Xarabat gözəli MƏHSƏTİ....

Xarabat gözəli MƏHSƏTİ....

Xəzangül Hüseynova - Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Avrasiya Yazarlar Birliyinin üzvü

Aşura günü idi. Kərbəla şəhidlərinin yad edilməsi günü. Mən özümü bu günlə kökləyib, İmam Hüseyn (ə) başda olmaqla imamların faciəsini düşünür və belə qənaətə gəlirdim ki, min illər boyu davam edən məhərrəmlik təziyəsi Göydən gələn hökmdür ki, bunu hər il bütün dünya müsəlmanları qeyd edir. Bu mərasim insan yaddaşının elə bir hissəsinə həkk olunmuşdur ki, yaddaş onu qoruyub saxlayır, silinməyə imkan vermir.

Deməli, bu Haqqdan gələn bir həqiqətdir. Bu düşüncələr arasında çabalayarkən, heç bilmirəm nəyə görə Məhsəti Gəncəvinin gözəl xəyalı fikirlərin arasından mənə görünərək "bəs mən?"- sualı ilə məni özümdən, sözümdən, dözümdən kənara apardı. "Bir az da mənlə danış, mənim ömür yolumla, mənim ömür yolumla maraqlan",-deyirdi. İstər-istəməz onun xəyali ruhu ilə dərdləşməyə, onun həyatının dərinliyinə varmağa başladım. Ta uşaqlıqdan indiyə qədər onun haqqında bildiklərim beynimdə cəmləşməyə başladı.

Onun adı məndə elə isti, elə kövrək duyğular oyadır ki... Niyə? Bu sualın arxasında nida işarəsi durur. Düşünürəm, əgər Məhsəti haqqında heç bir yazılı mənbə olmasaydı belə, yenə də yaddaş adlı bir tarixi obyektin şifahi məlumatı ilə yaddaşdan-yaddaşa, ağızdan-ağıza əbədi olaraq dünya yaşadıqca, insanlar olduqca onun adı da, poeziyası da yaşayacaqdı. Çünki o, həqiqət adlı gerçəkliyin inikası idi.

Borçalıının balaca bir kəndində (Qırıxlı kəndi) yaşayan bizim ailədə qardaşıma Nizami, bacıma isə Məhsəti adını vermişdilər. Ailəmiz kimi, biz uşaqlar da bilirdik ki, bunların hər ikisi Gəncəli olan böyük şairlərdir. Elə o vaxtdan məndə bu iki dahiyə qarşı məhəbbət hissi boy atmışdı. Mən əlifbanı bilməyəndən, onların yaradıcılığı ilə tanış olmadan özümün də başa düşmədiyim təmiz, ülvi duyğularla balaca ürəyimdə onları böyük sevgi ilə sevirdim. Bu sevgi getdikcə ümmana çevrilir, get-gedə bütün varlığımı silkələləyirdi. İndi düşündükcə o uşaqlıq sevgisi məni heyrətləndirir. Bu hansı duyğu, hansı möcüzə, hansı sirr idi onların yaradıcılığı ilə tanış olmadan, hətta şəklini belə görmədən uşaq dünyamda bu məhəbbət hardandı? Mən xəyalımda onlara xüsusi, mənə sevimli olan formalara salıb onlarla danışırdım. Xüsusilə gözəllər gözəlitək xəyalımda canlandırır və bu gözəlliyin qarşısında donub qalırdım. Deməli, Haqq şairi idi Məhsəti və Nizami. Mən şairləri iki zümrəyə bölürəm. Haqq şairi və düşüncə şairi. Hər ikisi də insanı heyrətləndirə bilir öz şerlərilə. Amma düşüncə şairlərinin misraları nə qədər poetik yüklü olsalar da insanı heyrətləndirər, lakin silkələyə bilməz. Haqq şairi isə həm heyrətləndirir, həm də bütün duyğuları ilə birlikdə insanın təfəkkürünün alt qatlarına enib orda mənəvi zəlzələyə çevrilib insanda yeni, bütöv bir xarakter yaradır. Həm də bu şerlər insanla dərdləşə bilir, shöhbətləşir, sən onun səmimiliyinə, gerçəkliyinə, həqiqətinə inanırsan və bilirsən ki, burda heç bir qondarma, quramaçılıq görmürsən. İndi dərk edərək anlayıram ki, Məhsəti Haqq şairi olduğu üçün uşaqlıqdan o adın istisi məndə ona qarşı böyük məhəbbət yarada bilmişdir. Sonralar yaşa dolduqca, Məhsəti rübailəri ilə tanış olduqca yenidən tamam başqa, aysberqin görünməyən tərəfi kimi onun gizli rəmzli misralarına heyran olurdum. Məhsətini kəşf etmək istədikcə kəşf etdim, fikrini yaxına qoymayaraq möcüzəli ahənrüba kimi onun sferasından çıxmağa icazə vermir və "sən hələ məni kəşf etməmisən" sözləri insanın beynində ildırım kimi çaxırdı. Bu qüvvət, bu cazibə ölmüş insanın ölü qüvvəsi yox, sanki diriliyin, canlılığın inikası idi. Elə bil xəyal dünyasında insanla qənşər-qənşərə durub, onun ömür tarixinin necə də mistikcəsinə həqiqətə şər donunu geyindirdiklərinə etiraz edirdi. Qəlbimdə oyanan suallara sualla cavab verirdi o gözəl. O, məni rahat qoymurdu "məni öyrənin, məni özüm kimi təqdiq edin",- deyə düşüncələrimin əllərindən yapışaraq daha dərinlərə, tarixi məxəzlərə, o dövrün ədəbi mühitini daha dərindən öyrənməyi xahiş edirdi.

Məhsətiyəm oldum gözəllərə tağ,

Hüsnümü vəsf edir Xorasan, İraq.

Gəncə xətibinin oğlu qıyma ki,

Yandırsın könlümü beləcə fəraq.

Məhsətinin guya sabit sevgisi olmayıb, hər gördüyünə rübailər həsr edib. Əgər belə olsaydı bu rübaini necə yaza bilərdi? Hamı onun hüsnünün gözəlliyini vəsf edərkən, o yalnız Xətiboğluna olan böyük məhəbbətilə yaşayırdı.

Könülsüz Xarabat içrə sən gəlmə,

Dərvişlik rəmzini bilməsən gəlmə.

Başından keçənin yoludur bu yol,

Bu yolda can qurban verməsən, gəlmə.

rübaisi mənim xəyalımə Xərabat məhəlləsinə apardı. Guya meyxana, şərab içilən yer kimi təsvir olunan o yeri daha yüksək ideyaya xidmət olunan, bu ideya uğrunda mübarizə aparan Məhsəti fədailərinin fədəkarlıqlarının sübutu olan tarixi yer kimi qəbul etməliyik. Sirr - Xərabat adlanan yerin məqsəd və məramındadır. Mənbələrdən aşkar olunur ki, Məhsəti sufi cəmiyyətinin üzvü, hətta bu cəmiyyətin aparıcı rəhbərlərindən biri olub.Tanınmış, çox savadlı ilahiyyatçı atası olan Məhsəti şərab içərdimi? Həm də "Quran"-ı mükəmməl bilən bir insan....

Hər iki dünyanın kərəmi sənsən,

Qocaya, cavana kömək edənsən.

Sənin rəhmətinə əminik, Allah!

Könlümüz şad olur sənin feyzindən.

deyən bir insan Allahın qadağasından kənara çıxardımı? Hələ 10 yaşında ikən 24 muğamı mükəmməl bilib, gözəl səslə oxuyan, rəqs etməyi, cəngi, ud çalmağı, şahmatçı, bəstəkar Məhsəti. Bütün bunlarla bərabər öz fərqli fikirlərini poetik dünyasına məharətlə çulğaşdıran Məhsəti. Bütün bu sənətləri öz qızına öyrətməyi o zamanın məşhur ustadlarından xahiş edən ilahiyyatçı atanın məqsədi nə idi görəsən? Bütün bunlar onun nəyinə lazım idi? Bax elə bütün sirrin mahiyyətini burdan araşdırmaq lazımdır. Deməli Məhsətinin atası da sufi idi. O, Məhsətini bu cəmiyyətin yaşaması, fəaliyyət göstərməsi üçün hazırlayırdı. İlahi gözəlliyi ilə insanları heyrətdə qoyan Məhsəti necə şərab içib, eyş-işrətlə məşğul olardı? Xarabat eyş- işrət yeri idisə ,niyə Məhsəti o dövrün şöhrət tapmış şair qadınları Raziyə Gəncəli, Doktore Salar, Doktore Gavə, Doktore Səti, baldızı Doktore Xətib ilə bir yerdə sufi cəmiyyətinin üzvlərinə təlim keçməklə məşğul olurdular? Nəhayət, dərinlərə getdikcə aydın olur ki, o dövrdə ruhanilərin hücumuna məruz qalan, onları İslam dininin çərçivəsindən kənara çıxmaqda təqsirləndirilən sufi cəmiyyətinin qorunub saxlanması, sufii deyalarının gizli şəraitə keçməsi yeri idi Xərabat. Xərabat elə bir tarixi missiyanı yerinə yetirirdi ki, bunun üçün Məhsəti fədailəri heç bir çətinliklərdən qorxmayaraq, hətta özlərini meybaz, şərab içən göstərməklə, sufizmi bir növ gözdən, nəzərdən yayındıraraq gizli şəraitdə bu cəmiyyətin ideyalarını təbliğ edirdilər. Şərab içilən yer yasaqlı olduğu üçün gizlində fəailiyyət göstərmək daha asan idi.

Sufilər Mütləq Həqiqət, Kamil eşq, Kamil ustad, Kamil müəllim olmaq üçün, ən əvvəl maddi enerjidən, maddiyatdan irəli gələn çirkablardan təmizlənməklə, ALLah eşqinə nail olmaq, onun təmasını duymaq, Onunla qovuşmaq, hətta onda ərimək. Sufilər hər bir insanda ilahi şüurun olmasını təsdiq edir. İlahi şüurun insanda təcəssüm etməsi üçün insan mütləq təmizlənmə prosesindən keçməlidir. Elə bil toz basmış güzgünü xatırladır insan. Tozlu güzgü gerçəkliyi olduğu kimi əks etdirə bilmədiyi kimi, insan da təmizlənmədən ilahi şüura malik ola bilməz. Okeanın bir damcı suyu, okeanla eyni keyfiyyətə malikdir. İlahinin yaratdığı insanda da ilahi şüur mövcuddur. Məhz təmizlənmədən sonra, insanda transendental şüur, yəni ilahi şüurun oyanması baş verir. Bu təmizlənmə Xarabatda rəqs etmək (Səma rəqsi), oxumaqla, Cəngi çalmaqla, şahmat oynamaqla, şer deməklə və nəhayət "mey" içməklə baş verir. Mey içmək, şərab deyil nə isə xüsusi bir tərzdə hazırlanmış, tərkibində heç bir spirti olmayan içkidir. Məhz sufilər rəmzi olaraq o içkini şərab adlandırırdılar. Bu rəmzi şərab sufi üzvlərinin Xarabatını yasaqlı etmişdir. Rəqs etməklə, şer deməklə və.s Allah eşqiylə düşünən, Ona can atan, Onunla təmasda olmaqla xüsusi hala-"ekstaz" halına gəlib o an insan özünü Allaha daha yaxın hiss edərək, xoşbəxt dəqiqələr yaşayır. Sufilər nə edirdilərsə Allah eşqi ilə, Allaha daha yaxın olmaq arzusuyla , öz "mən"-ini dərk etmək duyğusu ilə hərəkət edirdilər. Allaha qovuşmaq, Onda ərimək və bu yolda yol göstərən müəllim-Mütləq Müqəddəs və kamil eşqdir. Ustada eşqdir, dərsliklərə eşqdir, kamil insanın özünə olan eşqdir. Sufi cəmiyyətinin bir qolu olan "əxilər" cəmiyyətinə rəhbərlik edən böyük Nizaminin Mütləq eşq haqqında bu misraları dediklərimizə sübutdur.

" Eşqdir mehrabı uca göylərin,

Eşqsiz ey dünya, nədir dəyərin?"

Bu Allah eşqi bütün istəklərin, bütün eşqlərin məcmusu, bütövüdür. Bu bütövlükdü dünyanı, kainatı, bütün qalaktikaları nizamda saxlayan, onlara stimul verən.

Məhsəti bu ideyalar uğrunda mübarizə aparanların öncülü kimi, Şərqdə, Qərbdə, bütün ölkələrin ziyalıları arasında böyük şöhrət qazanmışdı. Onun səsini dinləmək, rübailərini, qəzəllərini, rəqs etməyini, çalmağını və s. bütün qeyri-adi keyfiyyətləri ilə tanış olmaq üçün Xarabata axışırdılar. Elə burdaca sual verilə bilər-məgər bu ehtişamlı axının sahibləri Xarabata şərab içməyəmi gəlirdilər? Məhsətinin bu yüksək məqamı Gəncə şahını da maraqlandırırdı. Onun şerlərinə qiymətli hədiyyələr ənam edirdi.

Məhsəti mükəmməllik etalonu kimi, Allahın əta etdiyi gözəlliyinə, ecazkar hüsnünə, daxili zənginliklə, xarici gözəlliyin vəhdətindən yaranan bu ilahi qüdrətin varlığına baş əyirsən. Onun ilahi şüura malik olan bir övliya olmağına şübhə etmirsən. İlahi şüura malik olanlardan biri kimi Məhsəti özünün fəlsəfi düşüncələrinin inikası olan poeziyası ilə zamanından əbədiyyətə çıxış edə bilmişdir. Ona görədə nə qədər dünya var, Məhsəti canlıların biri kimi, diri kimi bütün zamanların sakini olacaqdır. Gözəlliyi, adı, sanı, poetik dünyası ilə insanlara Allah eşqinin qüdrətindən, qüvvətindən danışacaqdır. O, hər yaşında öz möhtəşəm təravətli gözəlliyi ilə insanları heyrətdə qoyurdu.

Məhsəti uzun ömür yaşamışdı. Böyük Nizamidən xeyli qabaq dünyaya gəlmiş, Nizaminin ölümündən xeyli sonra dünyasını dəyişmişdi. Çox təəssüf ki onun olum və ölüm tarixinin düzgünlüyü sual altındadır. İndi Məhsəti yaradıcılığının 900-illik yubileyi dünya üzrə qeyd olunur. Ürək ağrısı ilə düşünürəm ki, bu möcüzəli və qeyri-adiliyi ilə dünya şöhrəti qazanmış Məhsətinin məzarının yeri niyə bilinmir? Necə olub ki, onu sevənlərin yaddaşında qalmayıb onun qəbir yeri. "Məhsəti və Əmir Əhməd" dastanında və tanınmış yazıçı Rəfael Hüseynovun böyük məhəbbətlə, istəklə yazmış olduğu "Məhsəti necə varsa" kitabında Məhsətinin böyük Nizaminin məzarı yanında basdırıldığı qeyd olunur. 1923-cü ildə Nizami məqbərəsinin yanında qazıntı işləri aparılan zaman bir qadın qəbri aşkar edilmişdi. Həmin qəbrin Məhsətiyə aid olduğunu qeyd edən R. Hüseynov kitabında belə bir fikir irəli sürmüşdü- "Həqiqət budur ki, Məhsətinin məzarı Nizami məqbərəsi ilə yanaşı olub və bizi indi düşündürən budur. Elə o yerlərdə Məhsətiyə bir məqbərə ucaltmaq şairəmizin xatirəsi önündə mənəvi borcumuzdur". Nə gözəl arzu, nə gözəl istək..

Bu arzunuz, bu istəyiniz çin olsun, hörmətli Rəfael müəllim. Dediyiniz kimi, o dövrdə gerçəkdən görüşüb, şerləşən iki dahi məqbərələri ilə yenidən üz-üzə durar...

Görəsən Məhsəti məqbərəsini ucaltmaq missiyası hansı xoşbəxt insanın qismətinə düşəcək. İndidən ona həsəd aparıram. Gözlərim qarşısına Nizami məqbərəsi ilə qoşalaşan Məhsəti məqbərəsinin xəyalı gəldi. Bu möhtəşəm qoşa məqbərələrin şahanə duruşu günü-gündən gözəlləşən ulu Gəncənin dörd min illik tarixinə boylanaraq, özlərinin min illik yaddaşları ilə, indiki Gəncənin müasir inkişafı ilə çuğlaşan iki böyük dahi şairimizin , iki Gəncəvinin Gəncə əzəmətinin sübuta ehtiyacı olmayan sübutudur.

Niyə yoxdu Məhsətinin qəbri niyə?

Yenə silkələyir fikirlər məni,

Gah dağa çıxıram, gah da ki, düzə.

Gecənin təlaşından,

Gecənin göz yaşından qorxaraq,

Sığınıram gündüzə.

Amma yenə,

Dönə-dönə

Düşüncələr çarmıxından asılıram

Cavabı bilinməyən sual adlı yas oluram.

Heç bilmirəm hansı kəs oluram?

Keçmişini varaqlayan,

Gəncənin Məhsətisini soraqlayan səs oluram.

Allah, Allah bu adın istisindən məst oluram.

Gəncənin min illik yaddaşı kimi,

Qaval daşı kimi,

Yurd daşı kimi,

Dərdlərimin dərd daşı kimi,

Məni anlayacaq sirdaşım kimi

Dərdləşərdim.

Dərinliyə varardım

Nələr, nələr sorardım.

Yaşadığı vaxtından,

Şair olmaq baxtından,

İlham adlı mələyindən,

İnsanların kələyindən,

Zamanının gileyindən,

Danışardıq.

Danışdıqca dağ aşardıq.

Bu dağ dərdi dağlayardım.

Oxşar olan taleləri,

Qucaqlayıb ağlayardım.

Ağlayardım.

Amma neynim

Bu arzumun çin olması mümkün deyil

Heç bilmirəm,

İntizarla öc olmuşdu səbrim niyə?.

Niyə yoxdu Məhsətimim qəbri niyə?

Bəlkə elə,

Adı, sanı gözəlliyi gözə gəldi?

Onun qəbri sirr olaraq gizlədildi.

Heç olnasa qəbri ilə dərdləşərdim.

Hərdən elə dərviş kimi

Mən salıram,

Çölə, düzə güzarımı.

Axtarıram Məhsətinin məzarını.

Gah yellərdən soruşuram,

Gah yollardan soruşuram.

Çiçəkdən, otdan,

Göydə buluddan.

Gəncənin hər döngəsindən,

Sirrlə dolu ün səsindən.

Soruşuram soraq yoxdur.

Bir sehirli çıraq yoxdur.

Qulaq asdım Yer səsinə, Göy səsinə.

Qaçdım Comərd Qəssab türbəsinə.

Bəlkə ondan cavab aldım,

Mən cavab yox sual aldım.

Hey dolaşdım addım-addım,

Şeyx düzünü.

Küləklər apardı

Hardasan, ay Məhsəti- sözümü.

Sözümlə birgə,

Çırpıldım o yana, bu yana

Bəlkə o gözəlin ruhu oyana.

Məzarını nişan verə.

Mən arzumdan çiçək dərəm.

Birdən- birə

Bir səs məni harayladı,

Şeyx Nizami türbəsindən.

Mən diksindim çağıranın ün səsindən.

Qaçdım ora, uçdum ora

Türbə önü diz çökdüm,

Hər tərəfə göz çəkdim.

Heç bilmirəm niyə axı?

Qeyri-adi duyğularım məni sıxdı.

Göz yaşlarım axdı-axdı çaya döndü,

Mən haraya haya döndüm.

Elə bil ki, onun ruhu,

Birləşmişdi Şeyx Nizami ruhu ilə

Yazarların şahı ilə.

Xəyalımda burda yeni bir məqbərə ucaldı

Duyğularım aşdı, daşdı

Şeyx Nizami türbəsilə Məhsətinin məqbərəsi qoşalaşdı.

Xəyalımın bu arzusu çin olsun..

Ey Allahım! Gün olsinki, o gün olsun.

Amin.

BNA Bakıda sərnişin avtobusları üçün zolaqların təşkili ilə bağlı təklif hazırlayıb
BNA Bakıda sərnişin avtobusları üçün zolaqların təşkili ilə bağlı təklif hazırlayıb
Otellərdə Operativ Nəzarət Qrupu yaradılacaq
Otellərdə Operativ Nəzarət Qrupu yaradılacaq
"ADY Container"  yük daşımalarının həcmini artırıb
"ADY Container" yük daşımalarının həcmini artırıb
Loading Bars
Xəbər lenti
Tovuzda bıçaqlanan qadın xəstəxanada ölüb
BNA Bakıda sərnişin avtobusları üçün zolaqların təşkili ilə bağlı təklif hazırlayıb
Qaxda yol qəzası nəticəsində "VAZ" yanıb
Ermənistan sutka ərzində atəşkəsi 28 dəfə pozdu
Belarusda prezident seçkilərində seçki məntəqələri açılıb
Tramp pandemiya zamanı amerikalıları dəstəkləmək üçün bir sıra fərmanlar imzalayıb
Xəzər dənizində zəlzələ olub
Esper: Payızın sonuna qədər Əfqanıstanda 5 mindən az ABŞ hərbçisi qalacaq
Abşeronda transformator yanıb
Qazaxıstanda daha 872 nəfər koronavirusa yoluxub
Beyrutda iğtişaşlar zamanı xəsarət alanların sayı 728 nəfərə çatıb (ƏLAVƏ OLUNUB)
Çində ötən sutka ərzində 23 nəfərdə koronavirusun aktiv forması aşkarlanıb
Çexiyada yaşayış binasında yanğın olub, 11 nəfər ölüb
Braziliyada koronavirusdan ölənlərin sayı 100 min nəfəri ötüb
Çempionlar Liqasının 1/4 finalçıları məlum oldu
Kanadada tornado 2 nəfərin ölümünə səbəb olub
ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 284 mindən çox artıb
Batma təhlükəsi ilə üzləşən 5 nəfər xilas olunub
Livanın baş naziri növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsini təklif edib
Masallıda meşə ərazisində yanğın olub
Moskvada koronavirusdan daha 12 nəfər ölüb
Qazaxda 2 ədəd minaatan mərmisi tapılıb (FOTO)
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 222 min nəfəri ötüb
Pirlo "Yuventus"un baş məşqçisi təyin edildi
Mingəçevirdə birmərtəbəli ev yanıb
Tamam Cəfərova: Vətəndaşlarımızın sağlamlığı və sosial müdafiəsi ölkə rəhbərliyinin daim diqqətindədir
Pandemiyadan zərər çəkən sahələrə dövlət dəstəyi “Hədəf”də təhlil olunub
Azərbaycanda koronavirusla bağlı son vəziyyət açıqlandı
Azərbaycan nümayəndə heyəti Belarusda prezident seçkilərini müşahidə edir (FOTO)
Beyrutda etirazçılar XİN-in və İqtisadiyyat Nazirliyinin binalarına daxil olublar (ƏLAVƏ OLUNUB)
Bakıda zəncirvari qəza yolda tıxaca səbəb oldu (VİDEO)
Deputat: Prezidentin şəhid ailələrinə və müharibə əllilərinə qayğısı hər zaman yüksək olub
Milli Məclisin Sədr müavini Adil Əliyev seçiciləri ilə görüşüb (FOTO)
Baş nazir magistratura və rezidentura ilə bağlı qərar imzalayıb
Otellərdə Operativ Nəzarət Qrupu yaradılacaq
Leyla Abdullayeva: Ermənistan bəzi Yaxın Şərq ölkələrindəki erməni əsilli əhalinin Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrində qanunsuz məskunlaşdırılması cəhdlərinə əl atır
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın karantin rejimilə əlaqədar Respublika videomüşavirəsi keçirilib
Beyrutda baş vermiş partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 158-ə çatıb
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin sayı müəyyənləşdirilib
Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların 89 faizi sağalıb
AQTA daha 70 obyektdə pozuntular aşkarlayıb
Azərbaycanlı Gürcüstan kikboks və karate federasiyasının prezidenti təyin olunub (FOTO)
Arzu Nağıyev: Belarusda seçicilər sərbəst şəkildə öz səsvermə hüquqlarından istifadə edirlər (FOTO/VİDEO)
13 rayonda 26 modul tipli məktəb quraşdırılacaq
İranda 60 ton zəfəran auksionda satışa çıxarılacaq
Hikmət Babaoğlu: Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin yaradılması milli iqtisadiyyatımızı neft asılılığından tamamilə qurtara bilər
Komitə: Mingəçevirdə torpaq sürüşməsi olub, köçkün ailələrinə ziyan dəyib (FOTO)
Bakıda üçmərtəbəli binanın alkopan divarları yanıb
Sumqayıtda çimərliklərdə karantin qaydalarını pozan şəxslərə qarşı reydlər keçirilir (FOTO/VİDEO)
Çimərliklərdə nəzarət-profilaktik tədbirlər keçirilir
Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında hərbi andiçmə mərasimləri keçirilib (FOTO/VİDEO)
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb
"ADY Container" yük daşımalarının həcmini artırıb
Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı rekord sayda azalıb
Beyləqanda keçmiş məhkum avtomobil oğurlayıb
Prezident İlham Əliyev Sinqapurun dövlət başçısını təbrik edib
Naqif Həmzəyev: Bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılsa da, arxayınlaşmaq hələ tezdir
Niderlandın Livandakı səfirinin həyat yoldaşı partlayış nəticəsində vəfat etdi
Zərdabda kafedə ad günü məclisi təşkil edənlər saxlanıldı (FOTO)
"Keşlə" Tərlan Əhmədovla yollarını ayırdı
Şahbaz Muradov fəxri diplomla təltif edilib - SƏRƏNCAM
Dövlət Məşğulluq Agentliyi gələn ildən beynəlxalq sertifikatlı (İSO) mütəxəssis hazırlığına başlayacaq
Xırdalanda yanğın baş verib
Vitse-prezident: Türkiyə ciddi ziyan dəymiş Beyrut limanını bərpa etməyə hazırdır
“ЛІГАБізнесІнформ”: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişənin eskalasiyası: bir düyün, iki çıxış yolu
Somalinin paytaxtında güclü partlayış törədilib
İranda sutka ərzində koronavirusdan ölənlərin sayı azalır
Azərbaycanda modul tipli məktəblərin quraşdırılmasına 7 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM
Livanda partlayış nəticəsində 60-dan çox şəxs itkin düşüb
İstirahət günü Bakıda 33, rayonlarda 38 dəcəyədək isti olacaq
Ermənilərin soydaşlarımıza qarşı nifrət zəminində törətdiyi cinayətlər Xorvatiya mətbuatında
Dənizdə hamilə arvadını boğaraq öldürən şəxs tutulub
Məscidlərin açılmasına hələ gedə bilmərik - Şahmar Mövsümov
Balıq və balıq məhsullarının insan orqanizmində törətdiyi fəsadlar
İçməli sudan qeyri-qanuni istifadə edənlərə qarşı gecə reydləri olacaq - Xəbərdarlıq (FOTO)
Şahmar Mövsümov: Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin yaradılması liberallaşmanın başlamasıdır
Mingəçevirdən Bakıya sərnişin daşıyan sürücü həbs olunub (FOTO)
Yaqut Qarayeva: Ölən tibb işçiləri daha çox təcili tibbi yardım sahəsində çalışanlar olub
Pərvin Kərimzadə: Ölkəmizdə şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi daim diqqət mərkəzindədir
Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 882 min nəfəri keçib
Ezamiyyət vərəqəsinin tələb olunması nəzarət etmək üçün düzgün addımdır - Şahmar Mövsümov
Bu gün metronun açılması müzakirə olunmur - RƏSMİ
TƏBİB: Yoluxmanın yüksək olduğu ölkələrin təcrübələri daha çox öyrənilir
Ay ərzində 190 manatın bir manatı belə istifadə olunmursa, deməli, o şəxsin buna ehtiyacı yoxdur - Şahmar Mövsümov
Heç bir ölkə ilə sərhədlərimizi açmamışıq - PA rəsmisi
TƏBİB: Xaricdən həkimlərin Azərbaycana gəlməsi dövlətlərarası razılaşma ilə həyata keçirilir
Prezidentin köməkçisi: Rayonlara gediş-gəliş açılanda digər istiqamətlərə də uçuşlar bərpa olunacaq
Hazırki epidemioloji vəziyyət toyların keçrilməsinə imkan vermir - Şahmar Mövsümov
Təhsil naziri: Rəqabətqabiliyyətli kadrların hazırlığına xüsusi diqqət artırılmalıdır
Metronun bağlı olması gün ərzində 600 min sərnişinin daşınmasını əngəlləyir - PA rəsmisi
Rəqəmsallaşma davam etdirilsə, dövlət sahibkarlara dəstək mexanizmi həyata keçirə bilər - Rövşən Nəcəf
Məktəblərin açılması nə zamana planlaşdırılır? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Şahmar Mövsümov: Toplaşmalar artdıqca karantin qaydaları pozulacaq və yoluxmalar çoxalacaq
Növbəti həftədə açıq havada kafe və restoranların fəaliyyəti bərpa oluna bilər
Cərimələr sərtləşdirilə bilər - Nazir müavini
Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 40 min nəfəri keçdi
Karantin rejimindən hamımız yorulmuşuq, bu bir əziyyətdir - Şahmar Mövsümov
Bizim əsas məqsədimiz yoluxmanın sürətinin azaldılmasıdır - Prezidentin köməkçisi
Azərbaycan iyulda gündəlik 554,1 min barrel xam neft hasil edib
Operativ Qərargah karantin rejimində yumşalmalarla bağlı brifinq keçirib (FOTO)
Bütün xəbərlər