Dövlət mükafatına layiq görülmüş əsər

Dövlət mükafatına layiq görülmüş əsər

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 may 2016-cı il tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun alimləri - direktor, akademik Ramiz Məmmədov; elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, coğrafiya elmləri doktoru, professor Elbrus Əlizadə; coğrafiya elmləri doktoru Zakir Eminov; coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məhərrəm Həsənov "Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası" üçcildlik monoqrafiyaya görə Elm sahəsində Respublika Dövlət Mükafatına layiq görülmüşlər. Bu monoqrafiya çox böyük tarixə malik olan Azərbaycan coğrafiya elminə ən dəyərli töhfələrindəndir.

Müasir dövrdə dünyada coğrafiya elmi ictimai-siyasi proseslərdən asılı olaraq dinamik inkişaf edən və dünya proseslərinə təsir edən bir elm sahəsinə çevrilmişdir. Azərbaycanda isə coğrafiya elmi son illər xeyli inkişaf etmiş və onun yeni istiqamətləri formalaşmışdır. Hazırda iqtisadiyyatın və sosial həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada coğrafi məlumatlara ehtiyac duyulmasın və coğrafiya elminin nailiyyətlərindən istifadə edilməsin. Əsasən təbii ehtiyatlar və onlardan səmərəli istifadə, təsərrüfat sahələrinin inkişafı və yerləşdirilməsinin qanunauyğunluqları, istehsalın ərazi təşkili, qlobal inteqrasiya, "istehsal-təbiət-əhali" arasında olan əlaqələri, əhali məskunlaşmasının coğrafi problemləri, ətraf mühitin gələcək nəsillər üçün qorunması və s. məsələləri öyrənən bu elm müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etdirilir.

XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanın dünya iqtisadi məkanına daxil olması coğrafi təfəkkürün genişləndirilməsini tələb edirdi. Akif Sərvətin "Tarix-cahan" (1908), Qafur Rəşid Mirzəzadənin "Qafqaz coğrafiyası" (1909) və "Ümumi coğrafiya" (1911), Məhəmməd Həsən Vəliyevin "Azərbaycan (fiziki, iqtisadi və etnoqrafik oçerki)" (1921), Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin "Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azərbaycan" (1921) və digər elmi əsərlər Azərbaycanda coğrafiya elminin yaradılmasına təkan verdi.

Azərbaycanda coğrafiya elmi üzrə ardıcıl və sistemli tədqiqatlar 1925-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin respublikanın təbii ehtiyatlarının öyrənilməsi və rayonlaşdırılması ilə əlaqədar coğrafiya sektorunun yaradılması ilə başlayır. 1937-ci ildə isə keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialının tərkibində Coğrafiya sektoru yaradılır və müstəqil bir elm sahəsi kimi inkişaf edir. Azərbaycanın coğrafiya elminin əsas inkişafı isə 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tərkibində Coğrafiya İnstitutu təşkil ediləndən sonra başlayır. Bu dövrdən etibarən coğrafiya sahəsində aparılan tədqiqat işlərinin həcmi və istiqamətləri genişlənir. Bununla da coğrafiya özünün təsviri funksiyalarını başa varur, təbiətin və təbii proseslərin, ayrılıqda və qarşılıqlı inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənən fundamental və tətbiqi bir elmə çevrilir. Bu müddət ərzində Azərbaycan coğrafiyasının müxtəlif sahələrinə aid çoxlu sayda elmi əsərlər nəşr edilmiş, lakin uzun tarixi bir dövr keçməsinə baxmayaraq coğrafiya ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri (bakalavr və magistr) və müəllim heyəti, bu sahədə tədqiqat aparan alim və mütəxəssislər, o cümlədən geniş oxucu kütləsi üçün çox gərəkli olan, müasir elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə Azərbaycan coğrafiyası haqqında tam şəkildə heç bir əsər yazılmamışdı.

Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etməsi ilə əlaqədar olaraq ölkənin təbii resurslarından daha səmərəli istifadə, təbii şərait və iqtisadi amillərin regionların sosial-iqtisadi inkişafında rolu, istehsal sahələrinin ərazi təşkili, məşğulluğun səviyyəsi və sosial şəraitin demoqrafik proseslərə təsiri, Xəzər dənizinin ölkə təsərrüfatının formalaşmasında rolu və digər amilləri nəzərə almaqla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru akademik Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov "Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası" adlı fundamental əsərin yazılması barədə təşəbbüs qaldırır və onun həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edir.

Coğrafiya İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan "Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası" bir-birini tamamlayan 3 cilddən ibarətdir. I cild "Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası", II cild "Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası", III cild "Azərbaycan Respublikasının regional coğrafiyası"na həsr edilmişdi.

"Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası" adlı I cilddə ölkə ərazisində fiziki coğrafiyanın müxtəlif sahələrinə aid çox illər ərzində aparılan kompleks tədqiqatlar ən son məlumatlar nəzərə alınmaqla ümumiləşdirilərək yazılmışdı. Bu cilddə Azərbaycanın sərhədləri, coğrafi mövqeyi, təbii şəraiti, yaşayış məntəqələri, burada olan tayfalar, Xəzər dənizi və s. haqqında antik dövr alimlərinin, eləcə də ölkənin iqtisadiyyatı, şəhərlər, sənətkarlıq nümunələri, ticarət yolları və s. haqqında geniş məlumat vermiş ərəb coğrafiyaşünastları və səyyahlar, onlarla yanaşı Avropa və Rusiya alimlərinin apardıqları elmi-tədqiqat işləri və hazırladıqları xəritələr barədə danışılır. Bununla yanaşı Azərbaycanın oroqrafiyası, geoloji quruluşu, geodinamikası və faydalı qazıntıları, paleocoğrafiyası, geomorfologiyası, iqlimi, daxili sular və onlardan səmərəli istifadə, Xəzər dənizinin etimologiyası və formalaşması, onun müasir fiziki parametrləri və coğrafi səciyyəsi, dənizin suyunda və dibində olan təbii ehtiyatlar, ekocoğrafi vəziyyət və əsas çirklənmə mənbələri göstərilmiş, eləcə də Azərbaycanın torpaq örtüyü, torpaqların ekoloji problemləri və ondan səmərəli istifadənin yolları, torpaq fondundan istifadənin vəziyyəti, bitki öryütü, heyvanat aləmi, Azərbaycan landşaftlarının təkamülü, formalaşması və inkişafı, təbii landşaftların qanunauyğunluqları, antropogen landşaftların dayanıqlığı və təsnifatı, landşaftların ekologiyası haqqında geniş məlumat verilir. Sonda Azərbaycanın bütün ərazisi üçün elmi-nəzəri əsaslarla aparılmış fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması verilmiş və oradakı ayrı-aryı fiziki-coğrafi rayonların kompleks xarakteristikası qeyd edilmişdir.

Məhsuldar qüvvələrin sahə və ərazi strukturunda baş verən dəyişikliklər, təsərrüfatın regional ixtisaslaşması, təbii-resurs amili, maddi və sosial infrastrukturun uzunmüddətli dayanaqlı inkişafı və s. amillər nəzərə alınmaqla "Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası" adlı II cild hazırlanmışdır. Azərbaycanın iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyasına, demoqrafik inkişaf və əhalinin məskunlaşma xüsusiyyətlərinə həsr olunan bu tədqiqat əsərində ölkənin müstəqilliyi illərində bu sahədə baş verən dəyişikliklər və meyllər araşdırılmış, istehsalın və əhalinin perspektiv ərazi təşkilinin istiqamətləri elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. Bu cilddə Azərbaycan Respublikası ərazisinin formalaşması xroniki ardıcıllıqla, onun iqtisadi və siyasi-coğrafi mövqeyi, ölkənin Avropa ilə Asiya, şimal ilə cənub regionları arasındakı geosiyasi mövqeyinin əhəmiyyəti və perspektiv imkanları, Azərbaycanlıların (azəri türklərinin) dünya xəritəsində yayılma arealları, onların sayı və bu proseslərə təsir edən amillər, ölkə əhalisinin demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri: əhalinin təbii və mexaniki hərəkəti, yaş-cins və milli tərkibi, əhalinin sayının dinamikası, əmək ehtiyatlarının formalaşması və onlardan istifadə vəziyyəti, eləcə də Azərbaycanda urbanizasiya prosesinin inkişaf xüsusiyyəti, onun iqtisadi, sosial və demoqrafik bazasında baş verən dəyişikliklər və meyllər araşdırılıb. Şəhər və kənd məskunlaşma sistemi, əhalinin və yaşayış məntəqələrinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsi və onun qanunauyğunluqları əhalinin siyahıyaalma məlumatları əsasında təhlil edilib, iqtisadi-coğrafi meyllər müəyyənləşdirilib. Bununla yanaşı müstəqillik dövründə ölkənin kənd təsərrüfatının sahə və ərazi strukturunda baş verən dəyişikliklər, əhalinin davamlı, ekoloji cəhətdən təmiz, yerli ərzaq məhsulları ilə təminatı məsələləri ölkə prezidentinin müvafiq fərmanları, sərəncamları və dövlət proqramları ilə qarşılıqlı əlaqədə təhlillər aparılıb. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlı həlli üçün konstruktiv mahiyyət daşıyan nəticələr əldə edilib. Məhsuldar qüvvələrin mühüm tərkib hissəsi olan infrastruktur sahələrinin - nəqliyyatın, müxtəlif sosial sferanın, rekreasiya-turizm təsərrüfatının inkişaf xüsusiyyəti və onun regional təkmilləşdirilməsi məsələləri araşdırılıb. Sonda təsərrüfat sahələrinin fəaliyyəti ilə bağlı ekoloji məsələlər, ətraf mühitin və təsərrüfatın tarazlı, balanslaşdırılmış, dayanaqlı inkişafı problemləri, həmçinin təbii-dağıdıcı hadisələrin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi, onların mənfi təsirinin azaldılması yolları tədqiq edilib.

Azərbaycanda uzun illər ərzində həyata keçirilən səmərəsiz regional siyasət Abşeron regionu ilə digər regionlar arasında kəskin uyğunsuzluğun yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Nəticədə əhalinin və təsərrüfat obyektlərinin paytaxt ətrafında toplanması baş vermiş və bu proses hazırda da davam etməkdədir. Bu amillər nəzərə alınmaqla 2004-cü ildən başlayaraq regionların inkişaf etdirilməsi üçün dövlət proqramları qəbul edilmiş, onların yerinə yetirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Proqramlara əsasən rayon mərkəzlərində abadlıq və quruculuq işləri aparılmış, kəndləri birləşdirən yollar yenidən qurulmuş, infrastruktur obyektlərinin müasirləşdirilməsinə xüsusi diqqət verilmişdir. Həmin dövlət proqramının davamı olaraq regionların təbii ehtiyatları və iqtisadi-demoqrafik imkanlarından istifadə edilməsi əsasında yeni təsərrüfat obyektlərinin yaradılması nəzərdə tutulmuş, regionlarda uzun illər ərzində mövcud olmuş sosial xidmət infrastrukturu şəbəkəsinin yenidən qurulması kimi mühüm məsələlər öz həllini tapmışdır. Lakin həyata keçirilən tədbirlər, əhalinin iş yerləri ilə təmin edilməsi, yaşayış şəraitinin, mənzil təminatının yaxşılaşdırılması problemlərini tam həll etmir. Yəni regionlarda yerləşən şəhər və qəsəbələrin iqtisadi bazasının möhkəmləndirilməsi sahəsində problemlər hələ də qalmaqdadır. Buna görə də kəndlərin boşalması, əhalinin regionlarda mövcud olan şəhərlərdə toplanması, onların sosial yaşayış şəraitinin yüksəldilməsi sahəsində problemlər yaranır. Nəticədə ölkədə urbanizasiya səviyyəsinin yüksəlməsi, əhalinin böyük şəhərlərdə cəmlənməsinin qarşısının alınması, xarici miqrasiyanın azaldılması çətinləşir. Məhz bu baxımdan "Azərbaycan Respublikasının regional coğrafiyası" adlı III cildin yazılmasına ehtiyac duyulmuşdur. Bu cilddə regionların müasir fiziki və iqtisadi-coğrafi problemləri, onların həlli yolları, dövlət proqramları və bu proqramların ölkə həyatına və əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinə, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam nəslin yetişməsinə xidməti, eləcə də iqtisadiyyatın gələcək istiqamətləri haqqında elmi cəhətdən əsaslandırılmış proqnozlar verilib. Bundan başqa respublikanın təbii vilayətlərinin fiziki-coğrafi şəraiti təhlil edilib, torpaq-iqlim və başqa təbii ehtiyat potensialının səmərəli istifadə edilməsi yolları əsaslandırılıb, əhalinin və təsərrüfatın, əsasən, paytaxtda təmərküzləşmənin və əhalinin paylanmasında qeyri-bərabərliyin qarşısının alınması yolları müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda ölkədə qəbul edilmiş iqtisadi-coğrafi rayonlaşma yeni formada öyrənilir, onun daha səmərəli aparılması zəruriliyi, həmçinin inkişaf perspektivləri araşdırılır.

Ümumiyyətlə Coğrafiya İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan "Azərbaycan coğrafiyası" adlı III cildli kitab ölkənin gələcək inkişaf yollarının, iqtisadi-siyasi inkişafının təbii-antropogen potensialının müəyyən edilməsi, yeni şəraitdə ölkənin təbii ehtiyatlarının elmi cəhətdən qiymətləndirilməsi, regionların inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, sənaye, kənd təsərrüfatı və ətraf mühitin müxtəlif səviyyəli idarə edilməsində olduqca gərəkli bir vasitədir.

Əsərin 2016-cı il üçün Respublika Dövlət Mükafatına layiq görülməsi bir daha coğrafiya elminin müasir cəmiyyətdəki rolunun qiymətləndirilməsi, respublikada elmə, alim əməyinə Respublika Prezidentinin verdiyi yüksək dəyərin təzahürüdür.

Zaur İmrani
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İstitutunun "Turizm və rekreasiya" şöbəsinin müdiri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AccessBank tender elan edir
AccessBank tender elan edir
“Yelo Bank” kondissonerlərə servis xidməti göstərilməsi məqsədilə açıq tender elan edir
“Yelo Bank” kondissonerlərə servis xidməti göstərilməsi məqsədilə açıq tender elan edir
“Yelo Bank” açıq tender elan edir
“Yelo Bank” açıq tender elan edir
Loading Bars
Xəbər lenti
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 30 824 nəfər sağalıb
Zəfər xronikası 26 oktyabr 2020-ci il: Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Rai-1 televiziya kanalına müsahibə verib (FOTO/VİDEO)
Zəfər xronikası 26 oktyabr 2020-ci il: Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət edib (FOTO/VİDEO)
44 günlük Vətən müharibəsinin xronikası: 26 oktyabr
Bakıdakı bəzi təhsil müəssisələri regionlara köçürülməlidir - Ekspert
Qubadlı sakini Birinci xanım Mehriban Əliyevaya kəlağayı bağışladı (FOTO/VİDEO)
Azərbaycan FAO ilə tərəfdaşlıq proqramının müddətini uzadır
Nazir Sahil Babayev vahid əlaqələndirmə mərkəzində olub, bir qrup şəhid ailəsi üzvü və qazi ilə görüşüb (FOTO)
Prezident İlham Əliyevin Milli Qəhrəmanın atası ilə səmimi söhbəti: Mən veto qoyacağam ona (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Ölkəmizin yeniləşməsi, xoşagəlməz hallarla mübarizə tam yeni müstəviyə çıxmalıdır
Prezident İlham Əliyev: Mənim üçün ən böyük mükafat keçmiş köçkünlərin gözlərindəki sevincdir, qürurdur
Prezident İlham Əliyev: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim gücümüzü göstərdi və milli ruhumuzu göstərdi
Prezident İlham Əliyev: Biz qurucu xalqıq və Qubadlını yenidən quracağıq
Prezident İlham Əliyev: 27 ildən sonra biz işğala son qoyduq, düşməni öz torpağımızdan qovduq
Prezident İlham Əliyev: Zəngilan hava limanı gələn il istifadəyə veriləcək
Prezident İlham Əliyev: Biz Qubadlı rayonunun bütün kəndlərini, o cümlədən Qubadlı şəhərini yenidən quracağıq
Prezident İlham Əliyev: Azad edilmiş bütün şəhər-kəndlərimizdə bərpa işləri başa çatandan sonra şəhidlərimizin adına küçələr qoyulacaq
Azərbaycanda bal istehsalı planı üstələyib
Azərbaycanda benzin istehsalı artıb
Azərbaycanın məhsul ixrac etdiyi əsas ölkələr məlum olub
Qubadlını işğaldan azad etməklə düşmənin belini tamamilə qırdıq - Naqif Həmzəyev
Ölkə üzrə payız ağac əkini davam edir
OPEC neft qiymətlərinin artımı fonunda güclü təzyiq altındadır
AQTİ ilə İtaliya qurumu arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb
Qazaxıstan və Türkmənistan sərhədlərin hüquqi rəsmiləşdirilməsini başa çatdırır
ABŞ-dan olan qonaqlar Multikulturalizm Mərkəzinin qonağı olub (FOTO)
Şavkat Mirziyoyev növbəti dəfə Özbəkistan Prezidenti seçilib
Rusiya Dövlət Teatr Sənəti İnstitutu YARAT-da prodüser laboratoriyası açıb (FOTO)
DGK sədri Hüquq-Mühafizə Təlimləri üzrə Avropa İttifaqı Agentliyinin icraçı direktoru ilə görüşüb (FOTO)
Cənubi Qafqaz regionunda düşmənçilik atmosferini aradan qaldırmalıyıq - Nikol Paşinyan
Rasim Quliyevin məhkəməsində sənədlər tədqiq edilib
Unibank 3-cü rübü də mənfəətlə başa vurub
NATO ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib (FOTO)
Vətən müharibəsi şəhidi baş leytenant Babayev Vüsalın anım mərasimi keçirilib (FOTO)
ABB sahibkarlar üçün təlim keçirdi
DİN avtomobillərin müxtəlif hissələrinə bayraq vurulmasına münasibət bildirib
Oktyabrın 26-na USD/AZN rəsmi məzənnəsi
FHN hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib
Zakir Həsənov Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin rəhbər heyəti ilə görüşüb (FOTO)
“Gənc teatr prodüserləri üçün laboratoriya” fəaliyyətə başladı (FOTO)
Şəhid ailələri və əlilliyi olanlara daha 50 mənzil verildi (FOTO)
Milli Məclisin müzakirə edəcəyi məsələlər məlum oldu
AccessBank-la əmanətini sərbəst idarə et!
Ceyhun Bayramov Əlcəzair səfiri ilə görüşüb (FOTO)
2021-ci ilin Onlayn Qlobal Poster və Rəsm Müsabiqəsi iştirakçıları mükafatlandırılıb (FOTO)
Press Revyu İnformasiya Monitorinq Agentliyi sığorta şirkəti ilə yaranmış problemə aydınlıq gətirdi
Abşeronda 30-a yaxın sürücü və sərnişin barəsində protokol tərtib edilib (FOTO/VİDEO)
Ərdoğanın Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb
Xudatda 22 küçəyə asfalt örtük salınıb, geniş abadlıq işləri aparılır (FOTO)
Ötən həftə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 47 mina aşkarlanıb
Azərbaycan Vatikanda səfirlik açır
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 1 477 nəfər COVID-19-a yoluxub, 21 nəfər ölüb
Bolqarıstan nümayəndə heyəti Ağdama səfər edəcək
Bioloji fəallığa malik qida əlavələri dərman vasitəsi deyil!
ABŞ-dan olan bir qrup dini icma rəhbəri erməni vandalizmi ilə yerində tanış olmaq üçün Qarabağa səfər edəcək (FOTO)
Bakıda qadının küçədə öldürülməsi faktı ilə bağlı istintaq yekunlaşıb
Qubadlı şəhərinin Baş planının hazırlanması üçün vəsait ayrıldı
Azercell-dən yeni Wi-Fi kampaniyası!
Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik edib
Azərbaycan səfiri etimadnaməsini İran Prezidentinə təqdim edib
Prezident İlham Əliyev: Xalqımızın indiki və gələcək nəsilləri şəhidlərimizlə həmişə fəxr edəcək
Prezident İlham Əliyev: Qubadlıdan sonra biz zəfər yürüşümüzü şərəflə davam etdirdik və Şuşada dövlət bayrağımızı ucaltdıq
Zakir Həsənov NATO nümayəndəsi ilə görüşüb (FOTO)
Hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar gəmilərə xəbərdarlıq göndərilib
Prezident İlham Əliyev: Uzun illərdən sonra bu Qələbə sevincini biz hamımız yaşadıq
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Qubadlı rayonunun tarixində əlamətdar və tarixi bir gündür
Bərdədə ermənilərin raket atəşi nəticəsində dağıdılmış 215 tikili təmir olunub
"Gilavar" restoranının rəhbərliyi məsuliyyətə cəlb edildi
Azərbaycan “28-ci Dünya Səyahət Mükafatları”nda birinci yer tutub (VİDEO)
Abşeronda müştərilərə qəlyan təklif edən çay evi aşkar edilib (VİDEO)
“Buster” dozanı vurduranların “İmmunitet” sertifikatı müddətsiz olur - Agentlik
Dövlət Neft Fondu AÇG və “Şahdəniz” yataqları üzrə gəlirlərini açıqlayıb
Sudanda fövqəladə vəziyyət elan edilib
İranda daha 140 nəfər koronavirusdan ölüb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Allah Azərbaycan hərbçilərini qorusun! (FOTO)
11 yaşlı azərbaycanlı qız Finlandiya çempionu olub (FOTO)
BMT nümayəndəsi Qarabağda minaların yaratdığı təhlükə barədə məlumatlandırılıb
Hamilələrin koronavirusa yoluxma təhlükəsi artır - Həkim
Yasamalda son 10 gündə 15 narkotik alverçisi saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Yaxın vaxtlarda regionlarda da vahid əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək - Nazir (FOTO)
Tovuz parkında ziyanvericilər aşkarlanıb (FOTO)
"MilliÖn"dən ödəniş problemi ilə bağlı açıqlama
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubadlı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva “Qubadlı” yarımstansiyasının açılışında iştirak ediblər (YENİLƏNİB) (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva DSX-nin yeni hərbi hissə kompleksinin açılışında iştirak ediblər (YENİLƏNİB) (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Xanlıq-Qubadlı yolunun təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər (YENİLƏNİB) (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubadlı rayonunda səfərdə olublar (FOTO/VİDEO)
5-ci "DokuBaku" Beynəlxalq sənədli film festivalı keçiriləcək
“VTB Bank (Azerbaijan)” 9 ayda aktivlərini 10 faiz, xalis mənfəətini 52 faiz artırıb
“Nizami Gəncəvi ili”nə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib (FOTO)
Kamal Namazovun döyülərək öldürülməsi yalandır - İdmançının həyat yoldaşı (FOTO)
COVID pasportu olmayanlar rayonlara avtobus biletini necə ala bilərlər?
Ombudsman Bolqarıstandan olan nümayəndə heyətinə Ermənistanın cinayətləri barədə məlumat verib
Millət vəkili Sevil Mikayılova Xaçmazda şəhid ailələri ilə görüşüb (FOTO)
Azərbaycandan Türkiyəyə ixrac olunan qazın həcmi açıqlanıb
Azərbaycan şərabçılıq üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb
Rusiyada koronavirusa gündəlik yoluxmada ən yüksək göstərici qeydə alınıb
Sabah Bakıda yağış, rayonlarda qar yağacaq
Səhiyyə Nazirliyi hamilə qadınların vaksinasiyası məsələsinə aydınlıq gətirdi
Bütün xəbərlər