Elçin Babayev: "Ölkə başçısı öz çıxışında fəaliyyətimiz üçün elmi prioritetləri müəyyənləşdirdi"

Elçin Babayev: "Ölkə başçısı öz çıxışında fəaliyyətimiz üçün elmi prioritetləri müəyyənləşdirdi"

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru Elçin Babayev

Elm dövlətin davamlı sosial-iqtisadi və mədəni inkişafını təmin edən mühüm amillərdən biridir. Müasir dövrdə inkişafın əsasında elm və təhsilin rolunu və elmi-texniki tərəqqinin əhəmiyyətini ciddi bir faktor kimi qəbul edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev son illər ölkəmizdə elmin inkişafı, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması, elm və təhsil sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, onlara qayğı göstərilməsi, cəmiyyətdə alimlərin və elmi işçilərin nüfuzunun artırılması və Azərbaycanda alınmış elmi nəticələrin xaricdə tanıdılması sahəsində bir sıra mühüm qərarlar qəbul etmişdir. Elmin inkişafına dövlət səviyyəsində qayğı əslində, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və xalqın milli-mədəni tərəqqisinə xidmət edən siyasətin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Fundamental elm ümumbəşəri xarakter daşısa da, elmi tədqiqatların prioritet (öncül və ya üstün) istiqamətlərini müəyyən edərkən Azərbaycan alimləri milli maraqları ön plana çəkirlər. Ölkə alimlərinin son illər əldə etdikləri qiymətli elmi nəticələrin sayı artmaqda, dünya elminə verdiyi töhfələrin isə əhəmiyyəti yüksəlməkdədir. İldən-ilə elm insanları Azərbaycanın siyasi-iqtisadi və mədəni həyatında mühüm mövqelər qazanmaqdadırlar.

Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən modernləşmə kursu alimlər qarşısında elmin daha da vüsətlə inkişaf etdirilməsi və müasir reallıqları elmi əsaslarla dərindən tədqiq etmək və alınan nəticələri tətbiq və təbliğ etmək kimi mühüm vəzifələr qoymuşdur.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin elmin inkişafına və elm xadimlərinə olan xüsusi diqqət və qayğısı siyasətini uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyevin şəxsiyyəti, alim və siyasətçi səriştəsi və beynəlxalq aləmdəki günbəgün artan nüfuzu Azərbaycanın elm potensialının fövqündə dayanaraq, onun inkişaf yoluna işıq salır. O, alimə həmişə yüksək qiymət verir. Bunun ilk səbəbi özünün də elmi təfəkkür sahibi olması, öz fəaliyyətini həmişə elmi prinsiplər üzərində qurması, intellektual potensiala arxalanmasıdır.

Azərbaycan dövləti qloballaşan dünyanın bərabərhüquqlu subyekti kimi, öz inkişafını, sadəcə, təbii sərvətlərin gətirdiyi dividentlərə bağlamır, həm də resurslarını sırf insan faktorunun prioritetə çevrilməsi yönümündə qurur. Respublika iqtisadiyyatının yüksək inkişaf tempi və yürüdülən sistemli siyasət elmin, texnologiyanın və təhsilin dünya standartları səviyyəsinə qalxması üçün yeni dövrün tələblərinə cavab verən çevik islahatlar aparmağa, bu sahədə uğurlar qazanmağa imkan yaratmışdır.

Ölkədə elmin inkişafını xalqın firavan gələcəyini təmin edən əsas amillərdən biri hesab edən Prezident İlham Əliyevin 2015-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 70 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda proqram xarakterli çıxışı elmin inkişafı üzrə strateji hədəfləri və prioritetləri müəyyənləşdirmişdir.

Ölkə başçısı 70 ildə Akademiyanın böyük və uğurlu yol keçdiyini, ölkəmizin intellektual potensialının möhkəmlənməsinə və kadr hazırlığı işinə çox dəyərli töhfələr verdiyini, ölkəmizin ümumi inkişafında fəal rol oynadığını, alimlərin öz elmi araşdırmalarını apararaq ölkəmizin gələcək inkişaf dinamikasını sürətləndirdiyini vurğulayıb.

O, ölkəmizin gələcəyinin elmi potensialın səviyyəsi ilə bilavasitə bağlı olduğunu qeyd edərək deyib ki, Azərbaycan alimləri gələcəkdə də ölkəmizin hərtərəfli inkişafında daha fəal rol oynamalıdırlar. Prezident Azərbaycanda inkişafın elmin səviyyəsi ilə də bağlı olduğunu, dövrümüzün yeni texnologiyalar əsri olduğunu xüsusi qeyd edib.

Azərbaycanda elmin inkişafı bu gün dövlətin iqtisadi, siyasi, sosial, hüquqi, mənəvi, mədəni, milli təhlükəsizlik və digər sahələrini əhatə edən siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu baxımdan təbiət, texnika, dəqiq, ictimai və humanitar elmlərin, fənlərarası problemlərlə əlaqəli araşdırmaların inkişafı, fundamental və tətbiqi elmlər üzrə tədqiqatların genişləndirilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir, maddi-texniki baza gücləndirilir. Bu məsələlərin həllində cənab İlham Əliyev tərəfindən yaradılmış Elmin İnkişafı Fondunun müsabiqələr yolu ilə maliyyələşdirdiyi qrant layihələrinin də xüsusi rolu və əhəmiyyəti vardır.

AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda Prezident İlham Əliyev elmin inkişafı üzrə milli strategiya və dövlət proqramının icrasından danışarkən qeyd edib: "... Hesab edirəm ki, Elmin İnkişafı Fondunun yaradılması da bu istiqamətdə atılan çox önəmli addımdır. Çünki bu Fond imkan yaradır ki, həm gənc alimlərə qrantlar verilsin, həm də elmi araşdırmalar aparılsın. Ümumiyyətlə, bu, əlbəttə, elmin inkişafına müsbət təsir göstərir...."

Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrini daim diqqət mərkəzində saxlayaraq icra edən Elmin İnkişafı Fondu yerli və beynəlxalq qrant müsabiqələri təşkil edərək keçirməklə elmin müxtəlif istiqamətləri üzrə ən müasir texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsinə və tətbiqinə öz xüsusi töhfəsini verir. Fondun böyük maliyyə həcmli pilot və maddi-texniki təminat xarakterli qrant layihələri, kompleks və multidissiplinar elmi-tədqiqat layihələri çərçivəsində ən modern cihaz və qurğular, elektron və digər avadanlıqlar, İKT avadanlıqları, həmçinin komplektləşdirmə məmulatları, reagentlər və s. Fond tərəfindən alınaraq layihələr üzrə istifadə üçün alimlərə verilir, eyni zamanda bu cihazlar və s. ilə işləmək üçün kadr hazırlığı işi də həyata keçirilir, alim və mütəxəssislər xarici ölkələrə ixtisasartırmaya və təcrübəkeçməyə göndərilirlər. Bu imkan verir ki, ölkə başçısı dediyi kimi, alimlərimiz indi və gələcəkdə öz işlərini müasir texnologiyalar əsasında daha səmərə ilə qura bilsinlər. Fond tərəfindən alınaraq istifadəyə verilmiş cihaz və avadanlıqlar əsasında artıq bir sıra elmi-tədqiqat institutlarında və universitetlərdə fizika, geologiya, tibb, kimya və s. elm sahələrində ən müasir innovasiya mərkəzləri və laboratoriyalar yaradılıb və kollektiv istifadəyə verilib. Qeyd etmək lazımdır ki, Fond bir qayda olaraq elmi cihaz, avadanlıq, qurğular istehsal edən aparıcı şirkətlərin (Avropa, Yaponiya, Amerika və s.) məhsullarına üstünlük verilir. Bu iş, cənab Prezidentin tapşırıqları nəzərə alınmaqla gələcəkdə də daha böyük vüsətlə davam etdiriləcək.

Elmin İnkişafı Fondu ölkə başçısının tövsiyələrini əldə rəhbər tutaraq, beynəlxalq əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək, xarici tərəfdaşlarla mütləq müxtəlif tədbirlər - seminarlar, konfranslar, elmi-praktik tədbirlər keçirilməsi sahəsində mövcud fəaliyyətini daha da intensivləşdirəcəkdir. Fond kadr potensialının hazırlanması işində daha da fəal olacaqdır.

Elm və təhsil - bilik, müasirlik, savad, gələcəyə açılmış qapılar deməkdir. Azərbaycan alimləri, ziyalıları ölkəmizin, cəmiyyətimizin elitasıdır. Onların dünyagörüşü, mövqeyi, hərəkətləri, fəaliyyəti Azərbaycanın inkişaf dinamikasını, inkişaf perspektivlərini xeyli dərəcədə müəyyən edir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsində Azərbaycan xalqının intellektual gələcəyini təmin etməyin yeganə yolunu məhz bu sahələrin inkişafında və ən müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılmasında görür.

Son illərdə dövlət səviyyəsində görülən işlər deməyə əsas verir ki, yaxın illərdə Azərbaycanda elm və təhsil sahəsində böyük nailiyyətlərə imza atılacaqdır. Hər bir alim, elm və təhsil təşkilatçısı, ümumiyyətlə, ziyalılar elm və təhsil qarşısında duran, xalqın gələcək taleyini müəyyənləşdirən bu məsələlərə biganə qalmamalı, bütün potensialını elmin və təhsilin inkişafına sərf etməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin yubiley yığıncağında dediyi kimi "...mənim əsas istəyim ondan ibarətdir ki, ilk növbədə Azərbaycan elmi inkişaf etsin, digər tərəfdən ölkəmizin ümumi inkişafına öz töhfəsini versin. Yəni, elmi araşdırmalar sadəcə olaraq araşdırmalar üçün deyil, ölkə iqtisadiyyatının təhlükəsizlik potensialının güclənməsinə yönəlməlidir..."

Cənab İlham Əliyevin şəxsiyyəti, alim və siyasətçi səriştəsi və beynəlxalq aləmdəki günbəgün artan nüfuzu Azərbaycanın elm potensialının fövqündə dayanaraq, onun inkişaf yoluna işıq salır, alimə həmişə yüksək qiymət verir.

Elmin İnkişafı Fondu növbəti qrant müsabiqələrini təşkil edərək keçirərkən cənab İlham Əliyevin yubiley yığıncağındakı proqram çıxışında qarşıya qoyulan vəzifə və tapşırıqları, tövsiyə və ideyaları öz fəaliyyətində rəhbər tutacaq, ölkədə elmin inkişafının prioritet istiqamətləri olaraq qəbul edəcəkdir. Bunların sırasında kosmik və müdafiə məsələləri üzrə tədqiqatlar, kənd təsərrüfatı üzrə araşdırmalar, iqtisadi təhlükəsizlik, iqtisadiyyatın yeni modeli, sənaye parkları, ərzaq təhlükəsizliyi və demoqrafik vəziyyətlə bağlı tədqiqatlar, multikulturalizm, dini dəyərlər, dilçilik, tarix, humanitar tədqiqatlar xüsusilə önəmli olacaqdır.

Azərbaycanda elm və təhsilin sürətli inkişaf tempi imkan verəcəkdir ki, cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, tez bir zamanda Azərbaycan ixtira olunan elmi nailiyyətlərin istifadəçisi yox, müəllifinə çevrilsin, Azərbaycan regionun elmi mərkəzi statusu qazansın.

Bu yolda Elmin İnkişafı Fondunun ən ülvi məqsədi və vəzifəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin modernləşmə kursuna sadiq qalmaqla Azərbaycan xalqının rifahına və tərəqqisinə, dövlətin möhkəmləndirilməsinə, ölkədə elmin inkişafına, elmin yüksək xətlə inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsinə, elmin flaqmanı olan Azərbaycan alimlərinin elmi-tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsinə və Azərbaycanda elm sahəsində dünya miqyaslı elmi nəticələrin alınmasının reallaşdırılmasına və bu nəticələrin öz tətbiqini tapmasına yüksək səviyyədə xidmət etməkdir. Bunlar isə öz əksini Elmin İnkişafı Fondunun fəaliyyətini və məramlarını tam şəkildə əks etdirə biləcək aşağıdakı devizində tapmışdır: "Elm - inkişaf, rifah və gələcək naminə!"

İspaniya La Liqası: "Barselona" ​​çempion olmaq şansını itirib
İspaniya La Liqası: "Barselona" ​​çempion olmaq şansını itirib
Soydaşımız cüdo üzrə Amerika çempionu olub (FOTO)
Soydaşımız cüdo üzrə Amerika çempionu olub (FOTO)
"Lester" ilk dəfə İngiltərə Kubokunun qalibi oldu
"Lester" ilk dəfə İngiltərə Kubokunun qalibi oldu
Loading Bars
Xəbər lenti
DİN Sumqayıtda polis serjantından rüşvət tələb edilməsi iddialarına cavab verdi
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
40 yaşlı kişi özünü evində turnikdən asıb öldürdü
Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Bakıya gəlib (FOTO)
Maştağada toy yarımçıq dayandırıldı, 40 nəfər cərimələndi (FOTO/VİDEO)
Əkinlərini düzgün bəyan etməyən fermerlər subsidiyadan məhrum olunacaq - Nazirlik
TAC MMC əməkdaşları iş yerlərində vaksinasiya olunub
Bu il Formula 1 zamanı bulvar bağlanmayacaq - Bakı Şəhər Halqası
Şuşada “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsi mühüm siyasi və mədəniyyət hadisəsidir - Rauf Əliyev
Avropa bankı Azərbaycan qazının Bolqarıstana nəqlini nəzərdə tutan layihə üçün iki kredit tranşı ayırıb
Azərbaycan əhalisi 4 ayda alış-verişə 12 milyard manat xərcləyib
Putin Qarabağla bağlı üçtərəfli razılaşmaların icrasına alternativ görmür - Peskov
İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 77 mini ötüb
Sabahdan Azərbaycanda "Sputnik V” vaksinindən istifadə başlanılacaq
TAP vasitəsilə hidrogen tədarükü üzrə investisiya təklifi təqdim olunub
Lüksemburq rəsmiləri erməni lobbisinin təsiri altındadır - Naqif Həmzəyev
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
“Xarıbülbül” festivalı Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini dünyaya nümayiş etdirdi
"SOCAR Energy Ukraine" premium yanacağın satışını bərpa edib
Azərbaycanda yüksək maaş verilən sahələr açıqlandı
Azərbaycanda 13 mindən çox müəllim iş yerini dəyişmək istəyir
Sabah güclü külək əsəcək
Təlimlərdə xəritə üzərində tapşırıqlar icra olunur (VİDEO)
Ağdamın Çıraqlı kəndində ermənilərin dağıtdığı elektrik təsərrüfatı yenidən qurulub (VİDEO)
Millət vəkili Könül Nurullayeva növbəti vətəndaş qəbulunu keçirib (FOTO)
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Elmi konfransların qalibləri müəyyənləşib (FOTO)
FHN yanğınla bağlı əhaliyə müraciət edib (VİDEO)
SOCAR-ın Kulevi terminalında daha bir çən tikilir
Kaspersky: Azərbaycandakı kompyuterlərin 42%-də hələ də Windows 7 istifadə olunur
Toyların keçirilməsi hansı halda mümkün ola bilər? - Komitə sədri açıqladı
Azərbaycan kəndlərində ilk dəfə GPON texnologiyası əsasında şəbəkə qurulur (FOTO)
Bakıdakı məhşur restoran nöqsanlara görə bağlandı
SOCAR-ın Gürcüstandakı neft terminalından bitum məhsulları yola salınacaq
İrandan Azərbaycana narkotik keçirmək istəyən 5 nəfər saxlanılıb (FOTO)
Son 4 ayda 9 mindən çox piyada cərimələnib
Ali məktəblərdə yaz imtahan sessiyası distant keçiriləcək
"Cənub Qaz Dəhlizi"nin genişlənməsi dayanıqlı bazar tələbindən asılı olacaq - Avropa Komissiyası
Xəzərdə qazma qurğusunun modernləşdirilməsi başa çatıb
3 ayda baş verən yol qəzalarında 125 nəfər ölüb - BDYPİ
Gəncə qatarı Bakı-Sumqayıt xəttinə əlavə edilib
2030-cu ilə qədər piyada zonaları genişləndiriləcək - Yeni layihə hazırlanıb
Bakıda marşrut avtobuslarının 50 faizi yenilənib - Agentlik sədri
ADU-da "Azərbaycan və Çin gəncləri: dünən, bu gün, sabah" adlı seminar keçirilib
Bakıda 240-a yaxın küçə və prospektdə dəyişiklik ediləcək - Vüsal Kərimli
Tərtərdə qadını öldürən şəxsin işi məhkəməyə göndərildi
Qəbələnin Nic qəsəbəsində yeni məktəb binasının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM
Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan tərəfi sərhədin dəqiqləşdirilməsi prosesinə qeyri-adekvat reaksiya nümayiş etdirir
Prezident İlham Əliyev Qəbələdə yol tikintisinə 5 milyon manat ayırıb
Astarada apteki qarət edən şəxs saxlanılıb
Ötən həftə 140 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib
Azərbaycanda 250 kilometr uzunluğunda velosiped yolu çəkiləcək
Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadədə dövlətin vəzifələri müəyyənləşib
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidentinə telefonla zəng edib
Bərpa olunan enerji üzrə qiymətlər bu qaydalarla müəyyənləşdiriləcək
Təlimlərə cəlb edilən qoşunlar cəmləşmə rayonlarını tutur (VİDEO)
Müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısında dəyişiklik edilib
SOCAR bu tarixdən yeni istiqrazlar buraxır
AzTV-dən maliyyə yoxlaması barədə açıqlama
DSX əməkdaşlarının öldürülməsilə bağlı cinayət işi Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə olundu
Azərbaycan İtaliyaya yeni məhsul ixracına başlayıb
İki xəstəxanada kobud pozuntular aşkarlanıb - Sənədlər prokurorluğa göndərilib
İranda güclü zəlzələ olub, yaralılar var
Bu marşrutda gediş haqqı ucuzlaşdırıldı
Salyanda 5 kəndin yolu yenidən qurulur (FOTO)
Mayın 17-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Hipertoniyadan əziyyət çəkənlərin yarısının öz xəstəliyindən xəbəri yoxdur - SN
Şəkidə ağır yol qəzası, ölən var
Şagirdlər uzun fasilədən sonra yenidən məktəbə yollanıb (FOTO)
Şuşa dirçəlir: Çoxtərəfli turizm potensialı şəhərin şöhrətini daha da artıracaq
Azərbaycanın Türkiyədən hazır geyim idxalı artıb
Göyçayda yük avtomobili yanıb
Tokio Olimpiya Oyunlarının ləğv edilməsinə Yaponiyada rekord sayda səs verilib
COVID-19 Belçika-Azərbaycan münasibətlərində müsbət dinamikaya mane olmayıb - Səfir
ABŞ Yaxın Şərq münaqişəsinin iştirakçıları ilə danışıqlara davam edəcək - Co Bayden
ABŞ-da yük qatarı relsdən çıxdı
Entoni Blinken və Jan-İv Le Drian Yaxın Şərq və Dağlıq Qarabağı müzakirə ediblər
İsrail ordusu Livanla sərhəddəki səd divarı yaxınlığında fələstinlilərə atəş açıb
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 4,94 milyonu ötüb
Qüds yaxınlığındakı sinaqoqda tribunanın çökməsi nəticəsində yaralıların sayı artıb
Kanadada atışma nəticəsində ən azı beş nəfər yaralanıb
Qüds yaxınlığında sinaqoqda tribunanın çökməsi nəticəsində 160-dan çox insan xəstəxanaya yerləşdirilib
Samuxda "Təmiz hava" aylığı ilə əlaqədar tədbirlər davam etdirilir (FOTO)
Dünyada ötən sutka koronavirusa 658 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Bu gündən məktəblər açılır
Azərbaycan və Fransa XİN başçılarının telefon danışığı olub
Qüdsün yaxınlığında sinaqoq tribunası çöküb, ölənlər var
Azərbaycan xarici ticarətdə müsbət saldoya nail olub
İspaniya La Liqası: "Barselona" ​​çempion olmaq şansını itirib
Qəzza zolağından mayın 10-dan İsrail istiqamətində 2 968 raket atılıb
Ağcabədidə ağır yol qəzası baş verib: 2 ölü, 3 yaralı var (ƏLAVƏ OLUNUB)
Rusiya prezidenti Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərini mükafatlandırıb
Kürdəmir rayonunda "VAZ" yanıb
Şuşa yenidən dirçəlir və qayıdışa hazırlanır - Deputat
Azərbaycanın Türkiyədən kimyəvi məhsul idxalı 30 faiz artıb
Qaradağda “Shacman” aşaraq yanıb
Azərbaycanın əsas ixrac-idxal tərəfdaşları açıqlanıb
Azərbaycandakı tolerantlıq mühitinin Vətən müharibəsində böyük töhfəsini gördük - Deputat
FHN Lənkərandakı qəza ilə bağlı məlumat yayıb
Təlimlərdə döyüş aviasiya vasitələrinin yerdəyişməsi həyata keçirilir (VİDEO)
Bütün xəbərlər