Azərbaycan gəncliyi yeni idarəçilər nəslidir – Prezident Aparatının rəhbəri

Azərbaycan Prezidenti Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin "Gündəlik dəyişməz qalır: müasirləşdirməyə doğru" məqaləsindən rəy

Bu gün Azərbaycan gəncliyi yeni idarəçilər nəsli, mədəniyyət nümayəndələri, dünya birinciliyində liderliyi təmin etmiş onlarla idmançıdır. Bu, gələcəkdə dövlətin suverenliyi, cəmiyyətin inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi, Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün lazımi mühitin formalaşdırılmasına görə məsuliyyət daşıyacaq nəsildir. Azərbaycan böyük imkanlar ölkəsidir və Azərbaycan gəncliyi qarşısında dövlətin bu potensialından tam mənası ilə istifadə etmək vəzifəsi dayanır. Son illərdə dövlətin intensiv iqtisadi inkişafı gənclər arasında işsizlik probleminin həllinə zəmin yaradıb.

İpoteka fondunun yaradılması gənc ailələr üçün mənzil problemini asanlaşdırıb, qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəklənməsi Şurasının yaradılması dövlətin həyatında üçüncü sektorun canlanmasına yönəlmiş sosial layihələrdə gənc insanların iştirakını təmin edir. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin 5000 gənci xaricə təhsil almağa göndərmək barədə qərarı ən yeni ixtisaslar üzrə ali təhsil almaq imkanlarını genişləndirir, gənclərin ümumi intellektual səviyyəsini artırır, yeni dünyagörüşə malik mühit formalaşdırır, yeni top-menecerlərin inkişafının əsasını qoyur.

Prezident İlham Əliyev yeni idarəçilər üçün zəruri bazisin yaradılması, ölkənin müasir dünya nizamının kateqoriyaları üzrə fikirləşməyə və düşünməyə qadir, dövlətin maraqlarını müdafiə etməyi bacaran kadrlarla təmin edilməsi vəzifəsini qarşıya qoyub. Sadə dillə desək, əgər biz hamımız bir təyyarədə uçmalı olsaq, o zaman təyyarəçini onun sosial və ya maddi statusuna görə deyil, təyyarəni idarə etmək bacarığına görə seçməli olacağıq.

Beləliklə, bizə təşəbbüskar, intellektual, yaradıcı (bədii) və həqiqi vətənpərvər olan insanlar lazımdır. Bu strateji məqsədin əsasında üç əsas amil dayanır: müasirləşdirmə kursunun uğurunun təmin edilməsinə səylər, siyasi institutlar və ənənələri möhkəmləndirmək və intensiv qərbləşmə və qloballaşma şəraitində milli "MƏN"i saxlamaq. Biz xatırlamalıyıq ki, köklərindən məhrum xalq instinkt və ehtiraslarla yaşayır.

Sosiumun əsas həlqəsi olan gənclik demokratikləşmə prosesinin ayrılmaz hissəsidir və o, cəmiyyətin transparentliyinin fəal inteqratoru kimi çıxış edir. Laki təəssüflə etiraf etmək lazımdır ki, tez-tez bəzi siyasi qruplar gənclərin sadəlövhlüyü və ya təcrübəsizliyindən istifadə etməyə çalışırlar. Gəncliyin ictmai iradənin ruporu, müsbət sosial dəyişikliklərin carçısı olması, demokratik transformasiyanın əhəmiyyətli elementi kimi çıxış etməsi tamamilə başqa məsələdir. Lakin gənclikdən müxtəlif korporativ maraqların reallaşdırılmasında və ya dağıdıcı məqsədlər üçün istifadə edilməsi tamamilə yolverilməzdir.

2005-ci ildə, bir sıra postsovet dövlətləri "rəngli transformasiyalar" dövrünü yaşadıqları zaman, "Etiraz", "Boşluq" və "Kmara" təcrübəsi Azərbaycanda analoji "məxməri inqilab"a ümid bəsləyənlər üçün ilham mənbəyi oldu. Ölkədə vəzifəsi yalnız xarici məsləhətçi və sponsorların iradəsinin ifadə edilməsi və reallaşdırılmasından ibarət müxtəlif klientalist gənclər təşkilatları yaradılmağa başladı. Cin Şarpın "Qeyri-zorakı inqilabın bibliyası" adlandırılan "Diktaturadan demokratiyaya" kitabını stolüstü vəsaitə çevirən bu təşkilatlar Azərbaycan gənclərinin nümayəndələrini demokratiya quruculuğu üçün sınanılmış kurs kimi təqdim olunan kifayət qədər şübhəli ideyaların reallaşdırılması naminə qarşıdurmaya cəlb etməyə çalışırdılar.

"Rəngli ssenarilərin" müəllifləri, sadəcə, bir həqiqəti mənimsəməyi bacarmırdılar ki, qərb cəmiyyətləri onillərlə yetişdirilən ənənələr və toplanmış təcrübəyə əsaslanaraq, demokratiya nümayəndələrinin disfunksiyasının aradan qaldırılması, demokratik institutların postsənaye dövrünün həqiqətləri ilə uyğun vəziyyətə gətirilməsi problemini həll edirlər.

Cənub və Şərq cəmiyyətlərinin qarşısında isə, onların demokratiya təcrübəsi şərtləri və ənələrinə cavab verən, sarsıntı və faciəli dağıtmalar olmadan, demokratik dəyişikliklərin təkamül formalarının çox çətin yetişdirmə və "mənimsəmə" prosesi dayanır. "Demokratikləşmə"nin ayrı bir milli mühitdə yetişdirilmiş modelinin təqlidi və köçürülməsinə edilən bütün səylər əsassızdır və yanlışdır. "İdeyalar ixracı" "inqliablar ixracına" qohumdur. Keçmişin təcrübəsindən bilirik ki, Sovet rəhbərliyinin sosialist inqilabını ərəb dünyası və Afrika qitəsinə "ixrac etmək" cəhdləri uğursuzluğa düçar olub. Bütün bunlara isə, milyardlarla Amerika dolları sərf edilmişdi. İstənilən ideyanın, o cümlədən də mütərəqqi ideyanın həyata keçirilməsində cəmiyyətin arzu edilən deyil, real vəziyyətinə istiqamətlənmək lazımdır.

Eyni zamanda, unutmaq lazım deyil ki, milli demokratik tranzitin özünəməxsusluğu onun ənənəvi cəmiyyətlər kateqoriyasına aid ölkədə həyata keçirilməsindən ibarətdir. Sovet dövründə Azərbaycan yüksək urbanizasiyalaşmış və əhali arasında təhsilin səviyyəsinin yüksək olduğusənaye ölkəsinə çevrildi. Bu illərdə tamamilə yeni faktorlar formalaşdırıldı. Bu faktorlar gələcəkdə Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsinə zəmin yaradıb. Təbii ki, bu məsələdə ölkənin Avropanın sivil arealı ilə əlaqələri böyük rol oynayıb.

Azərbaycan mentallığının arxetiplərində əvvəldən Şərq və Qərb mühitinin bir-birini tamamlayan mühitinə müvafiq formada azadlıq, həqiqət idelları olub. "Azad düşüncəyə doğru broun hərəkətinin" əsası olmuş "Qorbaçov dəyişmələri" dövründə bu ideallar Dağlıq Qarabağ məsələsində ədalətin təmin edilməsi ideyalarının təcəssümü oldu. Dağlıq Qarabağın Ermənistanın xeyrinə Azərbaycandan sesessiyasının (ayrılmasının - müəllifin qeydi) qarşısını almağa yönəlmiş səylər 1988 -1989-cu illərdə xalq hərəkatının əsas ideyası - mühərriki olub.

Yalnız 1990-ci ilin yanvar hadisələrindən sonra xalq kütlələrinin dərinliklərində dolaşan milli müstəqillik ideyası insanların ağlına hakim kəsildi, milli və dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizədə əsas məqsəd oldu. Ölkəni yalnız erməni separatçılğının deyil, daxili parçalanmanın da təhdid etdiyi çətin 1993-cü ildə dövlətçiliyin və müstəqilliyin qorunmasının mənbələrində dayananları məhz elə bu ideallar qidalandırırdı. O zamanlar siyasi təşkilatların, ictimai hərəkatların geniş spektinin yaranması demokratik və vətəndaş şüurunun inkişafına zəmin olduğuna dəlalət edirdi.

Azərbaycanda yaradılan nümayəndəli demokratiya özünü diskreditasiya edən və dağılan sovet rejiminə yeganə mümkün alternativ oldu. Onun konkret formaları olub və bu tamamilə təbiidir, daha geniş şəkildə təşəkkül tapmış cəmiyyətlərdən mənimsənilib. Lakin biz başqalarının təcrübəsini kor-koranə təqlid etməmişik. Demokratiyanın "qərb" nümunələrini mənimsəyərək, ümumdünya demokratikləşmə təcrübəsi tarixinə tam müvafiq olaraq hərəkət etmişik. Dünyanın hər bir yerində bu proses qərb təcrübəsinin tənqidi dərk edilməsi ilə müşayiət olunub. Təqlid etmək və ya mənimsəmək heç bir yerdə sadə "standart"ın köçürülməsinə, daha doğrusu, "ştamplamağa" gətirilməyib.

Yaxınlarda 17 il olacaq ki, dövlət müstəqilliyimizi elan edərək, avtarkik sovet cəmiyyəti siyasi sistemindən imtina etmişik. Bu gün Azərbaycanda kommunist dövrünün ideyaları və baxışlarına yad olan nəsil böyüyür. Bu illər ərzində transformasiya xərcləri və müstəqilliyin ilk illərinin dərin sosial sarsıntılarını görməyən gənclər nəsli formalaşıb. Lakin tarixi xatırlamaq, yaşananları bilmək və qiymətləndirmək son dərəcə vacibdir. Belə ki, tarixi anlamaq keçmiş səhvlərin təkrarlanmayacağının təminatıdır.

Müasir Azərbaycan demokratik transformasiyanın, açıq iqtisadiyyatın və azad vətəndaşın müasirləşən məkanıdır. Şərq və Qərb arasında körpü olan Azərbaycan yalnız mədəni qovşaq deyil, həm də vacib geosiyasi və geoiqtisadi amildir. Bütün bunlar bizə həm regionda, həm də ondan kənarda göstərilən münasibəti qabaqcadan müəyyən edir. Biz dərk etməliyik ki, coğrafi determinizm qanunları tez-tez qarşılıqlı münasibətləri şərtləndirir və unutmaq olmaz ki, "əsl düşmənlər olmadan əsl dostlar olmur".

Şuşada erməni kilsəsi olmayıb - Tarixi FAKTLAR (FOTO)
Şuşada erməni kilsəsi olmayıb - Tarixi FAKTLAR (FOTO)
20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş virtual sərgi açılıb (FOTO)
20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş virtual sərgi açılıb (FOTO)
Şuşada “Xarı bülbül” festivalı və Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsi ilə bağlı işlərə başlanıb - Nazir (FOTO)
Şuşada “Xarı bülbül” festivalı və Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsi ilə bağlı işlərə başlanıb - Nazir (FOTO)
Loading Bars
Xəbər lenti
İngiltərə Premyer Liqası: "Liverpul" 68 matçlıq məğlubiyyətsiz seriyasını dayandırıb
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 6 113 nəfər sağalıb
Şahbuzda zəlzələ qeydə alınıb
Türkiyə XİN: Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında imzalanan Anlaşma Memorandumunu məmnuniyyətlə qarşılayırıq
Böyük Britaniyada gün ərzində 1,3 min insan COVID-19-dan ölüb
Azərbaycan və Fransa XİN başçıları telefonla danışıblar
Gəncədə ev yanıb
Azərbaycan və Türkmənistan XİN rəhbərləri arasında görüş keçirilib
Azərbaycan Ordusunun əsgəri mina partlayışı nəticəsində həlak olub
Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Türkmənistan Prezidenti tərəfindən qəbul olunub
Ceyhun Bayramov Türkmənistana səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
Bakıda fərdi evdə baş verən yanğın söndürülüb (ƏLAVƏ OLUNUB)
Xəzərdə DOSTLUQ qalib gəldi - Prezident İlham Əliyev yeniliklərin olacağını anons etmişdi
Pandemiya dövründə Azərbaycanda cinayətkarlıq hansı səviyyədə olub? - MÜQAYİSƏ
TANAP vasitəsilə 9 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib
Cəbrayıl-Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan DİN-in çavuşu (FOTO)
Nazirlər Kabineti yaşayış yeri olmayan prokurorluq işçilərinə verilən kompensasiyaya dair Qərar verib
Ermənistanda daxili gərginlik dərinləşir - Əsgər anaları Qarabağda xidmətə etiraz edir
Azərbaycan və Türkmənistan əməkdaşlığının inkişafı regionun iqtisadi rifahına xidmət edir - Naqif Həmzəyev
Baytarlıq preparatlarının heyvandarlıqda istifadəsinin elmi qiymətləndirilməsi həyata keçirilib
Şuşa artıq etibarlı əllərdədir - Elşən Musayev
Kəlbəcər rayonunun Kəndyeri kəndi (FOTO/VİDEO)
Fransada fövqəladə vəziyyət payızadək uzadıla bilər
"Azernews" qəzeti: Ermənistanın otuz illik işğal zamanı Azərbaycana qarşı törətdiyi ekoloji terror
8 prokurorluq əməkdaşı cəzalandırılıb, 2-si vəzifəsindən azad edilib
Ermənistanın növbəti YALANI:Terrorçuları hərbi əsir kimi qələmə verməyə çalışırlar
Azərbaycan SOCAR-ın səhmlərini satmağı planlaşdırmır - Mikayıl Cabbarov
Bu ölkələrdən quş və quşçuluq məhsullarının Azərbaycana idxalına məhdudiyyət qoyuldu
14 kiloqrama yaxın narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb (FOTO/VİDEO)
Bakı şəhər prokurorluğu orqanları əməliyyat müşavirəsi keçirib
“Dostluq” yatağı Azərbaycanla Türkmənistan arasında qardaşlığın rəmzinə çevrilir
Mingəçevir Dövlət Universitetində növbəti “Açıq qapı” günü keçirilib (FOTO)
"Reza Deqhati, günümüzün şahidi, Azərbaycanla bağlı xatirələr" adlı vebinar keçirilib (FOTO)
ADU-nun şəhid tələbəsi haqqında kitab çap olunub
Paşinyanın etirafı bəzi erməni rəsmilərinin Şuşanın onlara məxsus olması barədə cəfəng fikirlərini alt-üst etdi - Tural Gəncəliyev
Ağır yaralanan qazimiz şəhid oldu (FOTO)
"Dostluq" layihəsi Azərbaycanın neft-kimya sənayesinin inkişafına xidmət edəcək - Metyu Brayza
20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məlumatlar yapon dilində təqdim olunub
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsi iş planını açıqladı
Azərbaycanda 770 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 218 nəfər yoluxub, 9 nəfər vəfat edib
Gəncədə “COVID-19”-a qarşı vaksinasiya prosesinə başlandı (FOTO)
Vətən müharibəsində 65 mədəniyyət işçisi döyüşlərə qatılıb, 8-i şəhid olub
Filippin və İndoneziyada güclü zəlzələ olub
Mətbuat Şurasının Şikayətlər üzrə Komissiyasının iclası keçirilib
"Dostluq" yatağı ilə bağlı memorandum tarixi əhəmiyyət daşıyır - Deputat
Türkmənistan və Azərbaycan iki müstəqil dövlət kimi münasibətləri ardıcıl olaraq inkişaf etdirirlər - Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsi anılıb (FOTO)
Unibank müştəriləri üçün vacib məlumat!
"Dostluq" yatağı Azərbaycanla birgə iş üçün yeni imkanlar açır - Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlıq daha yüksək səviyyəyə çatacaq
Prezident İlham Əliyev: Anlaşma Memorandumunun imzalanması çoxillik gərgin fəaliyyətinin nəticəsidir
Prezident İlham Əliyev: Xəzərin qorunması üzrə birgə fəaliyyət üçün ölkələrə yeni imkanlar açan Konvensiya razılaşdırılıb
Bakıda küçədən tapılan 12 yaşlı qız ailəsinə verildi
Bəzi mövzular üzrə suallar buraxılış və qəbul imtahanlarına daxil edilməyəcək - SƏBƏB
Şagirdlərin qış tətilinin vaxtı açıqlandı
Azərbaycan Prezidenti: Xəzər mehriban qonşuluq dənizi, əməkdaşlıq dənizidir
Prezident İlham Əliyev: Bu Memorandumu imzalamağımız əlamətdar hadisədir, onun müsbət nəticələri olacaq
Virtual dərslərə qoşula bilməyən şagirdlər də qiymətləndirmədə iştirak etməlidirlər - RƏSMİ
Qiymətlərindən narazı qalan şagirdlər apelyasiyaya müraciət edə bilərlər - Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Prezidenti: Anlaşma Memorandumu Xəzərin karbohidrogen resurslarının mənimsənilməsində yeni səhifə açır
Füzuli rayonunun Dördçinar kəndi (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Türkmənistan ilk dəfə olaraq Xəzər dənizindəki yatağın mənimsənilməsi üzrə birgə işə başlayır
Tədris distant formada olubsa, biliklər də bu formada qiymətləndirilməlidir - Nazirlik rəsmisi
Masallıda ev yanıb
Vətən müharibəsində 2 858 şəhidin şəxsiyyəti müəyyən edilib - Hərbi prokuror
Hindistanda vaksin istehsal olunan institutda yanğın baş verib
Ötən il 19 nəfər hərbi prokurorluq işçisi məsuliyyətə cəlb edilib
Azərbaycanda baş verən hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər 47,6% azalıb - Xanlar Vəliyev
Azərbaycan dünya təcrübəsinə əsaslanaraq idman zallarını aça bilər - Əməkdar idman ustası
“YAŞAT” Fondu tərəfindən şəhid və qazi ailələri tibbi müayinələrdən keçirilib (FOTO)
Qadın idman gimnastikası üzrə yığma komandaya yeni baş məşqçi təyin olundu
Məcburi köçkünlər tezliklə doğma yurdlarına qayıdacaqlar - Dövlət komitəsi
20 yanvar günü evini tərk edən 2 koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlandı
Postlardan keçməyə cəhd edən 2 315 avtomobil geri qaytarılıb, 3 nəfər həbs edilib
İdarəetmədə çevikliyin və səmərəliliyin artırılması hədəflərə qısa zamanda çatmağı stimullaşdıracaq - Vüqar Rəhimzadə
SOCAR AVIATION Adnan Menderes hava limanında yanacağı öz məntəqəsindən təmin etməyə başlayıb
Neftçalada peyvəndlənmə ilə bağlı hazırlıq işləri yekunlaşıb (FOTO)
Azərbaycanda portağal sahələrinin güzəştli sığortası başlandı
SOCAR AVIATION təyyarələri üçün yanacağı öz məntəqəsindən təmin etməyə başlayıb
Dövlət Reklam Agentliyi “ARTREKLAM”ın kreditorlarına müraciət edib
İranda bir gündə 93 nəfər koronavirusdan ölüb
Azərbaycanla Türkmənistan arasında “Dostluq” yatağının birgə işlənməsinə dair Memorandum imzalanıb
Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə qaz ixracını artırıb
Qarabağ qazisi ölümdən necə xilas oldu? - Trend TV cərrahi əməliyyatın görüntülərini təqdim edir (VİDEO)
"Dostluq" yatağı ilə bağlı memorandum Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərində yeni səhifədir - SOCAR
Dillər Universitetində Çin dili üzrə metodik seminar keçirilib
ƏDV faizlərini geri alanlar üçün ikiqat qazanc!
“Qafqazda ərəbcə məktubat ənənəsi nümunələri (XIX-XX əsrlər)” kitabı nəşr olunub
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Bağdadda 3 il sonra ilk partlayış - Ölü sayı artır (YENİLƏNİB)
Türkiyəli mütəxəssislər Fəxri xiyaban və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib (FOTO)
ƏDV-ni geri alan BirBank istifadəçiləri Visa-dan əlavə pul qazana bilərlər!
Şuşada erməni kilsəsi olmayıb - Tarixi FAKTLAR (FOTO)
Ənənəvi təhsil nə zaman bərpa olunacaq? - AÇIQLAMA
Vətən müharibəsində iştirak etdiyinə görə təltif olunan 57 dəmiryolçu
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Kürdəmirdə 18 kilometrlik yolun yenidən qurulması yekunlaşır (FOTO)
Azad olunmuş ərazilərimizdə dronlarla monitorinq aparılacaq
SOCAR hava şəraiti ilə əlaqədar platformalarda açıq sahələrdə işləri dayandırıb
Azərbaycanda şəhid ailələrinin üzvlərinə yeni imkanlar yaradılır
Bütün xəbərlər