Şərqşünaslıq İnstitutunda il ərzində 25 kitab nəşr olunub

Şərqşünaslıq İnstitutunda il ərzində 25 kitab nəşr olunub

Bakı. Trend:

AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 2019-cu ildə səmərəli elmi fəaliyyət göstərib. İl ərzində İnstitutda nəşr olunmuş 25 kitab və toplu da bu fəaliyyətin bir göstəricisidir.

İnstitutdan Trend-ə verilən məlumata görə, bu kitablar şərqşünaslıq elminin müxtəlif istiqamətlərini əhatə edir. Çap olunmuş elmi əsərlər sırasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Nəsimi ili və Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi ilə bağlı müvafiq sərəncamlarına əsasən görülən işləri xüsusi qeyd etmək olar. İnstitutda böyük şairə həsr olunmuş işlərdən ikisi 2019-cu ildə kitab şəklində geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Bunlardan biri İnstitutun İran filologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, institutda fəaliyyət göstərən “Nəsimi” qrupunun rəhbəri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səadət Şıxıyevanın “Nəsiminin lirikası: irfani mündəricə və poetik zinətlər” kitabıdır. Monoqrafiyada şairin poetik irsinin tədqiqi tarixinə nəzər salınır, bu kontekstdə nəsimişünaslıqda mövcud olan mübahisəli məsələlərə münasibət bildirilir, onun irfani düşüncəsinin ifadəçiləri olan başlıca məcaz və motivlər araşdırılır. Onun söz sənətindəki yerini göstərən və bədii təxəyyülünün imkanlarını açıqlayan poetik fiqurlar ənənə və fərdiyyət kontekstində dəyərləndirilir.

Monoqrafiyanın I fəslində XX əsrdə yazılmış tədqiqat əsərləri faktiki material əsasında və xronoloji ardıcıllıqla təhlil edilir, eləcə də XX əsr nəsimişünaslığı barədə dolğun təsəvvür yaratmaq niyyəti ilə Türkiyə, İran və digər ölkələrdə qələmə alınmış tədqiqatlarda Nəsimi irsinin öyrənilmə səviyyəsindən bəhs edilir.

II fəsildə “Nəsimi lirikasının başlıca irfani məcaz və motivləri”ni incələyən tədqiqatçı araşdırma nəticəsində gəldiyi qənaətləri “Nəsimi şeirində folklor motivlərinin irfani interpretasiyası”, “Hürufilik təlimi və Nəsimi hürufiliyinin özəllikləri”, “Nəsiminin təsəvvüfi-lirik səciyyəli şeirlərində eşq anlayışı”, “Spesifik irfani termin-məcazlar və anlam tutumları”, “Təsəvvüfün ənənəvi motivlərinin Nəsiminin düşüncə sistemində yeri”, “Təsəvvüfi anlayışlar: ənənə və fərdiyyət” bölmələri üzrə qruplaşdırır.

Bu yöndə araşdırma aparılması isə nəticə etibarilə şairin divan və təsəvvüf şeiri tarixindəki yerini dəqiq müəyyən etməyə, onun yaradıcılığında fərdi özünüifadələrin daha güclü olduğunu aşkara çıxarmağa yardım edir. Bütün bu məsələlərə monoqrafiyanın “Nəsiminin söz sənətkarlığı” adlı III fəslində işıq salınır. Bu güclü işığın yaratdığı aydınlıqda Nəsimi şeiriyyəti “Mənəvi və üslubi-mənəvi fiqurlar”, “Üslubi fiqurlar” kimi istiqamətlərdə incələnir.

Digər bir kitab isə Vüsal Hətəmovun “Nəsiminin şeirləri nə deyir?” əsəridir. Kitabda Nəsiminin şeirlərində “Quran motivləri“, “Tövhid” və “Vəhdəti-vücud” təlimi, “Kamil insan fenomeni”, “Məhdəviyyət mövzusu”, “Rəqəm və hərflərin simvolikası”, “Əhli-beyt”, “Ənəlhəqq” şüarı, “Sufilik”, “Hürufilik”, “İrfani-eşq” kimi məsələlər təhlilə cəlb olunub. Həmçinin kitabda Nəsiminin yaradıcılığı ilə yanaşı, görkəmli şəxslərin İmaddəddin Nəsimi haqda fikirləri də öz əksini tapıb.

2019-cu ildə “Nəsimi ili” ilə əlaqədar İnstitutunun “Azərbaycan Şərqşünaslığı” adlı elmi-kütləvi jurnalının xüsusi buraxılışı dərc olunub. Əsas mövzusu Nəsimi ilə bağlı olan jurnalda akademik Gövhәr Baxşәliyevanın “Nәsimi әdәbi mirasında әrәb dili”, akademik Möhsün Nağısoylunın “İmadәddin Nәsimi: Azәrbaycan klassik poeziyasının vә әdәbi dili tarixinin parlaq siması”, Sәadәt Şıxıyevanın “Nәsimi şeiriyyәtinin fәrdi özәlliklәri” və digər məqalələr yer alıb.

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Rafiq Abbasovun tərtib və tərcümə edərək çin və Azərbaycan dillərində təqdim etdiyi “Heydər Əliyev və Çin (çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər)” kitabı da diqqət çəkən işlərdəndir. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında ikitərəfli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafına dair çıxışları, nitqləri, bəyanatları, müsahibələri, məktubları, məruzələri, müraciətləri əks olunub.

Görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın 80 illik yubileyi ilə əlaqədar nəşr olunmuş “Ağ günlərin sorağında (İraq ədəbiyyatından seçmələr)” kitabı elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanıb. İraq yazıçılarının əsərlərindən ibarət toplu 1983-cü ildə nəşr olunmuş kitabın ikinci nəşridir. Toplu şeirlər və hekayələrdən ibarətdir. Topluda Cəmil Sidqi əz-Zəhavi, Məruf ər-Rusafi, Ənvər Xəlil, Hüseyn Mərdan kimi şairlərin şeirləri ilə yanaşı Şakir Xusbak, Müvəffəq Xıdır, Yusif Həddad, Mahmud əz-Zahirin də hekayələri yer alıb. Ön sözün müəllifi olan Aida İmanquliyevanın Mahmud əz-Zahirdən tərcümə etdiyi “Boğulmuş hıçqırıqlar” adlı hekayəsi, eləcə də Vilayət Cəfər, Bəxtiyar Vahabzadə, Süleyman Rüstəm, Məmməd Araz, Malik Qarayev və digərlərinin tərcümələri oxucuları İraq ədəbiyyatı ilə yaxından tanış edir. Toplunu ötən əsrin 80-ci illərində filologiya elmləri doktorları Aida İmanquliyeva və Vilayət Cəfər tərtib ediblər.

Görkəmli alimin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar “Azərbaycan Şərqşünaslığı” jurnalının bir xüsusi buraxılışı da professor Aida İmanquliyevaya həsr olunub. Burada akademik Gövhәr Baxşәliyevanın “Şәrqşunaslıq elmimizin dünya şöhrәtli görkәmli nümayәndәsi”, professor Vilayәt Cәfәrovun “Mәn Aida İmanquliyeva haqqında yazdığım ilk mәqalәmdә nәdәn danışırdım” məqalələri və digər yazılar yer alıb. Jurnalda həmçinin Aida İmanquliyevanın özünün vaxtilə yazdığı bir neçə məqalə oxuculara təqdim olunub.

Şərqşünaslıq İnstitutunun Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyinə həsr etdiyi “Şərqin ilk Demokratik Respublikası” mövzusunda elmi konfransın materialları ötən il dərc olunub. Topluda AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibəylinin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində maarifçilik hərəkatı və müasir dövr”, AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akademik Nərgiz Axundovanın “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - müasir Azərbaycanın sələfidir”, Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyevanın “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qadın siyasəti və milli-mədəni sahədə fəaliyyəti”, t.ü.e.d., professor Fəzail İbrahimlinin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100”, Şərqşünaslıq İnstitutunun Mərkəzi Asiya ölkələri şöbəsinin müdiri, i.ü.e.d. Dünyamalı Vəliyevin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi və maliyyə siyasəti”, İran tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d. Vidadi Mustafayevin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti–İran münasibətlərinin ideoloji problemləri” və s. məruzələrin mətnləri dərc olunub.

Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı t.ü.e.d. Solmaz .Rüstəmova-Tohidinin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100. Müstəqilliyin çətin yolu” toplusu da nəşr olunub. Kitab 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinə həsr olunmuş məqalələr toplusudur. 22 məqalədən ibarət kitabın I hissəsində Cənubi Qafqazın müsəlman əhalisinin 1916-cı ildən başlayaraq erməni milli-siyasi-hərbi qüvvələri və əsasən ermənilərdən ibarət bolşevik qoşunları tərəfindən məruz qaldığı kütləvi qırğınlar ayrı-ayrı Azərbaycan bölgələri üzrə - Bakı, Şamaxı, Quba, Göyçay, Cavad, Ərəş, Qarabağ, Zəngəzur, İrəvan - Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri əsasında geniş araşdırılır, eləcə də həmin hadisələr müxtəlif problemlər baxımından nəzərdən keçirilir. II hissəyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinın yaradılmasını və Azərbaycanda milli dövlət quruculuğunu mümkün edən mühüm tarixi hadisələrdən bəhs edən məqalələr daxil edilib.

Şərqşünaslıq İnstitutunun 2019-cu ildə mühüm elmi nəticələri kimi f.ü.e.d., prof. Mehdi Kazımovun rus dilində nəşr olunmuş “Персоязычная поэзия ХVI-ХVII веков” (XVI-XVII əsrlər farsdilli poeziya), fəl.ü.f.d. Esmeralda Həsənovanın “Типология и различные модификации идеологии национализма в Турции” (Türkiyədə millətçiliyin müxtəlif növlərinin tipologiyası və modelləri) və f.ü.f.d. Sədaqət Qasımlının “Türkiyə ədəbiyyatında yeni hekayəçilik (XIX əsrin I yarısı - XX əsr)” monoqrafiyalarını qeyd etmək olar.

“XVI-XVII əsrlər farsdilli poeziya” kitabı farsdilli ədəbiyyat tarixinin nisbətən az öyrənilmiş dövrünə həsr olunub. Burada XVI-XVII əsrlər farsdilli poeziyasının bəzi aspektlərinə nəzər salınır, onun doqquz nümayəndəsinin yaradıcılığı təhlil olunur. Onların həyat yolları, ədəbi irsi, poeziyalarının ideya-məzmun əsasları, janr özəllikləri və ədəbi xüsusiyyətləri izlənilir.

“Türkiyədə millətçiliyin müxtəlif növlərinin tipologiyası və modelləri” monoqrafiyası Türkiyədə millətçiliyin müxtəlif növlərinin tipologiyası və modellərinin tədqiqinə həsr edilib. Əsərdə 1918-ci ildə Osmanlı imperiyasının süqutu ərəfəsi, 1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması və günümüzə qədərki dövrlərdə millətçilik ideologiyasının tarixi aspektləri, fenomenologiyası, təkamülü və Türkiyədə təzahürləri təhlil edilir. Müəllif Türkiyədəki millətçiliyin bütün növlərində klassik millətçiliyə xas olan ümumi müddəaların olması qənaətinə gəlir və buna əsasən “Türk millətçiliyi” terminindən geniş istifadə edir.

“Türkiyə ədəbiyyatında yeni hekayəçilik” kitabında Türkiyə ədəbiyyatında yeni hekayəçiliyin inkişaf mərhələlərindən və bu inkişafa böyük xidmətlər göstərən türk ədəbiyyatının görkəmli hekayəçilərinin həyat və yaradıcılığından söhbət açılır. Monoqrafiyada yeni hekayəçiliyin təşəkkülü dövrü, Tənzimat ədəbiyyatı, Sərvəti-fünun ədəbiyyatı, cümhuriyyət dövründə yeni hekayəçiliyin inkişaf yolları, 50-ci illərdən sonrakı hekayənin yeni ənənələri, sosial-psixoloji üslubda yazan hekayəçilərin yaradıcılığı və digər mövzular araşdırılır.

Ötən il institutda görülən və geniş ictimaiyyətin marağına səbəb olan işlərdən biri də “Tövrat”ın orijinal mətndən Azərbaycan dilinə tərcüməsidir. Kitabı f.ü.f.d. Teymur Sadıqov tərcümə edib. Tərcümə zamanı bir çox çətinliklərə baxmayaraq, Teymur Sadıqovun ibri, türk, ingilis, ərəb və rus dillərini mükəmməl bilməsi ona yəhudi dilinə aid təfsirlərə, şərhlərə və ümumilikdə bu mövzu ilə bağlı əsərlərə müraciət etməklə bu problemləri həll etmək imkanı verib. Gözləmək olar ki, akademik səviyyədə yerinə yetirilən bu tərcümədən sonra Azərbaycan şərqşünaslıq elmində yeni-yeni müqayisəli elmi mövzular və tədqiqat işləri meydana çıxacaq.

F.ü.f.d. Təranə Həşimovanın “Milli-ideoloji məsələlər kontekstində Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri” kitabında müstəqil respublikamızın ədəbi əlaqələri, bu əlaqələrdə milli inkişaf xüsusiyyətləri araşdırılır. Zəngin tarixə malik Azərbaycan və özbək ədəbi əlaqələrini çoxsaylı faktlar və materiallar əsasında araşdırma obyektinə çevirən alim, müasir Azərbaycan və özbək poeziyalarının ortaq xüsusiyyətlərini, qarşılıqlı bədii tərcümə problemlərini, müstəqillik dövründə Azərbaycan və özbək xalqlarının ədəbiyyatlarının nəzəri-tipoloji müqayisəsini, müstəqillik dövründə qarşılıqlı ədəbi nəşrləri və digər elmi-ədəbi məsələləri diqqət mərkəzində saxlayır.

Fəl.ü.f.d., dos. Elvüsal Məmmədovun “Orta əsr islam fikrində din və fəlsəfə” kitabında orta əsr islam fikrində din-fəlsəfə münasibətləri klassik və müasir mənbələr əsasında kompleks şəkildə öyrənilib, orta əsr islam rasional fikrinin təşəkkülü tarixi, rasional proseslər və din-fəlsəfə münasibətləri, Quranda rasional düşüncə tərzinə, ağıla verilmiş əhəmiyyət, peyğəmbər və səhabələrin yaşadıqları dövrün rasional mənzərəsi, erkən islam dövründə rasional düşüncə tərzinin təşəkkülü və ilk rasional təlimlərin yaranmasında daxili və xarici amillərin rolu, qeyri-fəlsəfi rasional islam fikrində iman-ağıl münasibətləri və bu zəmində ortaya çıxmış ziddiyyətlərin səbəbləri, rasional-dini təlimlərin metodoloji bazasında dinin ehkamlarının yeri, sufilik, “Saflıq qardaşları” və işraqilik təlimlərində iman-ağıl məsələləri, islam fəlsəfəsi – məşşailikdə isə din-fəlsəfə problemi öyrənilib, əlaqələr ideya və konsepsiyalar təhlil olunub.

T.ü.f.d. Həsən Səfərinin fars dilindən tərcümə etdiyi “M.Ə.Rəsulzadə “İran türkləri” kitabı İranda yaşayan azərbaycanlılar barədə dünya ictimaiyyətinə çatdırılması zəruri olan məlumat toplusundan ibarətdir. Kitabda Güney Azərbaycanın türk əhalisi, eləcə də İranın şərqində və cənubunda yaşayan türkmənlər və qaşqaylar barədə ətraflı məlumat verilib. 1912-ci ildə qələmə alınan əsərdə Arazın o tayında yaşayan soydaşlarımızın sayı, həyat tərzi, və ümumiyyətlə onların yaşadığı tarixi Azərbaycan ərazisində ictimai-siyasi vəziyyət barədə ətraflı məlumat verilir.

F.ü.f.d. Şəmsi Pənahoğlunun ötən il bir neçə tərcümə kitabı işıq üzü görüb. Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvaninin türkcə əsərləri” kitabı transliterasiya və şərhlərdən ibarətdir. Bəhs edilən nəşrdə Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvaninin hələlik elm aləminə məlum olan və fars, türk və ərəb dillərində əsərləri əhatə edən “Divan”ından türkcə əsərləri yer alıb.

Ş.Pənahoğlu həmçinin Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvaninin “İrəvanın vəsfi” məsnəvisini fars dilindən tərcümə edərək, şərhlərlə oxuculara təqdim edib. Məsnəvi digər məziyyətləri ilə yanaşı, azərbaycanşünaslıq üçün siyasi və strateji maraq doğurur. Məsnəvi İrəvan şəhəri və tarixi “Çuxursəəd” vilayətinin milli türk kimliyinin minlərlə təkzibolunmaz faktlarından biri kimi əhəmiyyətlidir.

Ş.Pənahoğlunun fars dilindən tərcümə etdiyi Cemelli Karerinin “Səfərnamə”si Azərbaycan və bütövlükdə İran tarixinin Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli mənbə və məxəzlərindən biridir. İtaliyalı Cemelli Kareri XVII əsrin 90-cı illərində Şah Süleyman Səfəvi vaxtında Osmanlı yolu ilə İrana gəlib. Güclü qələmə və təsvir qabiliyyətinə sahib olan C.Kareri, İranda gördüklərini və eşitdiklərini özünün “Səfərnamə” əsərində işıqlandırıb.

Ş.Pənahoğlunun digər bir tərcüməsi Rudolf Broysun “Sağalmaz hesab olunan xəstəliklərin təbii vasitələrlə müalicəsi”dir. R.Broysun təlimi birbaşa bu gün də hətta əksər həkimlərin belə, sağalmaz dedikləri xərçəngin və digər bu qəbildən olan xəstəliklərin müalicəsi haqqındadır.

İnstitut alimlərinin ötən il dərslik və dərs vəsaitləri də işıq üzü görüb. F.ü.e.d., professor Elman Quliyevin “Türk xalqları ədəbiyyatı” dərsliyində Türkiyə türk, qazax, qırğız, türkmən, özbək, tatar, iraq-türkmən ədəbiyyatlarının məhşur yazarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə təhlil olunub. Eyni zamanda hər bir Türk xalqının ədəbiyyatları və zəngin folklor yaradıcılığı haqqında məlumatlar verilib.

F.ü.f.d. Aygün Əlizadənin iki fars dili dərsliyi çapdan çıxıb. Bu dərsliklərdən biri ibtidai, digəri orta səviyyə üçün nəzərdə tutulub. Kitab və CD-dən ibarət dərsliklərdə mətnlər, qrammatik qaydalar, cizgi filmləri, digər videomateriallar, eləcə də “Şeyx Sənan” dastanının və Cəlaləddin Ruminin “Məsnəvi-ye mənəvi” əsərindən yeddi hekayənin oxunuşu yer alıb.

Fidan Nəsirovanın Əsmətxanım Məmmədova ilə birgə fars dilinə tərcümələrdən ibarət “Tərcümə mətnləri” dərs vəsaiti Azərbaycanda fars dilinin tədrisi tarixində dərsliklər daxilində verilmiş azərbaycanca mətnlər istisna olmaqla, əks tərcümə materiallarından tərtib olunmuş ilk kitabdır. Kitabda mətnlərin sonunda çətin sözlərin lüğəti, onların oxunuş qaydası, bir çox hallarda söz və tərkiblərin sinonimləri verilib.

İnstitutda mütəmadi olaraq bir neçə jurnal və məqalələr toplusu dərc olunur. “Azərbaycan Şərqşünaslığı” elmi-kütləvi jurnalını iki xüsusi buraxılışı barədə yuxarıda bəhs etmişdik. Elmi məqalələr toplularından isə “Şərq filologiyası məsələləri” toplusunun 9-cu buraxılışı çap olunub, “Şərq araşdırmaları” toplusunun isə ilk sayı işıq üzü görüb.

İnstitutun nəşriyyat fəaliyyətindəki aktivlik davam etməkdədir və bir neçə kitab çap üçün artıq nəşriyyata təqdim edilib.

Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin onlayn iclası keçirilib
Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin onlayn iclası keçirilib
Sergey Markov: Azərbaycan əhalinin koronavirusdan qorunması məqsədi ilə ciddi addımlar atıb
Sergey Markov: Azərbaycan əhalinin koronavirusdan qorunması məqsədi ilə ciddi addımlar atıb
Sevinc Fətəliyeva: Beynəlxalq birlik işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma seçkiləri birmənalı şəkildə qəbul etmir
Sevinc Fətəliyeva: Beynəlxalq birlik işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma seçkiləri birmənalı şəkildə qəbul etmir
Loading Bars
Xəbər lenti
Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin onlayn iclası keçirilib
Təhsil Nazirliyi: Mənbəyi bəlli olmayan məlumatları bir-birinizə ötürməyin
“Virtual qəbul otağı”nda növbəti canlı yayım olub
Bakıda karantin rejimini pozan kafenin sahibi həbs edildi, müştəriləri cərimələndi (FOTO)
Naqif Həmzəyev gəncləri ”5 kitab danış, 1 kitab qazan”mağa dəvət etdi (FOTO)
UNEC əməkdaşının koronovirusa həsr etdiyi karikatura dünyanın ən yaxşı TOP 10-da (FOTO)
Sergey Markov: Azərbaycan əhalinin koronavirusdan qorunması məqsədi ilə ciddi addımlar atıb
Xüsusi karantin rejimini pozan şəxslər cərimə ediliblər (FOTO)
Möhlət Müslümov: Yaşından və statusundan asılı olmayaraq hər kəs xüsusi karantin rejiminə riayət etməlidir
Bələdiyyələrin su təsərrüfatı müəssisələrinə yeni vəzifə verilir
Ağstafada raket aşkarlanıb (FOTO)
Göygöldə gizlədilən tapança və 1 ədəd süngü-bıçaq aşkarlandı
ARDNF ötən ay 1 928,3 milyon dollar valyuta satıb
Baş Dövlət Yol Polisi Bakı-Sumqayıt yolunda yaranmış sıxlığa aydınlıq gətirdi (FOTO/VİDEO)
DSX: Düşmən tərəfi hərbi və mülki nəqliyyat vasitə­lərini və vətəndaşları atəşə tutub
“Petkim” koronavirus fonunda tibb məhsulları üçün xammal istehsalına diqqət ayırıb
Ağdaşda karantin rejimini pozan 2 nəfər həbs edilib, 11 obyekt sahibi cərimələnib (FOTO)
Fikrət Yusifov: Dövlətdən öz zərərlərini bağlamaq üçün dəstək alan hər bir sahibkar daha dürüst olmağa borcludur
Almaniyada yaşayan azərbaycanlı rəssam: Əziz həmyerlilərim, özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun (VİDEO)
ETSN-də yeni təyinat olub
Sevinc Fətəliyeva: Beynəlxalq birlik işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma seçkiləri birmənalı şəkildə qəbul etmir
Aydın Hüseynov: Həyatda qalmaq istəyiriksə, qaydalara mütləq riayət etməliyik
Uşaqlara koronavirus barədə nə danışaq? - Komitə açıqladı (FOTO)
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda distant təhsilə start verilib
Azərbaycanda 61 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb - Operativ Qərargah
BMT-nin baş katibindən təklif: Dünya iqtisadiyyatının 10 faizi həcmində pul çap edilsin
İran koronavirus diaqnozu testləri ixrac edə bilər
İspaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 100 mini ötdü
Uşaq verilişləri zaman energetik içkilərin reklamı qadağan edilir
Böyük Britaniya Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma “seçkiləri” tanımır
Umayra Tağıyevaya yeni vəzifə verildi
Dövlət tərəfindən 292 mindən çox vergi ödəyicisinə dəstək veriləcək
İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 3 mini keçdi
Rəsmi Berlin Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma "seçkilər"i və onun nəticələrini tanımır
Azərbaycanda xidmət sahələrində çalışan 87 min nəfərin əməkhaqqısı ödəniləcək
Sosial xidmət müəssisəsində ciddi profilaktik işlər aparılır (FOTO)
Qaradağda avtomobil aşdı: İki qardaş hadisə yerində öldü
Təhsil Nazirliyi: Dərslər sentyabrın 15-dək təxirə salınmayıb
Azərbaycanda ƏDV müvəqqəti ləğv edilir
Rabitəbank müştərilərinə xoş xəbər! Müddəti tamamlanan kartların vaxtını uzadır!
Aprel ayına olan hava proqnozu açıqlandı
BMT qurumları ÜST-lə birgə koronavirusla bağlı bəyanat yaydı
Elektrik enerjisindən güzəştli istifadə limiti artırılır
Azərbaycanda KİV-lərlə bağlı yeni qaydalar müəyyən edilir
Teledərslərin sabahkı cədvəli açıqlanıb
Əhalinin geniş təbəqələrinə sosial dəstək birdəfəlik ödənişlərdə özünü əks etdirə bilər - Elşad Məmmədov
İranda daha iki rəsmi şəxs koronavirusdan öldü
“Azersun Holding” jurnalistlərə təşəkkür videoçarxı hazırladı (VİDEO)
Rusiyada daha 440 nəfər koronavirusa yoluxdu
İqtisadiyyat Nazirliyi koronavirusun təsirinin azaldılması məqsədilə hazırlanmış proqramların detallarını açıqladı
A-Qroup tənha yaşlılara yardım etdi (FOTO)
Hesab.az-dan Visa Kart sahiblərini sevindirən kampaniya!
"Atəşgah" Sığorta Qrupu müştəri - əməkdaş arasında məsafəni qoruyaraq iş prosesini yeni yanaşma ilə davam etdirir
Piter Teys: Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma “seçkilər” misli görünməmiş təxribat aktıdır
NATO Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma "seçkiləri" tanımır
Moody's “Bank Respublika”nın stresə davamlılığını qeyd edib
Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq
Silahlı Qüvvələrin Yardım Fonduna daxil olan vəsait açıqlandı
İranda 8 apreldən sonra bütün fəaliyyətlər bərpa edilə bilər
Milli Məclisin Əmək və Sosial siyasət komitəsinin onlayn iclası keçirilib
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bizim hamımız, demək olar ki, hər birimiz görülən tədbirləri, sərf olunan əməyi dəstəkləməsək, vətəndaş, sadəcə insan məsuliyyəti nümayiş etdirib dəqiq təlimatlara ciddi və qeyd-şərtsiz riayət etməsək, göstərilən səylər gözlənilən nəticəni verməyə bilər
İƏT işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma "seçkilər"i tanımır
Göygöldə 10 ədəd subartezian quyusu qazılacaq - SƏRƏNCAM
Əli Əhmədov: Dağlıq Qarabağda qondarma “seçki” tanınmır və tanına bilməz
Ötən gün 15 cinayətin üstü “isti izlər”lə açılıb
Brilliant Dadaşova: İnsanlar qanunlara riayət edə bilmirlərsə, nəticələrinə hazır olmalıdırlar
Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 600 nəfərə çatır
Koronavirus Tehranda faciəyə səbəb ola bilər
Tələbələrin məsafədən təhsili üçün yeni imkan yaradılıb
PAŞA Sığortadan sığortalılar üçün tamamilə ödənişsiz "Psixoloji konsultasiya" xidməti!
Erkan Özoral: İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma "seçkilər"i heç bir şəkildə tanımayacağıq
Azərbaycan həkimləri Türkiyə universitetində koronavirusla əlaqədar təlim keçəcək
AmCham koronavirusla mübarizəyə dəstək verir
Təhsil Nazirliyi teledərslərin vaxtının az olmasının səbəbini açıqlayıb
Tərtərdə 10 cəbhəyanı kəndi birləşdirən yol yenidən qurulur (FOTO)
Türk Şurası Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma "seçkilər"i pisləyir
Tailandda koronavirusla bağlı 1 aprel zarafatı edən şəxslər həbs olunacaq
BNA: Bütün marşrut avtobuslarının intervalı sərnişin axınına uyğun tənzimlənəcək
AQTA: Normadan artıq şəkər istehlakı immun sistemini zəiflədir
Yeməyinizi sifariş edin, Kartmane ilə ödəyin və 5% cashback qazanın!
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi artıb
Onlayn dərslərin keçirilməsi ilə bağlı müəllimlərə heç bir xüsusi tapşırıq verilməyib
Gürcüstan XİN Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma "seçkilər"i tanımır
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri artıb
Bakıda ərzaq məhsullarının satışında artım qeydə alınıb
Rəşad İlyasov: Aptek və marketə getmək zərurətiniz yoxdursa, küçələrə çıxmayın (VİDEO)
Təhsil Nazirliyi teledərslərin effektivliyini ölçmək üçün böyük qiymətləndirmə keçirəcək
UNEC onlayn idarəetməyə keçdi (FOTO)
Fransada koronavirusa yoluxan azərbaycanlı səhhətindən danışdı
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəsi 24 dəfə pozub
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması qondarma "seçkilərlə" bağlı bəyanat yaydı
Cərrahi əməliyyat zamanı pandemiyadan qorunmağın yolları açıqlandı
Retail Group Azərbaycan şirkətindən öz işçilərinə dəstək
Aprelin 1-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Rahib Azəri: Evdə qalmaqla həm özümüzü və ailə üzvlərimizi, həm də cəmiyyətimizi qorumuş olarıq (VİDEO)
Nyu-Yorkda koronavirus qurbanlarının sayı 1000-i ötüb
Subaru Yaponiyada zavodlarının işini dayandıracaq
İtaliyanın Ferrara şəhərinin sakinlərində koronavirusa qarşı immunitet aşkarlanıb
Qazaxıstanda koronavirusa yoluxanların sayı 348-ə çatıb
Cənubi Koreyada COVİD-19 virusuna 101 yeni yoluxma halı qeydə alınıb
Bütün xəbərlər