Azərbaycanın iqtisadi inkişafını stimullaşdıran bəzi tədbirlər haqqında

Azərbaycanın iqtisadi inkişafını stimullaşdıran bəzi tədbirlər haqqında

Ekspert Fərhad Əmirbəyov

2010-cu ildə Azərbaycanda neft hasilatının tam maksimumu qeydə alınmışdır - 50.8 mln. ton. 2011-ci ildən başlayaraq, neftdaşıyıcı qatların tükənməsi ilə bağlı hasilatın davamlı azalması izlənilir. Beləliklə, təsdiq etmək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni inkişaf dövrünə, xammal ixracından asılılıqdan tədricən xilas olma dövrünə daxil olub.

Hazırda Azərbaycanda neft hasilatı müvəqqəti olaraq sabitləşib və belə vəziyyət 2017-ci ilə qədər qalacaq (Standard&Poor's, RatingsDirect, "Азербайджанская Республика - кредитный рейтинг" 2014-cü il. s. 3), bundan sonra hasilat həcminin kəskin azalması proqnozlaşdırılır.

Artan maliyyə imkanlarından istifadə edərək, Azərbaycan hakimiyyəti əsas daxili investora çevrilib.

2007-ci ildən neft sektoru investisiyaların əsas resipiyenti (alıcısı) deyil. İqtisadiyyatın bu sektoruna yönəldilən investisiyalar, ilk növbədə, hasilatı və infrastrukturunu dəstəkləməyə çağırılıb. Həmin ildən investisiya mənbələrin keyfiyyət dəyişilikliyi baş verdi. Daxili mənbələr xariciləri investisiyaları, dövlət investisiyaları isə fərdi investisiyaları üstələməyə başladılar. 2007-ci ildən 2013-cü ilə qədər dövlət investisiyaları 27 dəfə, fərdi investisiyaları isə 3.7 dəfə artıb. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə əsas investordur. Bununla belə, dövlət büdcəsinin defisitini münasib səviyyədə saxlamaq oldu.

Makroiqtisadi siyasətdən danışaraq, bir qayda olaraq, fokusda olmalı olan dörd mövqeyi nəzərdə tuturlar: iqtisadi artım, məşqulluq, qiymətlərin sabitliyi və ödəmə balansın tarazlığı. Bununla belə, makroiqtisadi sabitliyi və inflyasiya ilə mübarizəni təmin etməyə nəzərdə tutulan monetar siyasətə həddindən artıq həvəsi iqtisadi inkişafı zəiflədə bilər və əhalinin məşqulluğunu aşağı sala bilər.Və, baxmayaraq ki, C.Tobin qeyd etdiyi kimi, "heç vaxt yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, iqtisadi fəaliyyətinin ilk növbəli məsələsi individlər və cəmiyyət üçün dəyərli olan malların və xidmətlərin istehsalıdır. Maliyyə bazarları bu məqsədə nail olmaq üçün vasitədir, ancaq məqsədin özü deyil", maliyyə bazarının yüksək inkişaf səviyyəsi, məsələn, mərkəzi banka öz faiz tarifini istifadə etməyə imkan verir. İnkişaf etmiş milli maliyyə sistemi mövcud olduqda biznes subyektləri tez və xırda çatışmazlıqlarla, bir qayda olaraq, milli valyutada lazımı maliyyə ehtiyatlarının səfərbəyliyini həyata keçirə bilirlər, bu da onları valyuta risklərindən qoruyur. Öz növbəsində, hakimiyyətin cari defisiti maliyyələşdirmək imkanı var.

Yadda saxlayaraq ki, makroiqtisadi qeyri-stabillik inkişafı zəiflədə bilər, makroiqtisadi sabitlik isə inflyasiyanın yatırılmasına yönəlməyib, maliyyə bazarların mövcudluğun vacibliyi danılmazdır. Etibarlı və səmərəli maliyyə sistemi yalnız iqtisadi artımı dəstəkləmir, o, bu da çox vacibdir, onu stimullaşdıra bilir.

İqtisadiyyatın dollarlaşma səviyyəsi nə qədər yüksək olsa, Mərkəzi Bankın pul dövriyyəsi strukturuna təsir etmək imkanı o qədər azdır, çünki milli iqtisadiyyatda dövr edən xarici valyuta mili nizamlayıcıların təsirinə düşmür. Xarici valyutalar, hətta buna olan formal xarakterli qadağa ilə, faktiki olaraq milli ödəniş vasitəsi rolunu yerinə yetirən zaman, pul dövriyyəsinin dollarlaşma səviyyəsi daxili maliyyə bazarının inkişaf edilməməsi haqqında və yüksək suveren risklərdən danışır.

10 il ərzində Azərbaycanın ÜDM 8.9 dəfə artıb, bununla belə Azərbaycanın Mərkəzi Bankı (AMB) pul kütləsini 34 dəfə artırıb. Bu yalnız iqtisadi artımı dəstəkləmə deyil, həmçinin əhəmiyyətli dərəcədə onu stimullaşdırmağa imkan verdi, xüsusi ilə 2008-ci ildə deflyasion şok və 2011-ci ildən başlayaraq, neft sektorunun zəifləməsi zamanı. Bəzi əyanilik üçün müxtəlif ölkələrdə bəzi göstəricilər üzrə müqayisəli verilənlər göstərilən 1 cədvələ baxmaq faydalı olar.

Cədvəl 1. Müxtəlif ölkələrdə pul dövriyyəsinin əsas göstəriciləri, 2014-cü il.

Ölkə

Monetləşmə

səviyyəsi

МО-nun в М2-də payı,

%-lə

Pulların

dövriyyə sürəti

Azərbaycan

29,6

58,2

3,4

Ukrayna

65,4

27,8

1,5

Qazaxıstan

8,4

32,9

11,9

Rusiya

23,6

42,9

4,2

Polşa

64

18,3

1,6

İsveçrə

149,5

43

0,7

Avro zonası

63,8

62,5

1,6

Böyük Britaniya

97,7

4,7

1,02

Mənbə: dünya ölkələrin mərkəzi banklarının saytları

Maliyyə bazarı iqtisadi artıma onunla təsir edir ki,o investorları investisiya qoyma imkanları haqqında məlumatlandırır və kapitalın paylanmasına kömək edir, investisiyaların vəziyyətinin monitorinqini və təhlilini aparmağa imkan verir və korporativ idarəetmənin keyfiyyətinə təsir edir, diversifikasiyanı və risklərin idarəetməsini asanlaşdırır və həmçinin əmanətləri səfərbər etməyə və onları investisiyalara dəyişməyə imkan verir.

Buna baxmayaraq, inkişaf edən ölkələr üçün maliyyə bazarının iqtisadi artımın sürətinə təsiri birmənalı deyil və müsbət təsirinin inandırıcı təsdiqi yoxdur. Maliyyə bazarının liberallaşması ilə xarici investisiyaların artımı ilə əlaqə zəifdir və zamanla sönmək tendensiyasına malik olaraq, zamanda davamsızdır.Tələbat uçuculuğunun gəlirlər uçuculuğuna nisbəti, iqtisadiyyatın liberralaşmasını aparmayan inkişaf etmiş və inkişaf edən ölkələr üçün dəyişməz qalıb. Bu nəticə maliyyə inteqrasiyası həmişə rifah olduğu haqqında və iqtisadiyyata sabitləşmə təsir göstərdiyi haqqında əfsanıni təkzib edir. Tədqiqatlar göstərir ki, inkişaf edən ölkələr üçün öz vəsaitləri hesabına investisiyaların maliyyələşdirilməsi 1990-cı illər ərzində sabit qalmışdır, 90% səviyyəsində və həmçinin,bu da çox vacibdir, iqtisadiyyatları öz vəsaitləri hesabına inkişaf edən ölkələr başqa ölkələrdən tez inkişaf edirdilər. Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar ki, əgər maliyyə bazarı bazar iqtisadiyyatının formalaşmış institutlarına əsaslanmırsa, o zaman maliyyə liberallaşması vaxtından əvvəl olur və iqtisadiyyata müsbət effekt vermir.

Azərbaycanın maliyyə bazarının strukturunu araşdıraq. 2015-ci ilin yanvar ayına olan vəziyyətə görə,o aşağıdakı seqmentlərlə təqdim edilib. İlk əvvəl-bu valyuta bazarıdır, sonra bu Azərbaycanın mərkəzi bankının istiqrazları ilə repo əməliyyatların bazarıdır, korporativ istiqrazlar bazarı.Səhmlər bazarı hələ də formalaşma vəziyyətindədir və satılma və kapitallaşma kimi vacib göstəricilərin hesablanması mümkün deyil.

Diaqramma 1. 2014-cü ilə Azərbaycann maliyyə bazarının strukturu, mln. manat

Mənbə: Azərbaycanın MBA, Azərbaycanın Qiymətli Kağiızlar Dövlət Komitəsi

1 diaqrammasından göründüyü kimi, ölkənin maliyyə bazarının böyük hissəsini valyuta seqmenti tutur. Deriavtivlərin daxili bazarı mövcud deyil, pul bazarının payı isə maliyyə bazarının digər sektorları ilə müqayisədə qeyri-proporsional surətdə kiçikdir.

Xarici ticarət üzrə məlumatları nəzərə almaqla, Azərbaycan ekstrapolyasiya modeli kimi son 4 ilin davamlı tendensiya çərçivəsində onun sonrakı inkişafının çox sadə və kiçik modelini seçdi (cədvəl 1). Model qurulan zaman sərhəd şəraiti neft hasilatının müntəzəm azalması və bu malın qiymətinin sabitliyi haqqında fərziyyə olub. Model göstərir ki, təxminən 2021-ci ildə, yəni atrıq 6 ildən sonra, satış saldosu sıfıra bərabər olacaq. Lakin təxminən son 12 il ərzində müşahidə etdiyimiz neftin qiymətinin faciəli şəkildə düşməsini nəzərə alsaq, bu perspektiv daha da yaxın olur.

Cədvəl 1. Azərbaycanın xarici ticarətin dəyişmə dinamikasının modeli .

AR xarici ticarət dövriyyəsi ixrac idxal

Mənim fikrimcə, ölkə iqtisadiyyatına edilən investisiya səmərəliliyinin təhlili araşdırmaların çox əhəmiyyətli fənni ola bilərdi.

Aydındır ki, 2015-ci ilin fevral ayında baş vermiş devalvasiyanın səbəblərindən biri odur ki, iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələri dövlət büdcəsi üçün çıxan neft gəlirlərini ödəyə bilmədilər. Bu da ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların auditini aparmaq zəruriyyəti haqqında deyir.

Diaqramma 2. Azərbaycanda 2014-cü ildə sənaye istehsalının sahə strukturu

Mənbə: AR dövlət statistika komitəsi

Diaqramm 2 sənayedə yaranan strukturun qənnaslığı, xammaldan başqa, daxili tələbat üçün və xarici bazarlar üçün lazımı ticarət kütləsini yaratmağa imkan vermədiyini çox gözəl göstərir. Bu aşağı gəlirliyə, istehsalat aparatının zəifləməsinə gətirir və həmçinin texnoloji və institusional cəhətdən geri qalan sənayenin qeyri-xammal sahələrini möhkəmləndirə bilər.

Mən öz məqaləmin sonunda bunun haqqında bəzi mülahizələrimlə bölüşmək istərdim.

İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun artımı üçün investisiyalar səmərəli olmalıdır. Bunun üçün nə tələb edilir?

1. Biznes və hakimiyyət arasında partnyor münasibətləri tələb edilir, yəni iqtisadiyyatın institutlaşmasının inkişafı.

2. Milli iqtisadiyyatı pul ilə doyuzdurmaq, iqtisadiyyatın pul ilə doyma səviyyəsini DVM 60% qədər çatdırmaq lazımdır. 01.01.2015-ci il tarixinə pullaşma 29,6 % təşkil etdi.

3. Tədricən, lakin durmadan, iqtisadiyyatın dollardan azad edilməsi. Manat və xarici valyutada verilən kreditlərin strukturuna əsasən, azərbaycan iqtisadiyyatının dollarlaşma səviyyəsi 2003-cü ildən 2013-cü ilə 2 dəfə azalıb- 66%-dən 33%-ə qədər. Buna baxmayaraq, dollarlaşma səviyyəsi hələ də çox yüksək olaraq qalır. 2015-ci ilin 1 yanvar tarixinə o 44% təşkil edirdi.

4. Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta əməliyyatlarının 2011-ci ildə Bloombergə keçirilməsi haqqında qərarını uğursuz bir eksperiment hesab etmək. Maliyyə bazarının bütün seqmentləri üzrə maliyyə alətlərinin hamısını vahid milli birjada toplamaq.

5. Mərkəzi Bank banklararası kredit bazarının formalaşması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görməlidir. Ancaq bundan sonra bank sisteminin yenidən maliyyələşdirmə mexanizmini tətbiq etmək olar. Bir faktı da etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanın bank sistemi artıq neçə ildir ki, özündə iqtisadi riskləri daha toplamaq iqtidarında deyil. AMB bu riskləri prosedur şəffaf əsas üzrə bölməlidir.

6. Nə vaxtsa ölkəyə gələcək və bizim əvəzimizə problemləri həll edəcək xarici investorlara daha güvənməmək. Azərbaycanda bizneslə məşqul olmaq istəyən Azərbaycanın istənilən vətəndaşı üçün manatla verilən krediti əlçatan etmək məqsədi ilə yenidən maliyyələşdirmə mexanizmlə bərabər emissiya mexanizmindən də istifadə etmək.

Bu və həmçinin bir sıra digər tədbirlər iqtisadiyyata investisiya manat ehtiyatlarını verməyə, faiz dərəcələrini azaltmağa imkan verəcəklər. Pul kütləsinin manatın kursuna təzyiq göstərməməsi üçün isə ölkəyə və daxili valyuta bazarına spekulyativ kapitalın axınını məhdudlaşdıran tənzimləyici tədbirləri tətbiq etmək.

Şuşada “Xarıbülbül” festivalını yenidən keçirmək arzumuz gerçək oldu - Xalq artisti
Şuşada “Xarıbülbül” festivalını yenidən keçirmək arzumuz gerçək oldu - Xalq artisti
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertindən görüntü paylaşıb (VİDEO)
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertindən görüntü paylaşıb (VİDEO)
Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib
Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib
Loading Bars
Xəbər lenti
Azərbaycan neftinin qiyməti qalxıb
Daha 3 şəhidin yeni doğulan övladına hesab açılacaq (FOTO)
Şuşada “Xarıbülbül” festivalını yenidən keçirmək arzumuz gerçək oldu - Xalq artisti
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertindən görüntü paylaşıb (VİDEO)
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb
Saatlıda gecə saatlarında fəaliyyət göstərən çayxana aşkarlanıb
İranda ötən sutka 297 nəfər koronavirusdan ölüb
IATA və AZAL arasında IATA Travel Pass mobil əlavəsinin Azərbaycanda tətbiq edilməsinin mümkünlüyü müzakirə edilib
Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertində iştirak edirlər (VİDEOYAYIM)
Müdafiə Nazirliyi istefada olan general-polkovnikin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib
Prezident İlham Əliyev Şuşada Yuxarı Gövhərağa məscidində olub
Şuşada keçirilən "Xarıbülbül" festivalı böyük tarixi qələbənin təntənəsidir - Şuşalı deputat
AXC-Müsavat cütlüyünün Naxçıvanla bağlı mənfur niyyətinin qarşısını məhz Heydər Əliyev aldı - Deputat
Mətbuat prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var - SƏBƏB (FOTO)
Sabah hava necə olacaq?
Türkmənbaşı limanına ilk dəfə yan alan "Azərbaycan" gəmi-bərəsi milli adət-ənənələrə uyğun qarşılanıb (FOTO)
Neftçala sakini narkotiklə saxlanılıb
Şuşada tikiləcək məscid Vətənimizin bir tacı olacaq - QMİ sədri
Şəkidə avtoxuliqan saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
İsraildə aktiv koronavirus xəstələrinin sayı 825-ə düşüb
Son illərdə Naxçıvanın iqtisadi, siyasi və hərbi potensialının dinamik şəkildə artması danılmaz faktdır - Kamaləddin Qafarov
Ermənilər təkcə xalqımıza deyil, dini abidələrimizə qarşı da vandallıq törədiblər - Allahşükür Paşazadə
Qazaxıstanda koronavirusa yoluxanların sayı 350 min nəfəri ötüb
Azərbaycan xalqı birlik sayəsində qələbə qazandı - QMİ sədri
İlk dəfədir ki, Ramazan bayramını qalib ölkə kimi qeyd edirik - Allahşükür Paşazadə
İşğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən 5 nəfər saxlanılıb
Şuşada "Xarı Bülbül" festivalında iştirak etdiyimizə görə çox xoşbəxtik - Xalq artisti
Təzəpir məscidində bayram namazı qılınıb (FOTO)
Pomidor güvəsi (Tuta absoluta) və onunla mübarizə üsulları
“Şaka” ləqəbli narkotacir saxlanılıb
Venesuelada ilin əvvəlindən inflyasiya 240 faizi ötüb
Braziliyada koronavirusdan daha 2 494 nəfər ölüb
Şuşada bayram namazı qılınıb (VİDEO)
“Azpetrol” Ramazan bayramı münasibətilə müsəlmanları təbrik edir
Bakıda intihara cəhdin qarşısı alınıb
Argentinada koronavirusa yoluxanların sayı 3,2 milyonu ötüb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşadan bütün müsəlmanları Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib (FOTO)
İsrail Türkiyə telekanalının Qəzza zolağında yerləşən binasına zərbə endirib
Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunur
Ağstafa polisi şəhid ailələrinə bayram sovqatları paylayıb (FOTO)
BMT-nin baş katibi Fələstin-İsrail münaqişəsinin deeskalasiyasına nail olmağa çağırıb
Bayden ABŞ-ın kiber təhlükəsizliyinin təmin edilməsi lə bağlı qərar imzalayıb
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Fələstin və İsrail üzrə iclası mayın 14-ü keçirilə bilər
Qəzza zolağından İsrail ərazisinə 1,5 mindən artıq raket atılıb
Bitkoinin qiyməti 15 faizdən çox ucuzlaşıb
ÜST-nin Baş direktoru koronavirusa qarşı peyvənd olunub
Böyük Britaniyada daha 2 284 nəfər koronavirusa yoluxub
Polislər Mingəçevir və Zaqatalada şəhid ailələrini, qaziləri və aztəminatlı soydaşlarımızı ziyarət ediblər (FOTO)
İsrailin zərbələri nəticəsində Qəzza zolağında ölənlərin sayı 65-ə çatıb
Şəmkirdə dayanma-durma qaydalarını pozanlar məsuliyyətə cəlb olunub (FOTO)
Sloveniyada koronavirusun "Hindistan" ştammına ilk yoluxma halı qeydə alınıb
Bakıda birmərtəbəli evdə yanğın olub
Azərbaycan Prezidenti Ramazan bayramı münasibətilə paylaşım edib (FOTO)
Dünyada ötən sutka koronavirusa 643 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
İranın XİN rəhbəri Tehranın Hələbdə Baş Konsulluq açmaq qərarını açıqlayıb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşadakı atəşfəşanlıqdan görüntülər paylaşıb (VİDEO)
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 4,8 milyonu ötüb
Prezident İlham Əliyev Şuşada 1 saylı ümumtəhsil məktəbinin təməlini qoyub (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Şuşa Rəsm Qalereyasında görülən işlərlə tanış olub (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada xüsusi nümayəndəliyin inzibati binası ilə tanış olublar (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzinin yerləşəcəyi bina ilə tanış olublar (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Şuşada xan qızı Natəvanın sarayının qarşısındakı əraziyə baxış keçirib (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev “Xarı Bülbül” otelinin nəzdindəki korpusda və kotteclərdə yaradılan şəraitlə tanış olub (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarı Bülbül” otelinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak ediblər (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Bir il bundan əvvəl Şuşada başqa musiqi səslənirdi, başqa hərəkətlər edilirdi
Prezident İlham Əliyev Şuşada jurnalistlərlə görüşüb (VİDEO)
Ombudsman minalanmış ərazilərlə bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına məktubla müraciət edib
Gürcüstanda koronavirusa daha 1 409 nəfər yoluxub
Bakıda daha bir piyada səkisinin zəbt olunması halı qeydə alınıb - BNA (FOTO)
"Xarıbülbül" festivalını yenidən izləmək böyük xoşbəxtlikdir - 1990-cı ildə festivalın bədii rəhbəri olmuş Əli Usubov
İsrail hərbçisi Qəzza zolağından raket atəşi nəticəsində ölüb
Gədəbəydə iki mülki şəxs minaya düşüb
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı cinayətlərinə baxacaq (ƏLAVƏ OLUNUB)
DSX azad olunmuş ərazilərə mediatur təşkil edib - Trend TV-nin REPORTAJI (FOTO/VİDEO)
Saatlıda heyvan oğruları dəstə üzvləri saxlanılıb
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 558 nəfər koronavirusa yoluxub, 1454 nəfər sağalıb, 13 nəfər vəfat edib
Azərbaycan öz mədəni irsini bərpa edir, “Xarıbülbül” festivalı bunun gözəl nümunələrindəndir - Deputat
Şuşada, Cıdır düzündə "Bayatı Şiraz" (VİDEO)
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr olunan Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin notlarının toplusu Şuşada təqdim edilib (FOTO/VİDEO)
İranda ötən sutka koronavirusdan 366 nəfər ölüb
Zəngilanda DSX-nin yeni hərbi hissəsi tikilir (FOTO)
Polis Lənkəranda əməliyyat keçirib, 3 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb (FOTO)
Azərbaycan Prezidenti: Dünyada Şuşaya bənzər şəhər görməmişəm, bəlkə də yoxdur
Prezident İlham Əliyev: Bütün bu illər ərzində bir amalla yaşamışıq - torpaqları azad edək
Azərbaycan Prezidenti: Sabah Yuxarı Gövhərağa məscidində bayram namazı qılınacaq
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan mədəniyyəti Şuşaya qayıdıb
Prezident İlham Əliyev: Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik
Prezident İlham Əliyev: 44 günlük müharibə bizim şanlı tariximizdir
Prezident İlham Əliyev: Bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il keçiriləcək
Prezident İlham Əliyev: Biz bu günü 30 il səbirsizliklə gözləmişik
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarıbülbül” festivalının açılışında iştirak ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Prezident İlham Əliyev: Biz Şuşaya qayıtmışıq, əbədi qayıtmışıq!
Prezident İlham Əliyev: Şuşada yeni tikiləcək məscidin memarlığı haqqında bir neçə ay fikirləşirdim
Prezident İlham Əliyev: Şuşa şəhərində vaxtilə 17 məscid olub və mənfur düşmən onların hamısını dağıdıb
Prezident İlham Əliyev Şuşada bərpa edilən “Xan qızı” bulağında olub (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Şuşada yeni məscidin təməlini qoyub (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Şuşa” yarımstansiyasının açılışında iştirak ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Şuşada “Xarıbülbül” festivalı keçirilib (VİDEO)
Bütün xəbərlər