, neyləyim?

Bu Yer, bu Göy, çiçəklər, qızıl güllər, bütün ətraf aləm sənsiz darıxır. Mən onlara cavab verə bilmirəm. Gəl özün cavab ver. Bunu bu şəkildə ancaq vəfalı Nigar deyə bilər.

Çiçəklərin çəkir gözü intizar,

Ayrılıqdan betər dünyada nə var?

Yaz axşamı səni bil ki, bu Nigar,

Həzin-həzin yada salır, neyləyim?

Vallah bu şeir haqqında qalın bir kitab yazmaq olar. Sən demə, bu Yer, bu Göy, ətraf aləm Nigarın özü imiş. Əhsən belə məhəbbətə, belə munisliyə, belə qadın yazarımıza, gözəl Nigara!

O, bu dünyada şairlik missiyasından başqa, analıq missiyasını da fədakarlıqla yerinə yetirdi. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ədəbiyyatına xalq yazıçısı Anarı bəxş etdi. Bu yerdə ümummilli lider Heydər Əliyevin o zaman Gəncədə, Sərdar bağında Nigar Rəfibəylinin heykəli önündəki çıxışını xatırladım: "Görürsünüz, Gəncə nə qədər böyük insanlar yetirir. Bir ailədə üç Xalq yazıçısı var - Rəsul Rza, Nigar xanım Rəfibəyli, Anar".

Bu ailə missiyasının davamçısı kimi Günel Anarqızı bu yola qədəm qoyub. Uğur olsun!..

Nigar xanımın yaradıcılığı bitməz-tükənməz qalın bir meşəni xatırladır. Bu meşənin kəşf ediləcək nəhayətsiz ormanları, adı bilinməyən ağacları var. O meşəni səyahət etməyi Allah bizə qismət etsin!

Yuxuma girən heykəl

Heykəlin yuxuma girdi, ay Nigar!

Məni harayladı, məni səslədi.

Heykəlin mənimçün pirdi, ay Nigar!

Başın üstə külək olub əs dedin.

Gördüm ki, üşüyüb buza dönmüsən,

Gördüm kövrəlmisən, yanağın yaşdı.

Utanıb-qısılan qıza dönmüsən,

Sənin bu halından könlüm alışdı.

Yaman təklənmisən, gözün yoldadı,

Hər səhər səninlə dərdləşən yoxdu.

Hər ayaq səsləri səni aldadır,

Demək istədiyin gileyin çoxdur.

Heykəlin sirr yerim, sirdaşım idi,

Dar gündə qaçırdım yanına heyhat.

Qəfil qasırğaydı, bilmirəm nəydi?

Səndən uzaqlara saldı bu həyat.

Susuz balıq kimi çırpınır indi,

Bu yazıq ürəyim, günahsız könlüm.

Arxadan vuruldum, inamım sındı,

Elə alışdım ki, qalmadı külüm.

Bəlkə bu, bir sınaq, bəlkə də cəza,

Ömrümün acısı, ağrısıdı bu.

Köklənib Sarıtel adlı saza,

Hay çəkən qəlbimin çağırışıdı bu.

Neyniyim taleyin mənə verdiyi,

Bir içim zəhərdir, məcbur içirəm.

Könlümün gözüylə hər an gördüyüm,

Heykəli qəlbimə gərək köçürəm.

Azərbaycanın xaricdəki turizm tərəfdaşları ilə onlayn təbliğatlar keçirilir
Azərbaycanın xaricdəki turizm tərəfdaşları ilə onlayn təbliğatlar keçirilir
İspaniyaya turist axını 70 faizdən çox azalıb
İspaniyaya turist axını 70 faizdən çox azalıb
Türkiyə turlarının qiymətləri kəskin BAHALAŞIB - Ekspert
Türkiyə turlarının qiymətləri kəskin BAHALAŞIB - Ekspert
Loading Bars
Xəbər lenti
Kanada-ABŞ sərhədi sentyabrın 21-dək bağlı qalacaq
"Barselona"nın müdafiəçisi koronavirusa yoluxub
Səfir Elxan Poluxov “Qanunvericilikdə Dini Azadlıq” mövzusunda videokonfransda iştirak edib (FOTO)
Moskvada koronavirusdan daha 12 nəfər ölüb
Çempionlar Liqası: "Bavariya" "Barselona"nın qapısından 8 top keçirdi
Tehranda yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alanlar var
Batma təhlükəsi ilə üzləşən 1 nəfər xilas olunub
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 21 milyon nəfəri ötüb
İbrahim Kalın: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır”
ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 286 mindən çox artıb
Makron İran üzrə sammitdə iştirak etməyə razılaşıb
Eldar Həsənov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib (ƏLAVƏ OLUNUB)
Türkiyədə koronavirusdan daha 923 nəfər sağalıb
Azərbaycanda koronavirusla bağlı son vəziyyət açıqlandı
Çində rəqəmsal valyutanın tətbiqi üzrə sınaqlar keçirilir
YAP tərəfindən “Qərbi Azərbaycanda soyqırımına məruz qalmış toponimlərimiz” kitabının ingilis və rus dillərində elektron versiyası hazırlanıb
Dünya birliyi Cənubi Qafqazda Azərbaycanı lider dövlət kimi qəbul edir - Adil Əliyev
Avropa ölkələri yüz milyonlarla doza koronavirus vaksini alacaq
“Daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızının tərtib edilməsi Qaydası” təsdiqləndi
BŞBPİ-də kadr təyinatı olub
Şahin Mustafayev: Azərbaycan ilə Aİ əməkdaşlığının inkişafı ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib
Pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 21,4 milyard manatlıq məhsul satılıb
Paşinyan BBC-nin “HARD Talk” proqramına müsahibəsində sərsəm fikirlərlə növbəti dəfə özünü biabır etdi - Deputat
İspaniyada dar küçədə siqaret çəkmək qadağan edilir
Ümumi daxili məhsulun həcmi açıqlanıb
MTRŞ-da ümumölkə televiziya kanallarının monitorinqinin nəticələri müzakirə olunub
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-də “Azərpambıq ASK” MMC-də istehsalat prosesinin cari vəziyyətinə həsr olunan videokonfrans şəklində müşavirə keçirilib
Bakı, Sumqayıt və İmişlidə silahlı şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib (FOTO/VİDEO)
Ceyhun Bayramov Yaponiyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Naqif Həmzəyev: Türkiyənin Minsk Qrupu həmsədrləri sırasına daxil edilməsi ən optimal variantdır
MN: Cəbhədə törədiləcək təxribatlara görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşəcək
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC və onun törəmə müəssisələrinin 2020-ci ilin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (İFRS) keçidi davam edir
QMİ nümayəndəsi: İnsanların kütləvi məkana toplaşması yoluxma ehtimalını artırır
“Azərkosmos” “iSAT Africa” şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb
Füzulidə top mərmisi və raket hissəsi tapılıb (FOTO)
Ağsuda “Chrysler” markalı minik avtomobil yanıb
Bərdə sakininin qəsdən öldürülməsi faktına dair cinayət işi məhkəməyə göndərilib
Azərbaycanda 103 nəfər koronavirusa yoluxdu, 221 nəfər sağaldı
Şabranda sanitar-karantin qaydalarını pozan 9 nəfər cərimələndi
Avqustun 17-də dolların manata qarşı məzənnəsi
“Qanun” nəşriyyatında işçilərin xüsusi karantin qaydalarını pozması ilə bağlı videogörüntü yayılıb (VİDEO)
“Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında gənclərin rolu” mövzusunda forum keçirilib (FOTO)
DİN Məhərrəm ayı və Aşura günü ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib
Ceyhun Bayramov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Nərimanov RİH-dən ağacların quruması xəbərlərinə reaksiya (FOTO)
"WizzAir" bütün Gürcüstan reyslərini ləğv edib
15 kiloqramdan artıq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb (FOTO/VİDEO)
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-də “Azərtütün ASK” MMC-nin cari təsərrüfat fəaliyyətinə həsr edilmiş videokonfrans formatında iclas keçirilib
Tarixçi Paşinyanın iddialarına cavab verdi: "Ərsak" sözünü saxtalaşdıra bilmədiklərindən dəyişib "Artsax" ediblər
Balakəndə nişan mərasimi keçirənlər barəsində toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib (FOTO)
Mikayıl Cabbarov: Azərbaycanla İsrailin münasibətləri möhkəm, dayanıqlı və perspektivlidir
Təhsil Nazirliyi: Xaricdə distant təhsil alanların Azərbaycan məktəblərinə köçürülməsinə yol verilmir
BMTİP vasitəsilə Azərbaycana 5130 qutu dərman preparatı gətirilib (FOTO)
Tələbələrin köçürülməsi qaydası açıqlandı
Avqustun 17-dən tələbələrin köçürülməsinə başlanılır
İbrahim Şehiç “Konyaspor”la anlaşıb
Paşinyan növbəti dəfə çətin suallar qarşısında aciz qaldı və ifşa olundu (VİDEO)
İsrail mediası yəhudilərin Azərbaycanla həmrəy olmasından bəhs edib
Ağac kəsən şəxs cəzalanıb
DİN Gəncədəki intiharla bağlı məlumat yayıb
Hərbi prokurorluqda qeydə alınmış cinayətlərin 99,5 faizi açılıb
Mədəniyyət Nazirliyində yeni təyinat olub
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-də “ASK CİS” Coğrafi İnformasiya Sistemləri layihəsinin yaradılmasının təqdimatı keçirilib (FOTO)
Azərbaycan startapları kraudfandinqə çıxarılacaq
Səbail rayonunda gizli fəaliyyət göstərən uşaq bağçası aşkarlanıb (FOTO)
“The London Post” nəşri deputat Sevil Mikayılovanın ermənilərin Azərbaycana aqressiyası barədə açıqlamasını yayımlayıb
Paytaxtda beşmərtəbəli binada yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib
Hindistanda koronavirus vaksininin sınaqlarının birinci mərhələsi davam edir
ADA Universiteti Regional Enerji Təhlükəsizliyi Simpoziumu keçirib (FOTO)
Goranboyda gizli nişan mərasimi keçirmək istəyənlər saxlanılıb (FOTO)
Rusiya bu ölkəyə yeni səfir təyin etdi
Bu həftə avtobuslarda 8 milyondan çox səfər sayı qeydə alınıb - RƏSMİ
Qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin qrafiki elan olunub
İranda 169 nәfәr koronavirusdan ölüb
Xətai rayonunda 4 küçə təmir olunub (FOTO)
Gürcüstan sərhədini qanunsuz keçməyə çalışan Ermənistan vətəndaşları saxlanılıb
Evdən çıxan koronavirus xəstələri həbs ediliblər (FOTO)
Penitensiar müəssisələrə başçəkmələr həyata keçirilib
Sabah hava yağışlı, küləkli keçəcək
“ASAN xidmət”də nikah mərasimlərinə gələnlərin sayına məhdudiyyət qoyulub
İcra nüməyəndəsinin cinayət işi məhkəməyə göndərildi
Brayza: Ermənistana hərbi texnika tədarük etməklə Rusiya ATƏT Minsk qrupunun həmsədri qismində etimadı itirir
Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında tələbələr də nəzarət edəcək
6 ayda ev şəraitində 83 uşaq doğulub
Uşaqları çimərliyə apararkən ən çox nəyə diqqət edilməlidir? - Həkim məsləhəti
Polis imtahanlarda gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparıb (FOTO)
Təhsil Nazirliyi: Namizədlər ən çox Bakı və Sumqayıtda imtahan verirlər
Pandemiya şəraitində tibb işçilərinin sağlamlığının qorunması tibb müəssisələrinin prioritet vəzifəsidir
"Papanin" stansiyası və Xocasən deposunda görülən işlərlə bağlı AÇIQLAMA
Azərbaycan neftinin qiymətləri dəyişib
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 21 milyon nəfəri keçib
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması bəyanat yayıb
Bu gündən problemli əmanətlərin qaytarılmasına başlanılır
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşır
Rusiyada daha 114 nəfər koronavirusdan ölüb
Şabranda velosipedçilərə qarşı reyd keçirilib - 9 nəfər cərimələnib (FOTO)
Azərbaycanda ali məktəblə peşə məktəbinin birgə kampusu yaradılacaq
Bakı Ali Neft Məktəbinin məzunları DAAD təqaüdünü qazanıb
Avropa azərbaycanlıları: Erməni lobbisi dünya ictimaiyyətini çaşdırır
Bütün xəbərlər