İşçilərin maaşlarına əlavə verilməsi və mükafatlandırılması qaydası təsdiqlənib

İşçilərin maaşlarına əlavə verilməsi və mükafatlandırılması qaydası təsdiqlənib

Bakı. Trend:

“Hüquqi nəticə yaradan hərəkətləri dövlətin adından həyata keçirən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi şəxsin (statusu Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilən, habelə dövlət orqanlarının strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla) işlər görülməsindən və xidmət göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin (o cümlədən tutulan xidmət haqlarının) həmin publik hüquqi şəxsin sərəncamında qalan hissəsindən istifadə Qaydası” təsdiq edilib.

Nazirlər Kabinetindən Trend-ə verilən məlumata görə, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qayda hüquqi nəticə yaradan hərəkətləri dövlətin adından həyata keçirən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi şəxslərin (statusu Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilən, habelə dövlət orqanlarının strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla) həmin hərəkətlər çərçivəsində işlə görülməsindən və xidmət göstərilməsindən əldə edilən vəsaitin (o cümlədən tutulan xidmət haqlarının) həmin publik hüquqi şəxsin sərəncamında qalan hissəsindən istifadə qaydasını müəyyən edir.

Bu Qayda publik hüquqi şəxsin sahibkarlıq fəaliyyətindən, Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət rüsumu haqqında” qanunda nəzərdə tutulmuş xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət rüsumunun həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri həyata keçirən və ya təşkil edən dövlət orqanlarının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin, habelə dövlət notariat ofislərinin xəzinə hesabına köçürülməsi, istifadə edilməsi, uçota alınması və hesabatın təqdim edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət rüsumunun publik hüquqi şəxsin xəzinə hesabına köçürülən hissəsindən və bu Qaydada nəzərdə tutulmuş hərəkətlərə aid olmayan digər fəaliyyətdən əldə edilən vəsaitə şamil olunmur.

Publik hüquqi şəxsin bu Qaydada nəzərdə tutulmuş vəsaiti dövlət vəsaiti hesab olunur. Həmin vəsait publik hüquqi şəxsin sərəncamında olur və onun istifadəçisi(sərəncamçısı) dəyişdirilə bilməz. Vəsaitin toplanması və təyinatı üzrə istifadəsi məqsədilə publik hüquqi şəxs üçün xüsusi bank hesabı açılır. Növbəti il üçün publik hüquqi şəxsin əldə edəcəyi vəsait üzrə gəlir və xərclər smetası hər il dekabr ayının 20-dən gec olmayaraq, publik hüquqi şəxsin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Publik hüquqi şəxs əldə etdiyi vəsaitdən qanunda nəzərdə tutulmuş vergiləri və digər məcburi ödənişləri ödədikdən sonra sərəncamında qalan vəsaiti ilk növbədə fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı zəruri xərclərin ödənilməsinə, o cümlədən özünün və tabeliyində olan qurumların işçilərinin əməkhaqqı fondunun maliyyələşdirilməsinə istifadə edir. İşçilərin əməkhaqqı fondu maliyyələşdirildikdən sonra qalan vəsait onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, publik hüquqi şəxsin və tabeliyində olan qurumların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və elmi-texniki potensialının artırılmasına istifadə edilə bilər.

Vəsaitdən işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldilən hissəsi aşağıdakı istiqamətlərə xərclənir:

- işçilərin kollektiv və fərdi qaydada mükafatlandırılmasına;

- işçilərin vəzifə maaşlarına əlavələrin verilməsinə;

- işçilərə maddi yardımın göstərilməsinə;

- işçilərə məzuniyyət haqlarının və ezamiyyə xərclərinin ödənilməsinə.

Publik hüquqi şəxsin və tabeliyində olan qurumların madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi və elmi-texniki potensialının artırılması məqsədilə vəsaitlər aşağıdakı istiqamətlərə xərclənir:

- malların (işlərin və xidmətlərin) alınmasına;

- işçilərin əlavə təhsil almasına.

Publik hüquqi şəxsin və tabeliyində olan qurumların işçilərinin əməkhaqqı fondu maliyyələşdirildikdən sonra qalan vəsaitin 50 faizədək olan məbləği işçilərin vəzifə maaşlarına əlavələrin verilməsi üçün ayrılır. Bu, hər ay üzrə ayrılan vəsait işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının 2 mislindən çox olmamaqla nəzərdə tutulur. İşçilərin ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli qərarına uyğun həyata keçirilir. Publik hüquqi şəxsin nizamnaməsində nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün vəsait yalnız “Publik hüquqi şəxslər haqqında” qanuna uyğun olaraq istifadə edilə bilər.

Aylıq vəzifə maaşına əlavənin ödənilməsi ayda bir dəfə olmaqla, hər ay üçün növbəti ayın 20-dək həyata keçirilir. Bu Qaydada nəzərdə tutulmuş vəsaitin cari ildə istifadə olunmayan hissəsi də aylıq vəzifə maaşına əlavənin ödənilməsi üçün həmin ilin dekabr ayında istifadə olunur. Əmək məzuniyyəti, ödənişli yaradıcılıq və təhsil məzuniyyəti, həmçinin xidməti ezamiyyət dövrü işçinin hesabat ayındakı iş günləri kimi nəzərə alınaraq aylıq vəzifə maaşına əlavə ödənilir, lakin bu əlavə həmin məzuniyyət (ezamiyyət) vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması zamanı nəzərə alınmır.

Vəzifə maaşına əlavə aşağıdakı günlər üçün hesablanmır:

- işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, həmçinin

hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olduğu günlər;

- işçinin qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə və ödənişsiz məzuniyyətdə olduğu günlər.

İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, həmçinin hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olduğu günlər aylıq vəzifə maaşına əlavə orta əməkhaqqının hesablanması zamanı nəzərə alınır. Əlavə hər bir işçinin aylıq vəzifə maaşına əmsal tətbiq edilməklə hesablanır.

Aylıq vəzifə maaşına əlavənin verilməsi üçün əmsal aşağıdakı düstura uyğun olaraq hesablanır:

Ə = VMƏC

VMC

Burada:

Ə – əmsal;

VMƏC – bu Qaydada müəyyən olunan məbləğ;

VMC – işçilərin (vakant ştat vahidləri istisna olmaqla) aylıq vəzifə maaşlarının məbləğlərinin cəmidir.

Əlavə ödənilən ayda aylıq vəzifə maaşı, iş günlərinin sayı, işçinin iş günlərinin sayı və əmsal tətbiq edilməklə aşağıdakı düstur üzrə hesablanır:

VMƏ =

AVM x İİG x Ə

İG

Burada:

VMƏ – vəzifə maaşına əlavə;

AVM – işçinin aylıq vəzifə maaşı;

İİG – işçinin iş günlərinin sayı;

İG – iş günlərinin sayıdır.

İşçilərin kollektiv mükafatlandırılması aşağıdakı hallarda həyata keçirilir:

- işlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi;

- mühüm dövlət tapşırıqlarının vaxtında yerinə yetirilməsi;

- qanunla müəyyən edilmiş milli bayram günləri ilə, həmçinin digər əlamətdar hadisələrlə əlaqədar.

İşçilərin fərdi mükafatlandırılması aşağıdakı hallarda həyata keçirilir:

- vəzifə təlimatında nəzərdə tutulan vəzifələrin vaxtında və peşəkarlıqla yerinə yetirilməsi, səmərələşdirici təkliflər verilməsi, təşəbbüskarlıq göstərilməsi, işdə yeni forma və metodların tətbiqi;

- rəhbərliyin tapşırıqlarının vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi;

- normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında fərqlənməsi.

İşçilər xüsusi əhəmiyyətli vacib tapşırıqların, mürəkkəb işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar, həmçinin layiqli işinə görə bayram və digər əlamətdar günlərdə işlədikləri qurumun (orqanın) rəhbəri tərəfindən birbaşa olaraq fərdi qaydada (birdəfəlik) mükafatlandırıla bilərlər. İşin nəticələrinə görə verilən mükafatların məbləği işçinin fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olaraq işlədiyi qurumun rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir. İşçilərin fərdi mükafatlandırılması məqsədilə vəsait qiymətli hədiyyələrin alınmasına da xərclənə bilər. Publik hüquqi şəxsin işçilərinin fərdi mükafatlandırılması onların işlədikləri struktur bölmələrinin rəhbərlərinin təqdimatı əsasında publik hüquqi şəxsin rəhbərinin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilir. Publik hüquqi şəxsin tabeliyində olan qurumların işçilərinin fərdi mükafatlandırılması isə onların işlədikləri qurumun rəhbərinin təqdimatı əsasında həmin qurumun tabe olduğu public hüquqi şəxsin rəhbərinin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilir.

İşçilərə ödənilən vəsaitdən gəlir vergisi, məcburi dövlət sosial sığorta haqqı və işsizlikdən sığorta haqqı Vergi Məcəlləsinə, “Sosial sığorta haqqında” və “İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunlara uyğun olaraq tutulur.

Nazir müavini: Ərəb şirkətləri Azərbaycana 400 milyon dollara yaxın investisiya qoyur
Nazir müavini: Ərəb şirkətləri Azərbaycana 400 milyon dollara yaxın investisiya qoyur
Orxan Məmmədov: KOBİA "Avro 2020" zamanı sahibkarlara dəstək göstərəcək
Orxan Məmmədov: KOBİA "Avro 2020" zamanı sahibkarlara dəstək göstərəcək
Azərbaycanda Qızıl Emalçıları Assosiasiyası yaradılacaq
Azərbaycanda Qızıl Emalçıları Assosiasiyası yaradılacaq
Loading Bars
Xəbər lenti
Bakıda 40-a yaxın sərnişinə qarşı cibgirlik edən şəxs saxlanıldı
Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin inkişafı üzrə təlim - seminar keçirilib (FOTO)
Metyu Brayza: ATƏT Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yalnız iki tərəfi tanıyıb
Sabah yağış yağacaq
Bakıda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan dəstə saxlanılıb (FOTO)
Bərdədə “Mercedes-Vito” “KamAZ”la toqquşub - Ölən var
Evlərdən və “play station” salonlarından oğurluqlar edən xalaoğlanları saxlanıldı (FOTO)
Prezident İlham Əliyev müasir dialoq siyasətini təmsil edirdi, Paşinyan isə sivil dialoqa hazır deyildi - Azər Xudiyev
Təhsildən Peşəyə devizi altında fəaliyyət göstərən Barattson öz missiyasını davam etdirir... (FOTO)
Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələri hesabına elektrik enerjisi istehsalını artırmaq niyyətindədir
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşır
Bakıda oğurluq: Özünü mağaza sahibinin dostu kimi qələmə verib kassanı soydu (VİDEO)
Seçkilərdən narazılar yeni "oyun"a başladılar - "Politşou" təqdim edir (Videolayihə)
Mobil telefonları gizlədərək ölkəyə keçirməyə cəhd etdi
Azərbaycanda apteklər yeni ödəniş sisteminə cəlb ediləcək
Avro-2020-nin oyunları KOB-lar üçün perspektiv imkanlar yaradacaq (FOTO)
Mərkəzi Gömrük Hospitalı "Koronavirusdan necə qorunmaq olar?" başlıqlı videoçarx hazırlayıb
Tibb müəssisələrində ödənişlərin aparılması üçün bank kartı buraxılıb
KOBİA və AFFA arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələri Malayziyada qlobal innovasiya yarışmasının qalibi oldu (FOTO)
Nazir müavini: Ərəb şirkətləri Azərbaycana 400 milyon dollara yaxın investisiya qoyur
Məktəblilər arasında ingilis dili olimpiadası keçiriləcək - qalib Böyük Britaniyaya yollanacaq
AFFA sahibkarları Avro 2020-nin keçirilməsində fəal iştirak etməyə çağırır
“Məhəbbət əfsanəsi”nin məşqləri başladı (FOTO/VİDEO)
Göygöldə 24 yaşlı oğlan naməlum şəraitdə ağır xəsarət aldı
Yol qəzalarında 2 nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb
Elxan Məmmədov: Avro 2020 Bakıya Avropa Liqasının finalından üç dəfə çox turist cəlb edəcək
Orxan Məmmədov: KOBİA "Avro 2020" zamanı sahibkarlara dəstək göstərəcək
Bakı polisi "Əsgərə salam" aksiyasına qoşuldu (FOTO)
Koreyada təhsil almaq istəyənlər üçün proqram elan edildi
Həcc ziyarəti üçün müraciət edənlərin sayı artıb
Üçüncü analoji haldır ki, Paşinyan Azərbaycan Prezidenti qarşısında nə deyəcəyini bilmir - Oktay Hacımusalı
Nazirlik nümayəndələri “Təmiz Şəhər” ASC-nin fəaliyyəti ilə tanış olublar (FOTO)
Azərbaycan nefti ucuzlaşır
Tramp Hindistanla böyük ticarət razılaşmasına ümid edir
Yük maşını minik avtomobili ilə toqquşdu - FHN əməkdaşları qəza yerində (VİDEO)
Bakıda 28 cinayətin üstü açılıb
Ötən ay əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin məbləği açıqlanıb
Cahangir Hacıyev: “Könüllülər ili” Azərbaycan tarixində könüllü olmuş bütün şəxslərin xidmətinə verilən qiymətdir
BSU-da üçtərəfli əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb (FOTO)
Aİİ-də Fələstinin ölkəmizdəki Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri ilə görüş keçirilib (FOTO)
Bakıda daha 2 nəfər koronavirusla bağlı xəstəxanaya yerləşdirildi - RƏSMİ
Fevralın 19-da xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Neftçalada ikimərtəbəli ev yanıb
Torontoda şassi təkərlərindən birini itirən təyyarə uğurla eniş edib
Atəşkəs yenə snayper tüfənglərlə pozuldu - 21 dəfə
Nazirlik: Azərbaycanda taxıl qıtlığı gözlənilmir
Salyanda 2 otaqlı ev yanıb
"Brent" markalı neftin qiyməti 58 dolları ötüb
Avstraliyada iki təyyarə toqquşub, ölənlər var
Slovakiya koronavirusla mübarizə üçün ÜST-ə 200 min avro ayıracaq
Azərbaycandan toyuq əti xaricə niyə ixrac edilmir?
Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, çox sayda xəsarət alan var
ÜST koronavirusun insandan insana keçməsi statistikasını açıqlayıb
Oleq Juravlyov: Suriyadakı silahlı qruplaşmalar ABŞ silahlarından istifadə edirlər
Çində koronavirusdan ölənlərin sayı 2 min nəfəri keçib (ƏLAVƏ OLUNUB)
"Stormzy" ikinci dəfə Böyük Britaniyanın ən yaxşı ifaçısı seçilib
İsrail Qəzza zolağına qarşı məhdudiyyətləri ləğv edib
Çempionlar Liqası: "Atletiko" və "Borussiya" qalib gəldilər
İranda 3,9 bal gücündə zəlzələ olub
Göz zədələnməsinə səbəb olan allergik xəstəliklərin SƏBƏBİ açıqlandı
Tramp Ərdoğanla İdlibdəki vəziyyət üzərində birlikdə işlədiklərini açıqlayıb
Pakistan "Raad-2" qanadlı raketini sınaqdan keçirib
Bakıda daş sexində yanğın olub
Elmar Məmmədyarov Aİ-nin Qonşuluq və Genişlənmə üzrə Komissarı ilə görüşüb (FOTO)
Kalın Türkiyənin İdlibdəki səylərinin əsas məqsədini açıqladı
Baş infeksionist koronavirusla bağlı XƏBƏRDARLIQ etdi
Azərbaycanda bir ayda 192 minik avtomobili istehsal olunub
Yerli şirkətlərin məhsullarından ibarət sərgi keçiriləcək
Türkiyədə güclü zəlzələ olub
Gəncədə “Mercedes” hasara çırpılıb
Beşinci buktreyler festivalı - Buktreyler hansı tələblərə cavab verməlidir?
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətində işçilərin sayı müəyyənləşib
Azərbaycanda turizm bələdçiləri üçün müxtəlif dil kursları açılacaq
Əbülfəs Qarayev Londonda Britaniya Şurasının baş ofisində görüş keçirib
MSK parlament seçkiləri ilə bağlı müraciətlərə baxır - Ləğv olunan məntəqələr var (ƏLAVƏ OLUNUB - 7)
“Azerçay” Moskvada təşkil edilmiş Beynəlxalq sərgidə iştirak edib (FOTO)
Ombudsman Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat göndərib
Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişdi
Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında taktiki-xüsusi təlim keçirilib (FOTO/VİDEO)
Ombudsman 17 Fevral - Təmənnasız Xeyirxahlıq İfadəsi Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib
Elmar Məmmədyarov Avropa Parlamentinin komitə sədri və Azərbaycan üzrə daimi məruzəçi ilə görüşüb (FOTO)
Şamaxıda zəlzələ olub
Beyləqanda yonca oğruları ələ keçdi
Bəzi namizədlər bilərəkdən xoşagəlməz hallara yol verir - Məzahir Pənahov
Meşədə əl qumbaraları və partladıcılar tapılıb (FOTO)
Millət vəkili İsraildə “Xocalıya Ədalət” kampaniyası çərçivəsində təşkil olunacaq tədbirdə iştirak edəcək
Gədəbəydə yeni körpülərin tikintisinə 2,7 milyon manat ayrılıb
"Azercell"dən Azərbaycan kinoindustriyasının inkişafına dəstək
Fevralın 19-na manatın məzənnəsi
Komitə məcburi köçkün yataqxanalarındakı yanğınlarla bağlı məlumat yayıb
Baş prokurorluqda daha bir kadr dəyişikliyi oldu
Azərbaycan və Rusiya uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir (FOTO)
II Beynəlxalq “Kibertəhlükəsizlik həftəsi” çərçivəsində keçiriləcək “Hackathon” müsabiqəsinə qeydiyyat başlayıb
Seçkilərlə bağlı bütün müraciətlərə ciddi şəkildə baxılacaq – Məzahir Pənahov
Prezident İlham Əliyev: Bakıda ən müasir texnologiyalar tətbiq edilməlidir
Baş prokuror yeni idarə rəisi təyin etdi
Prezident İlham Əliyev: Son illərdə Bakı şəhərində görülmüş işlərin, tikilmiş körpülərin, yol qovşaqlarının bəlkə də misli-bərabəri yoxdur
“İnsan resurslarının idarəedilməsi əsasları” təlimi keçiriləcək
Prezident İlham Əliyev Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrini qəbul edib (FOTO/VİDEO)
Bütün xəbərlər