...

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu: Ermənilərin Cənubi Qafqazda yerli xalq olduğu təsdiqini tapmır

Siyasət Materials 3 Oktyabr 2020 14:50 (UTC +04:00)

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

XIX əsrdə Rusiya imperiyası tərəfindən kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza köçürülən ermənilər bütün bu müddət ərzində saxta təbliğatla məşğul olaraq, guya ərazidə əcdadlarının yaşadıqlarını “sübut edən” tarixi abidələrin olduğunu iddia edirlər. Əsil elmi həqiqətlər budur ki, ermənilər Qafqaza özlərinin dili və dini ilə, artıq kənarda erməni kimi tam formalaşmış halda gəliblər.

Trend-in məlumatına görə, bunu AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri doktoru, professor Nəcəf Müseyibli deyib.

Onun sözlərinə görə, hətta erməni “alimləri” daha qədim dövrlərdən bəhs etdikləri halda da məhz “erməni”, “erməni xalqı” sözlərindən istifadə edirlər. Buna görə də bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onların Cənubi Qafqazda yerli xalq olduğu heç bir halda təsdiqini tapmır. Tarix elminin bu sadə həqiqətini erməni ideoloqları dərk etmək istəmirlər.

Amma bunun tam əksi olaraq, onilliklər ərzində aparılmış arxeoloji-antropoloji tədqiqatlar azərbaycanlıların ulu əcdadlarının Qafqazın yerli əhalisi olduğunu, əsrlər boyu bu ərazidə təşəkkül tapıb formalaşdığını sübut etmişdir. Yəni bu araşdırmalar Azərbaycanın müasir əhalisinin minilliklər öncəyə bağlandığını maddi, təkzibolunmaz faktlarla sübuta yetirmişdir:

"Cənab Prezident İlham Əliyev əvvəlki çıxışlarında olduğu kimi, yaxın günlərdə döyüşlərdə yaralanmış hərbçilərlə görüşündə də Azər­bay­ca­nın Er­mə­nistan tə­rə­fin­dən iş­ğal olun­muş əra­zilərimizdəki tarixi abidələrimizi məhv etdiklərini xüsusilə vurğulamışdı. İşğal olunmuş bölgədə yüz­lər­lə abi­də­lə­ri­miz er­mə­ni van­dal­la­rı tə­rə­fin­dən küt­lə­vi su­rət­də dağıdılır və ya özünün­kü­ləş­di­ri­lir. Er­mə­ni­lər iş­ğal et­dik­lə­ri əra­zi­lər­də ilk növbədə is­lam mə­də­niy­yə­ti abi­də­lə­ri­ni küt­lə­vi su­rət­də məhv edir­lər. Çünki bu dini memarlıq tikililərini, epiqrafik yazılarla müşayiət edilən abidələri erməniləşdirmək mümkün deyil".

N.Müseyibli əlavə edib ki, di­gər tə­rəf­dən, ermənilər Azər­bay­ca­nın al­ban xris­ti­an me­mar­lıq abi­də­lə­ri­ni er­mə­ni­ləş­di­rir­lər. Bununla bu qə­dim xris­ti­an abi­də­lə­ri­nin gu­ya on­la­ra məx­sus­lu­ğu­nu və er­mə­ni­lə­rin bu əra­zi­lə­rin qə­dim sa­kin­lə­ri ol­du­ğu­nu sax­ta yol­lar­la sü­but etməyə çalışırlar.

Dün­ya­nın na­dir abi­də­lə­rin­dən olan Azıx ma­ğa­ra dü­şər­gə­si er­mə­ni iş­ğal­çı­la­rı tə­rə­fin­dən əv­vəl­lər hər­bi sursat an­ba­rı­na çev­ril­miş, son­ra isə ora­da qeyri-qa­nu­ni “ar­xeo­lo­ji qa­zın­tı­lar­” aparılmışdır:

"Si­ya­si mü­ba­ri­zə are­na­sın­da tam məğ­lu­biy­yə­ti­ni dərk edən Er­mə­nis­tan iş­ğal fak­tı­na ta­ri­xi-hü­qu­qi don ge­yin­dir­mək məq­sə­di ilə hə­min əra­zi­lər­də­ki qə­dim abi­də­lə­rin gu­ya er­mə­ni­lə­rə məx­sus ol­ma­sı ba­rə­də cəfəngiyat do­lu təb­li­ğat apa­rırlar.

Er­mə­nis­tan “Si­lah­lı mü­na­qi­şə­lər za­ma­nı mə­də­ni mül­kiy­yə­tin qo­run­ma­sı haq­qın­da” 1954-cü il Haa­qa Kon­ven­si­ya­sı­nın 1999-cu il pro­to­ko­lu­nun üz­vü­dür. Bu Kon­ven­si­ya­da iş­ğal olun­muş əra­zi­lər­də hər han­sı ar­xeo­lo­ji qa­zın­tı­la­rın apa­rıl­ma­sı, mə­də­ni mül­kiy­yə­tə də­yi­şik­lik­lər edil­mə­si, mə­də­ni, ta­ri­xi və el­mi də­lil­lə­rin giz­lə­dil­mə­si və ya məhv edil­mə­si məq­sə­di­lə on­la­rın is­ti­fa­də­si qa­da­ğan edil­miş­dir. Bu­na bax­ma­ya­raq Ermə­nis­tan tə­rə­fi iş­ğal olun­muş Azər­bay­can əra­zi­lə­rin­də qey­ri-qa­nu­ni ar­xeo­lo­ji qa­zın­tı iş­lə­ri apa­rır­. Ağ­da­mın iş­ğal olun­muş əra­zi­sin­də­ki qə­dim abi­də­ni er­mə­ni­lər “Tiq­ra­na­kert” elan edə­rək ora­da “ar­xeo­lo­ji qa­zın­tı­lar” gerçəkləşdirir. Hal­bu­ki “Tiq­ra­na­kert” ad­lı qə­dim şə­hər bü­töv­lük­də Cə­nu­bi Qaf­qaz əra­zi­sin­də möv­cud ol­ma­mış­dır. Ümu­miy­yət­lə, er­mə­ni xal­qı­na aid qə­dim ant­ro­po­lo­ji ma­te­ri­al­lar və hər han­sı mad­di mə­də­niyyət qa­lıq­la­rı həm iş­ğal olun­muş böl­gə­dən, həm də in­di Er­mə­nis­tan ad­lan­dı­rı­lan Qər­bi Azər­bay­can tor­pala­rın­dan mə­lum de­yil­dir.

Bü­tün bun­lar er­mə­ni ta­rix­çi­lə­ri­nin və ideo­loq­la­rı­nın yad tor­paq­la­rın ələ ke­çi­ril­mə­si planlarını icra edən işğalçı qüvvələrə tu­tar­lı ca­vab­la­rın ve­ril­mə­si­ni tə­ləb edir. Şanlı ordumuz indi məhz bu işlə məşğuldur".

Məqalədə:
Xəbər lenti

Xəbər lenti